ม.แม่โจ้ จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ข่าว 28/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/09/2563
เปิดอ่าน: 344 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อให้ทุกส่วนงานได้รับทราบแนวทางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส่วนงาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำแผนฯ โดยมีการนำเสอนแนวทางการจัดทำแผน HRD และ HRM การจัดทำ Training Program รวมถึงการนำเสนอความต้องการพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน (Training Need) และ Work Shop ด้านแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง