ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด KM เขียนบทความข่าว-เทคนิคการถ่ายภาพ เสริมทักษะทีมงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรให้เข้มแข็ง
วันที่ข่าว 25/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/09/2563
เปิดอ่าน: 111 ครั้ง

 

ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ทักษะการเขียนบทความข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพ เสริมทักษะทีมงานเครือข่ายสื่อองค์กรมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยมี อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ประธานคณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันนโยบายตามแนวยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรต่อยอดไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ได้ต่อไป

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการอบมรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความข่าว/สกู๊ปข่าว และเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อทำสกู๊ปข่าว” โดย คุณมนตรี ตระกูลสมบัติ บรรณาธิการศูนย์ข่าวย่อยภาคเหนือตอนบน ช่อง ๙ อสมท. ผู้เชี่ยวชาญในวงการสื่อมวลชนระดับแนวหน้าของประเทศ ให้เกียรติเป็นวิทยากร รวมถึงการฝึกปฏิบัติ Work Shop การสัมภาษณ์ /จับประเด็นทำสกู๊ปข่าว บุคคลสำคัญนอกสถานที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์, คุณบวรเวทย์ ตันตรานนท์ และ คุณวธัญญู ตันตรานนท์ ผู้บริหาร บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านการเทคนิคการทำสกู๊ปข่าว/ถ่ายภาพทำข่าว รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีให้กับคณะทำงานเครือข่ายสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกคณะ/สำนัก ทั้ง 40 คน ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อสารองค์กรของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง