คณะผลิตกรรมการเกษตรมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูนักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563
วันที่ข่าว 14/09/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/09/2563
เปิดอ่าน: 219 ครั้ง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูนักวิจัยผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทนักวิจัยดีเด่น
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
4.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์

ประเภทผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตระการ
5.รองศาสตราจารย์ศุภธิดา อ่ำทอง

ประเภทผู้ที่มีผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง