คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2
วันที่ข่าว 30/07/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/07/2563
เปิดอ่าน: 183 ครั้ง

 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ซึ่งกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาพร ขันธบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิวา ผาดไธสง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.พิมลวรรณ ไชยนันท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัด คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป และเพื่อให้ทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง