ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมก้าวใหม่ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน (หลักสูตรบุคลากรใหม่) รุ่นที่ 8
วันที่ข่าว 24/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/06/2563
เปิดอ่าน: 210 ครั้ง

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมก้าวใหม่ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน (หลักสูตรบุคลากรใหม่) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื้อหาประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ราก แก่นแท้ วัฒนธรรมองค์กร แม่โจ้..บ้านเรา และบ้านเรา...แม่โจ้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีเครื่อข่ายในการทำงานและพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 32 คน มาจากส่วนงาน / หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง