กระทรวง อว. MOU ร่วม ม.แม่โจ้ จัดหลักสูตร Non degree พัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/) เพื่อการมีงานทำและเตรียมพร้อมรองรับการทำงานหลังวิกฤต Covid-19
วันที่ข่าว 01/06/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 01/06/2563
เปิดอ่าน: 369 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี (อว.) ได้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill / Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคติหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี รองศาสตราจารย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงฯ (ศรีอยุธยา) กรุงเทพฯ และห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่


โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งให้นโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ให้ประสบความสำเร็จ


สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร Non degree ให้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.) หลักสูตรนักนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ครบวงจร และ 2.) หลักสูตรนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์ โดยจะมีการบริหารจัดการหลักสูตร เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ตามข้อกำหนดของโครงการ ดำเนินการจัดอบรม เตรียมระบบประเมินผลการจัดอบรม และสนับสนุนข้อมูลการจัดอบรมให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิติดตามประเมินการจัดอบรมเพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนหลักสูตร เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตามผลการมีงานทำ การสร้างงาน การพัฒนางาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการ อีกด้วย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง