นักศึกษา ม.แม่โจ้ รับทุนต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปี 62 มูลค่า 150,000 บาท
วันที่ข่าว 12/02/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/02/2563
เปิดอ่าน: 236 ครั้ง

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ต้อนรับนายสายยัณห์ หงษา ประธานคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส์ จำกัด กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาส เข้ามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมรองผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่
1. นางสาววลารินทร์ ยาวุฒิ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2. นายมณฑล เมืองแก้ว ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3. นายซาบัน คำยุง ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
4. นายบัณฑิต สมจิตร ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
5. นางสาวดารารัตน์ สาลี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
6. นางสาวศรีบังอร กุลดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร
7. นางสาวฐิติมนรัตน์ ชัยสีดา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
8. นายธนธัญ ราชตัน ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นางสาวธิดารัตน์ ขะจำปี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
10. นางสาวลักษมณ กล่อมมิตร ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาของ กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง ที่ทางบริษัทได้มอบให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่เข้าเรียน จนจบการศึกษา จำนวน ปีละ 10 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท ซึ่งได้มอบให้กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท นับเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน จนสามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง