สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข่าว 23/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/01/2563
เปิดอ่าน: 437 ครั้ง

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงโปรดให้ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยปฎิบัติงานตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ที่เจ็บป่วย นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ไปให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของราษฎร ในการนี้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับเสด็จ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

จากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว., เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่อาสาสมัคร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยในปี 2562 ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 23 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับบริการ 2,092 คน

ในการนี้มีพระดำรัสเล่าถึงประสบการณ์ในการพระราชทานปริญญาบัตร ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเข้ารับของบัณฑิต พร้อมทรงแนะนำว่าบัณฑิตควรควบคุมตนเองไม่ให้ตื่นเต้นให้ได้ นอกจากนี้ทรงยกรางวัลที่ทางสถาบันเกี่ยวกับโรคมะเร็งของฝรั่งเศสจะถวายในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการป้องกัน รักษาโรคมะเร็งให้กับคนไทยทุกคน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง