โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO
วันที่ข่าว 10/01/2563    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/01/2563
เปิดอ่าน: 248 ครั้ง

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยพลังงานทดแทน วิทยาลัยนานาชาติ และคณะเศรษฐศาสตร์ จัด “โครงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO” มีกิจกรรมดังนี้

ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ได้จัด “กิจกรรมทบทวนการกรอกข้อมูลในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO)” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO และการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จำนวน 9 หลักสูตร จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย

ในวันที่ 9 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, นางสาวธิชชญาภาสุ์ เสน่หา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัดสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online: CHECO” จำนวน 15 หลักสูตร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 205 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน และวิทยาลัยนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) สามารถบันทึกข้อมูลของหลักสูตรผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและหลักสูตรผ่านการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตร จำนวน 15 หลักสูตร

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง