ม.แม่โจ้ จัดอบรมเชิญปฏิบัติการ GAP Analysis : CUPT-QMS เสริมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร
วันที่ข่าว 09/01/2563    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09/01/2563
เปิดอ่าน: 478 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง GAP Analysis : CUPT-QMS ซึ่งทางกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสามารถวิเคราะห์ช่องว่างที่ยังไม่ได้ดำเนินการและทำรายงานการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ของ CUPT QMS Guideline ที่ ทาง ทปอ. ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประเมินระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ทปอ. เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม จำนวนกว่า 130 คน

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง