ม.แม่โจ้ MOU กับ บ. อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด ร่วมส่งเสริมวิชาการด้านฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนาโน
วันที่ข่าว 12/12/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/12/2562
เปิดอ่าน: 497 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายอภิวัฒน์ วิใจคำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ ชั้น 1 อาคาร 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป ซึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัทอินโน พลาสซีเอ็ม จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางด้านการเกษตรสำหรับบัณฑิตผู้ประกอบการ และส่วนงานอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันรวมถึงการประสานความร่วมมือด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน”

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง