กิจกรรมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์
วันที่ข่าว 07/09/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/09/2562
เปิดอ่าน: 167 ครั้ง

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างความรู้ทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ ในหัวข้อ “How to improve farm efficiency : Case of pig farm” ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาสัตวศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมี อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง