คณะสถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2562
วันที่ข่าว 15/08/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/08/2562
เปิดอ่าน: 468 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม  2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผศ.ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีครอบครูกิ๋นอ้อ ซึ่งเป็นพิธีไหว้ครูทางศิลปะ ตามวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา โดยได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2538 โดยมีสาขาวิชาภูมิสถาปัตย์ฯ รุ่นที่1 สืบต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา ให้เป็นช่างศิลป์โดยแท้ สร้างขวัญกำลังกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ รวมถึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศรัทธาและความสำคัญของการครอบครูช่าง” โดย อาจารย์ ดร.พรศิลป์  รัตนชูเดช ผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมทางครอบครูช่าง จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตวัดสวนดอก เป็นวิทยากร ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง