ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 27/05/2559    2,689 ครั้ง    ประเภท ข่าวอบรม สัมนา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงงานและปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมฯ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการจัดตั้งเพื่อสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่และเมื่อเกษียณอายุ ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ไม่มีข้อมูล