สถานที่ : ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่รับลงทะเบียน : 3/7/2561 - 18/7/2561


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 234 / 3000
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวณัฐกานต์ จี๋แปง
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
2 นางสาวจินตนา กรุงนะ
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
3 นางสาวสายสัมพันธ์ จันทวลี
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
4 นางสาวชุติมา คงความเพียร
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
5 นายภราดร คำนวน
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
6 นายพีรภาศ ศาสตร์เปล่งแสง
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
7 นางสาวกัลยาลักษณ์ อนันต์หงสา
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
8 นางสาวกนกกร รุณเกตุ
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
9 นางสาวกนกพร สุริพันธ์
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
10 นางสาวกัญญาณัฐ แซ่ว้าง
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
11 นางสาวกรณิศ ไชยเมืองชื่น
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
12 นางสาวกัญญาวีร์ เหล่าศรีชัย
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
13 นางสาวกัลยรัตน์ ติ๊บน้อย
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
14 นางสาวธนภรณ์ จันทร์เขียว
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
15 นางสาวเก็จมณี คำลือ
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
16 นางสาวกัลยรัตน์ คำธารา
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
17 นางสาวทิมาพร กิมาคม
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
18 นางสาวปาจรีย์ ชาญประโคน
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
19 นายปริญญา คีรีกิ้น
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
20 นายทริสติน บูดินสไตน์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
21 นายสิรวิชญ์ วัฒนวาทิน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
22 นายอัษฎางค์ เตชะอุ่น
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
23 นายสรวิชญ์ เขื่อนสุข
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
24 นายกฤษณะ เกิดทวี
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
25 นายพีรพัฒน์ ช่วยสงค์
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
26 นายวชิระ กลัดเจริญ
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
27 นายธีรธาดา โปรดปราน
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
28 นางสาวณัชชา ไชยแก้ว
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
29 นางสาวซันญ่า มาลัย
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
30 นายภูริทัศน์ พอใจ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
31 นายวุฒิเกียรติ คำภิระ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
32 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
33 นางสาวสุภาพร ธุระพันธ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
34 นางสาวชลิตา สุขสว่าง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
35 นางสาวศิรินภา จอมภา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
36 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
37 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
38 นางสาวอุดมลักษณ์ มาตัน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
39 นายดนัยวัฒน์ น้อยพุฒ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
40 นายจักรพันธ์ บุญพิทักษ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
41 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
42 นายธีรศักดิ์ แก้วยองผาง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
43 นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
44 นายธนาวุฒิ หมูคำ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
45 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
46 นายธเนศ สอนแก้ว
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
47 นายภานุพงศ์ สาริโน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
48 นายธนากร สุธรรม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
49 นายวัฒนกร ปัญญาเฟือน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
50 นายวีรพล พงศ์พชร
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
51 นายศุภวิชญ์ สุทธพันธุ์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
52 นายลัทธพล ปินธง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
53 นายศกวรรธน์ คงชม
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
54 นายวราวุธ ยศเรือนคำ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
55 นางสาวแหม่ม สุทธสา
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
56 นางสาวศิรินรัตน์ สุวรรณ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
57 นางสาวศศิวิมล โพธิ์ทองดี
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
58 นายจินดาวุธ ขันลา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
59 นายสุวพิชญ์ สินธุแปง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
60 นายกณภพ สมทรง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
61 นายวงศธร สายคำ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
62 นางสาวสุภาพร สุขเกิด
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
63 นางสาวจุฑามาศ เปรมปราคิน
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
64 นางสาวธนวรรณ ลิ้มประเสริฐ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
65 นางสาวณัฐกุล มีแท้
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
66 นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
67 นางสาวพัชรีพร หงษ์ทอง
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
68 นายศิรวิทย์ กิติ
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
69 นายบทวชง มากล้น
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
70 นายสัญหนัส เชียงทอง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
71 นางสาวณิชกานต์ สังข์ป้อม
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
72 นายศิลป์ชัย หนูขวัญแก้ว
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
73 นางสาวอรพรรณ นาคล้วน
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
74 นายพนา บุญจา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
75 นายชยรัตน์ ชลุยรัตน์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
76 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
77 นายกมลภพ โพธิ์ทอง
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
78 นายพงศภัค ธรรมศร
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
79 นายพงศธร เหมรา
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
80 นายเขมทัต ชุ่มชื่น
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
81 นางสาวนริศรา ใจกันทะ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
82 นายกีรติ กิ้มสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
83 นางสาวมณฑิตา ยาดิบ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
84 นายธนรัตน์ แสงพิงค์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
85 นายพัชรพันธ์ การประพันธ์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
86 นายปริญญา ทรงคำ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
87 นายพชรนนท์ สุวรรณชื่น
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
88 นายพรชัย แซ่เฮ้อ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
89 นางสาวรัตติกาล วงค์ชำนาญ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
90 นางสาววริศรา คะชา
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
91 นายชโยดม บุญตั้ง
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
92 นายวชิรวิทย์ ญาณะทาน
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
93 นางสาวดาวเรือง ดนัยกรประเสริฐ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
94 นางสาวดารุณี ไกรกิจราษฎร์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
95 นางสาวณิชารีย์ ช่างเกวียนดี
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
96 นางสาวอรนลิน บุญมาก
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
97 นายอัษฎาวุฒิ นามสูง
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
98 นายนวพล เตชะสกุล
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
99 นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุวรรณ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
100 นายธีระภันท์ ธีระนานันท์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
101 นางสาวสุพิณญา กาศมณี
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
102 นายยามาโต๊ นิอีมือระ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
103 นายนัฐกานต์ ทศจันทร์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
104 นายธีรธร ทรงศิริวงศ์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
105 นายปฏิภาณ บัวละวงค์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
106 นายสิริพงศ์ ภาคกุล
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
107 นายศิวกร วัชรศิรินทร์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
108 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
109 นางสาวสุพัตรา สังข์แย้ม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
110 นางสาวสุวิชชา วงศ์สุวรรณ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
111 นางสาวอรอนงค์ อินโสภา
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
112 นางสาวสุดรัตน์ เเตะวอ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
113 นางสาวสุกันยา มูลเมือง
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
114 นายกิตติธัช มิ่งศิริ
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
115 นายกตัญญู พิภัชมงคลกุล
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
116 นายกฤติพงษ์ สว่างจันทึก
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
117 นายธีรภัทร เทียมเทศ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
118 นายณัชพล วงษ์สวรรค์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
119 นายจักร์รัญ ปาระมี
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
120 นายธนภัทร คันธยศ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
121 นายฐิติกร สมพงษ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
122 นายพีรพัฒน์ เพชรไทย
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
123 นายเจริญ พวงผกา
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
124 นายสหรัฐ ตั๋นก้อน
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
125 นายเสฎฐวุฒิ พันพลอย
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
126 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
127 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
128 นางสาวณัฐมนท์ เชาวนา
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
129 นายเธียรชัย ปวงคำตั๋น
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
130 นายสิริพงศ์ ทองอินต๊ะ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
131 นายศาสตรา โกติแพง
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
132 นางสาวดาเรศ สอนพร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
133 นายอนุพงศ์ วงค์ศรีแก้ว
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
134 นายออมทรัพย์ ตูมหอม
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
135 นายสุทธิพงศ์ ไหวคูณ
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
136 นางสาวณัฐวดี แซ่พ่าน
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
137 นางสาวขวัญชนก หอมกลิ่น
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
138 นางสาวจิณห์นิภา มาลัย
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
139 นางสาวอุไรวรรณ วงค์โน
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
140 นางสาวสิริพรวดี ทองทา
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
141 นายธนะวัฒน์ เจริญภักดี
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
142 นางสาววลัญญา สมบุตร
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
143 นางสาววิรีญาย์ เงินโก
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
144 นางสาวนภัสกร อยู่ถมยา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
145 นางสาวอรวรรณ กันทะวี
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
146 นายวิทวัส ปัทมรัตน์วิริยะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
147 นางสาวนิลวัลย์ คำเอ้ย
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
148 นางสาวนริศรา ยมมูล
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
149 นายวทัญญู คำจันทา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
150 นางสาวศวรรยา เสทธยะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
151 นางสาวทิพย์วาพร กันตีฟอง
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
152 นายธัชพล แก้วก๋องมา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
153 นางสาววราพร กันธาทรัพย์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
154 นายธรรพ์ณธร ศรีเหรา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
155 นางสาวธัญญาพร ปกรณ์วนาไพร
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
156 นายสาริศ ผ่องธัญญา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
157 นางสาวอัครยา สิทธิ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
158 นายอนุพงศ์ เตชะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
159 นางสาวโศภิษฐ์ดา ยอดคำ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
160 นางสาวอรจิรา รินห้วยเสียม
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
161 นางสาวศุภลักษณ์ ยะมูล
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
162 นายสราวุธ สิทธิ์เชนทร์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
163 นางสาวเรณุกา กันยะ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
164 นางสาวพรนิพา อุตตะโก
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
165 นางสาวพรชนิตว์ แก้วโชติ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
166 นางสาวพนิดา ขำหล่อ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
167 นางสาวฉวีวรรณ อินด้วง
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
168 นางสาวปิยมาศ หลวงวิเศษ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
169 นางสาวณัฏฐณิชา มะโนคำ
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
170 นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุวรรณ์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
171 นางสาวพิรญาณ์ ครุฑเสน
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
172 นางสาวปรางทิพย์ อินทยนต์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
173 นางสาวณัฐภรณ์ สุภานันต์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
174 นางสาว ชลดา แก้วตุ้ย
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
175 นางสาว ชลดา แก้วตุ้ย
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
176 เจนจิรา ใจปิง
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
177 นางสาวจามีกร โพธิ์ทอง
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
178 นางสาวจิดาภา เตชะนา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
179 นายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
180 นายศุภกร ประวัง
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
181 นางสาวบุณยนุช เกตุหอม
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
182 นางสาวกมลวรรณ ชัยปัญญา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
183 นางสาวจรรยา จอมงาม
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
184 เกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใส
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
185 นางสาวนริศรา ไชยยา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
186 นายรุ่งโรจน์ บุญเมือง
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
187 นายณรงค์กรณ์ การินทร์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
188 นายภูพิงค์ แสนใจเป็ง
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
189 นายเกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใส
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
190 นางสาวณัฏฐธิดา บุญรัตน์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
191 นางสาวศุภรัตน์ ศิริรัตน์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
192 นายวนัสนันท์ ตันตี
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
193 นางสาวขวัญกมล กุมเมฆ
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
194 นายชญานนท์ หมื่นแยง
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
195 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยอดอานนท์
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
196 นางสาวอารยา เขื่อนควบ
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
197 นางสาวอังษณา ประวัติงาม
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
198 นางสาวอัญธิชา เหมวิเชียรชัย
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
199 นางสาวชนิดาภา พรมตาแก้ว
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
200 นางสาวมัชฌิมา จันเภา
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
201 นางสาวอาภัสรา คำจริง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
202 นางสาวจริยา ลิงาลาห์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
203 นายธีรยุทธ พนาพัฒน์
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
204 นางสาววรรณวิษา บัวซ้อน
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
205 นางสาววรัตถา บุญสิตาอาชานนท์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
206 นางสาววริศรา จันทร์เปียง
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
207 นางสาวณัฐทริการ ทาสิทธิ์
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
208 นางสาวรุ่งอรุณ ขุนอักษร
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
209 นางสาวอมลิน ใจเนตร์
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
210 นายนพดล ฟิตประยูร
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
211 นายธีระพล ทองหวาน
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
212 นายมานะชัย เนื้ออ่อน
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
213 นางสาวดอกแก้ว ด้วงดี
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
214 นางสาวปนัดดา จุมปาทอง
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
215 นางสาวรมณียา ยะรังษี
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
216 นายกุลวุฒิ ประพิมพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
217 นายอนุวัติ ศรหยกภูษิต
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
218 นายธันวา สุนทรเมฆาเขต
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
219 นางสาวญาสุมินทร์ บุญพันธ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
220 นางสาวจุฑามาศ ทาพรม
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
221 นายณัฐวัฒน์ ชัยยืน
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
222 นางสาวสุทธาทิพย์ นวลแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
223 นายณัฐพนธ์ สกุลพงษ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
224 นายดั่งตะวัน บนแท่ทิพย์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
225 นางสาวสุภัสธิดา วงษ์สุวรรณ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
226 นายบูดีร์มัน สาเต๊าะ
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
227 นายก้องเกียรติ กองสมบูรณ์
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
228 นายสุชัจจ์ ศรีสุข
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
229 นายณัฐวัตร มนตรีนิธิกร
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
230 นายอุบล จตุพรทวีเดช
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
231 นายจีระศักดิ์ ศิริวัฒนะธรรม
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
232 นายมงคล กลัดแก้ว
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
233 นายพงศกร พนาบรรพต
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
234 นายวงศกร สุริยมณฑล
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร