สถานที่ : ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่รับลงทะเบียน : 3/7/2561 - 18/7/2561

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 234 / 3000
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวณัฐกานต์ จี๋แปง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
2 นางสาวจินตนา กรุงนะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
3 นางสาวสายสัมพันธ์ จันทวลี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
4 นางสาวชุติมา คงความเพียร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
5 นายภราดร คำนวน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
6 นายพีรภาศ ศาสตร์เปล่งแสง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
7 นางสาวกัลยาลักษณ์ อนันต์หงสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
8 นางสาวกนกกร รุณเกตุ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
9 นางสาวกนกพร สุริพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
10 นางสาวกัญญาณัฐ แซ่ว้าง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
11 นางสาวกรณิศ ไชยเมืองชื่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
12 นางสาวกัญญาวีร์ เหล่าศรีชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี2
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
13 นางสาวกัลยรัตน์ ติ๊บน้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
14 นางสาวธนภรณ์ จันทร์เขียว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
15 นางสาวเก็จมณี คำลือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
16 นางสาวกัลยรัตน์ คำธารา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
17 นางสาวทิมาพร กิมาคม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
18 นางสาวปาจรีย์ ชาญประโคน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ป3
สารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล
19 นายปริญญา คีรีกิ้น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
20 นายทริสติน บูดินสไตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
21 นายสิรวิชญ์ วัฒนวาทิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
22 นายอัษฎางค์ เตชะอุ่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
23 นายสรวิชญ์ เขื่อนสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
24 นายกฤษณะ เกิดทวี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
25 นายพีรพัฒน์ ช่วยสงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
26 นายวชิระ กลัดเจริญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
27 นายธีรธาดา โปรดปราน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
28 นางสาวณัชชา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
29 นางสาวซันญ่า มาลัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
พัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
30 นายภูริทัศน์ พอใจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
31 นายวุฒิเกียรติ คำภิระ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
32 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
33 นางสาวสุภาพร ธุระพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
34 นางสาวชลิตา สุขสว่าง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
35 นางสาวศิรินภา จอมภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
36 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
37 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
38 นางสาวอุดมลักษณ์ มาตัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
39 นายดนัยวัฒน์ น้อยพุฒ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
40 นายจักรพันธ์ บุญพิทักษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
41 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
42 นายธีรศักดิ์ แก้วยองผาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
43 นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
44 นายธนาวุฒิ หมูคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
45 นายวีระภัทร์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
46 นายธเนศ สอนแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
47 นายภานุพงศ์ สาริโน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
48 นายธนากร สุธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
49 นายวัฒนกร ปัญญาเฟือน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
50 นายวีรพล พงศ์พชร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
51 นายศุภวิชญ์ สุทธพันธุ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
52 นายลัทธพล ปินธง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
53 นายศกวรรธน์ คงชม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
54 นายวราวุธ ยศเรือนคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
55 นางสาวแหม่ม สุทธสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
56 นางสาวศิรินรัตน์ สุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
57 นางสาวศศิวิมล โพธิ์ทองดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
58 นายจินดาวุธ ขันลา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
59 นายสุวพิชญ์ สินธุแปง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
60 นายกณภพ สมทรง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
61 นายวงศธร สายคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
62 นางสาวสุภาพร สุขเกิด
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
63 นางสาวจุฑามาศ เปรมปราคิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
64 นางสาวธนวรรณ ลิ้มประเสริฐ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
65 นางสาวณัฐกุล มีแท้
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
66 นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
67 นางสาวพัชรีพร หงษ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
68 นายศิรวิทย์ กิติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
69 นายบทวชง มากล้น
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
70 นายสัญหนัส เชียงทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
71 นางสาวณิชกานต์ สังข์ป้อม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
72 นายศิลป์ชัย หนูขวัญแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
73 นางสาวอรพรรณ นาคล้วน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)
74 นายพนา บุญจา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
75 นายชยรัตน์ ชลุยรัตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
76 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
77 นายกมลภพ โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
78 นายพงศภัค ธรรมศร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
79 นายพงศธร เหมรา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
80 นายเขมทัต ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
81 นางสาวนริศรา ใจกันทะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
82 นายกีรติ กิ้มสวัสดิ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
83 นางสาวมณฑิตา ยาดิบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
84 นายธนรัตน์ แสงพิงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
85 นายพัชรพันธ์ การประพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
86 นายปริญญา ทรงคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
87 นายพชรนนท์ สุวรรณชื่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
88 นายพรชัย แซ่เฮ้อ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
89 นางสาวรัตติกาล วงค์ชำนาญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
90 นางสาววริศรา คะชา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
91 นายชโยดม บุญตั้ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
92 นายวชิรวิทย์ ญาณะทาน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
93 นางสาวดาวเรือง ดนัยกรประเสริฐ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
94 นางสาวดารุณี ไกรกิจราษฎร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
95 นางสาวณิชารีย์ ช่างเกวียนดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
96 นางสาวอรนลิน บุญมาก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
97 นายอัษฎาวุฒิ นามสูง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
98 นายนวพล เตชะสกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
99 นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
100 นายธีระภันท์ ธีระนานันท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
101 นางสาวสุพิณญา กาศมณี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
102 นายยามาโต๊ นิอีมือระ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
103 นายนัฐกานต์ ทศจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
104 นายธีรธร ทรงศิริวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
105 นายปฏิภาณ บัวละวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
106 นายสิริพงศ์ ภาคกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
107 นายศิวกร วัชรศิรินทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
108 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นวิเศษ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
109 นางสาวสุพัตรา สังข์แย้ม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
110 นางสาวสุวิชชา วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
111 นางสาวอรอนงค์ อินโสภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
112 นางสาวสุดรัตน์ เเตะวอ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
113 นางสาวสุกันยา มูลเมือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
114 นายกิตติธัช มิ่งศิริ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักศึกษา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
115 นายกตัญญู พิภัชมงคลกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
116 นายกฤติพงษ์ สว่างจันทึก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
117 นายธีรภัทร เทียมเทศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
118 นายณัชพล วงษ์สวรรค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
119 นายจักร์รัญ ปาระมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
120 นายธนภัทร คันธยศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
121 นายฐิติกร สมพงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
122 นายพีรพัฒน์ เพชรไทย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
123 นายเจริญ พวงผกา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
124 นายสหรัฐ ตั๋นก้อน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
125 นายเสฎฐวุฒิ พันพลอย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
126 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
127 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
128 นางสาวณัฐมนท์ เชาวนา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
129 นายเธียรชัย ปวงคำตั๋น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
130 นายสิริพงศ์ ทองอินต๊ะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
131 นายศาสตรา โกติแพง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
132 นางสาวดาเรศ สอนพร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
133 นายอนุพงศ์ วงค์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
134 นายออมทรัพย์ ตูมหอม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
135 นายสุทธิพงศ์ ไหวคูณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
136 นางสาวณัฐวดี แซ่พ่าน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
137 นางสาวขวัญชนก หอมกลิ่น
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
138 นางสาวจิณห์นิภา มาลัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
139 นางสาวอุไรวรรณ วงค์โน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
140 นางสาวสิริพรวดี ทองทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
141 นายธนะวัฒน์ เจริญภักดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
142 นางสาววลัญญา สมบุตร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
143 นางสาววิรีญาย์ เงินโก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
144 นางสาวนภัสกร อยู่ถมยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
145 นางสาวอรวรรณ กันทะวี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
146 นายวิทวัส ปัทมรัตน์วิริยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
147 นางสาวนิลวัลย์ คำเอ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
148 นางสาวนริศรา ยมมูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
149 นายวทัญญู คำจันทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
150 นางสาวศวรรยา เสทธยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
151 นางสาวทิพย์วาพร กันตีฟอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
152 นายธัชพล แก้วก๋องมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
153 นางสาววราพร กันธาทรัพย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
154 นายธรรพ์ณธร ศรีเหรา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
155 นางสาวธัญญาพร ปกรณ์วนาไพร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
156 นายสาริศ ผ่องธัญญา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
157 นางสาวอัครยา สิทธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
158 นายอนุพงศ์ เตชะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
159 นางสาวโศภิษฐ์ดา ยอดคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
160 นางสาวอรจิรา รินห้วยเสียม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
161 นางสาวศุภลักษณ์ ยะมูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
162 นายสราวุธ สิทธิ์เชนทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
163 นางสาวเรณุกา กันยะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
164 นางสาวพรนิพา อุตตะโก
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
165 นางสาวพรชนิตว์ แก้วโชติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
166 นางสาวพนิดา ขำหล่อ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักศึกษาปี1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
167 นางสาวฉวีวรรณ อินด้วง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่1
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
168 นางสาวปิยมาศ หลวงวิเศษ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
169 นางสาวณัฏฐณิชา มะโนคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
170 นางสาวอารีรัตน์ ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
171 นางสาวพิรญาณ์ ครุฑเสน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
172 นางสาวปรางทิพย์ อินทยนต์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
173 นางสาวณัฐภรณ์ สุภานันต์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
174 นางสาว ชลดา แก้วตุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
175 นางสาว ชลดา แก้วตุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
176 เจนจิรา ใจปิง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
177 นางสาวจามีกร โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
178 นางสาวจิดาภา เตชะนา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
179 นายศุภวิชญ์ หน่อแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
180 นายศุภกร ประวัง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
181 นางสาวบุณยนุช เกตุหอม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
182 นางสาวกมลวรรณ ชัยปัญญา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
183 นางสาวจรรยา จอมงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
184 เกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใส
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
185 นางสาวนริศรา ไชยยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
186 นายรุ่งโรจน์ บุญเมือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
187 นายณรงค์กรณ์ การินทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
188 นายภูพิงค์ แสนใจเป็ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
189 นายเกียรติศักดิ์ วงค์ดวงใส
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
190 นางสาวณัฏฐธิดา บุญรัตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
191 นางสาวศุภรัตน์ ศิริรัตน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
192 นายวนัสนันท์ ตันตี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
193 นางสาวขวัญกมล กุมเมฆ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
194 นายชญานนท์ หมื่นแยง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
195 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยอดอานนท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
196 นางสาวอารยา เขื่อนควบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
197 นางสาวอังษณา ประวัติงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
198 นางสาวอัญธิชา เหมวิเชียรชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
199 นางสาวชนิดาภา พรมตาแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
200 นางสาวมัชฌิมา จันเภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
201 นางสาวอาภัสรา คำจริง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
202 นางสาวจริยา ลิงาลาห์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
203 นายธีรยุทธ พนาพัฒน์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ สาขาวิชาการประมง
204 นางสาววรรณวิษา บัวซ้อน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
205 นางสาววรัตถา บุญสิตาอาชานนท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
206 นางสาววริศรา จันทร์เปียง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
207 นางสาวณัฐทริการ ทาสิทธิ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
208 นางสาวรุ่งอรุณ ขุนอักษร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
209 นางสาวอมลิน ใจเนตร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
210 นายนพดล ฟิตประยูร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
211 นายธีระพล ทองหวาน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
212 นายมานะชัย เนื้ออ่อน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
213 นางสาวดอกแก้ว ด้วงดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
214 นางสาวปนัดดา จุมปาทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
215 นางสาวรมณียา ยะรังษี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
216 นายกุลวุฒิ ประพิมพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
217 นายอนุวัติ ศรหยกภูษิต
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปี 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
218 นายธันวา สุนทรเมฆาเขต
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
219 นางสาวญาสุมินทร์ บุญพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
220 นางสาวจุฑามาศ ทาพรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
221 นายณัฐวัฒน์ ชัยยืน
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
222 นางสาวสุทธาทิพย์ นวลแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ปีที่1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
223 นายณัฐพนธ์ สกุลพงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
224 นายดั่งตะวัน บนแท่ทิพย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 3
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
225 นางสาวสุภัสธิดา วงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
226 นายบูดีร์มัน สาเต๊าะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : นักศึกษา
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
227 นายก้องเกียรติ กองสมบูรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
228 นายสุชัจจ์ ศรีสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
229 นายณัฐวัตร มนตรีนิธิกร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : ชั้นปีที่1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
230 นายอุบล จตุพรทวีเดช
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
231 นายจีระศักดิ์ ศิริวัฒนะธรรม
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
232 นายมงคล กลัดแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
233 นายพงศกร พนาบรรพต
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
234 นายวงศกร สุริยมณฑล
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร