รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา08.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำธารพิรุณ รับเฉพาะนักศึกษา แม่โจ้-แพร่ เท่านั้น

สถานที่ : อ่างเก็บน้ำธารพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

วันที่รับลงทะเบียน : 25/7/2560 - 8/8/2560


จำนวนผู้ลงทะเบียน : 17 / 300
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวณิชา พรมทอง
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
2 นายปราณศักดา พิริยะเมธี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (รัฐศาสตร์)
3 นายนัทธพงศ์ ยาวิลาศประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
4 นายวินิจ ยูรวงศ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
5 นางสาววีนัสรา มั่นคง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
6 นายจักรกฤษณ์ ประสาทพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
7 นายอนุพงษ์ สีขจรปรีดากุล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
8 นายปฏิภาณ มงคลแก่นทราย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
9 นายภิญโญ ผลงาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ » สำนักงานผู้อำนวยการ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
10 นายมนตรี กันหาจันทร์
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
11 นางสาวสมัชญา เชื้อจิต
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
12 นายอัครพล บุญทอง
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
13 นางสาวปริษฐา อารีย์
ศิลปศาสตร์ (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)
14 นายเอกชัย อารีราษฎร์
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
15 นายกันตพงศ์ เครือมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
16 นางสาวญาสุมินทร์ สมศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้
17 นางสาวณัทฐ์นันทมนต์ สิงห์คำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้