โครงการปล่อยปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 09/08/2560 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 09/08/2560 เวลา 11:00
สถานที่จัด อ่างเก็บน้ำธารพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เมื่อวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. - 9.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดแพร่ให้ความสนับสนุนพันธุ์ปลาเศรษฐกิจ จำนวน 50,000 ตัว ดำเนินงานโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อปลูกจิตสำนึกร่วมรักษาสมดุลระบบนิเวศ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีต่อพระองค์ท่าน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล นายอำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.วรัญญู รีรมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เข้าร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำธารพิรุณ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี ปวงชนชาวไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล