ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หนึ่งในดวงใจเพื่อถวาย พ่อหลวง โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์หนึ่งในดวงใจ เพื่อถวาย "พ่อหลวง"” ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodilจำนวน 5,000 ดอก เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี ทุกวันพุธที่ 19 กรกฏาคม-วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ณ บริเวณอาคารแผ่พืชน์ และพิธีเปิดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในนามมหาวิ

สถานที่ : อาคารแผ่พืชน์และศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่รับลงทะเบียน : 3/7/2560 - 5/9/2560

ค่าลงทะเบียน : ฟรี

ข้อมูลการสมัครลงทะเบียน
จำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้ : 261 /
#ชื่อ-นามสกุลหน่วยงาน/สาขาวิชา
1 นางสาวธัญญาทิพย์ วรรณเลิศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
2 นางสาวธนพร พลทวี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
3 นางสาววราภรณ์ เปียงน้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
4 นางสาวจรรยพร ซอน๊ะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
5 นางสาวศุภกานต์ พชกูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
6 นางสาวสุภาภรณ์ ประธาน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
7 นางสาวธารินี สายสุภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
8 นางสาวธารินี สายสุภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
9 นายชยากร สัมฤทธิ์สงวน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
10 นายหมอกฟ้า จองเช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
11 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
12 นายวิชัน สะตอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
13 นายสิทธิโชค แฮดพนัส
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
14 นายชนาธิป กันทะโน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
15 นายเมธา ลายคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
16 นางสาวเกวลี ตุ่นแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
17 นางสาวยลดา ตัวลือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
18 นางสาวรังสินี สุนทรหิตานนท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
19 นางสาวสายธาร นาแพร่
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
20 นางสาวอาทิตยา สิทธิสาร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
21 นางสาวขนิษฐา ปาระมี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
22 นางสาวอัจชริยา หยูทองแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
23 นางสาวอภิชญา คำปิวทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
24 นางสาวอมรรัตน์ ไชยวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
25 นางสาวหยาดเพชร นิวาส
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
26 นางสาวณปภัช ไชยยา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
27 นางสาวฐิตินันท์ ตันหลวงกาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
28 นายธนากร คล่องแคล่ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
29 นายกำชัย ก้านเกตุ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
30 นางสาวกชพรรณ เขื่อนศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
31 นางสาวจณิสตา สมณี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
32 นางสาวแกมกาญจน์ แสวงวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
33 นางสาวจินตนา ใจยะสุ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
34 นางสาวณัฐมน มืดคำบง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
35 นางสาวณัฐวศา ใจกันทะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
36 นางสาวจตุพร แสนวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
37 นางสาววิชาดาภรณ์ พรมบุตร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
38 นายบัณฑิต สมจิตร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
39 นายติณณภพ พันแสง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
40 นางสาวบุษยมาส ผางบ้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
41 นางสาวนันทพร ทองชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
42 นางสาวนราทิพย์ สีนวล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
43 นางสาวนลพรรณ ใจภิภักดิ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
44 นางสาวนันท์นภัส รักยิ่ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
45 นางสาวนิลาพร กำแพงทิพย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
46 นางสาวขจิตมณี เมืองพรหม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
47 นางสาวทิพภาพร อิ่นแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
48 นางสาวดารณี เมฆไพบูลย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
49 นางสาวธนวรรณ เขียวดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
50 นางสาวสินีนาฏ กล่ำสมบุญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
51 นางสาวสิริวรรณ ชัยมีแรง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
52 นางสาวพรพิมล อินเรือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
53 นางสาวอุมมีซอลีฮะห์ มาหะมะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
54 นางสาวโนรี มิกาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
55 นายทศพล เสนงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
56 นายจ่ามเมือง จิ่งต่า
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
57 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเทวี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
58 นางสาวสิรินทรา ทาไชย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
59 นางสาวจุฑากาญจน์ ขันตี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
60 นางสาวพรกมล ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
61 นายภควัต บุญยงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
62 นางสาวชนากานต์ ภูมิพันธ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
63 นางสาวอารียา ทาแสง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
64 นางสาวเมธาวี พรมดวงศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)
65 นางสาวธนภรณ์ ประภาวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
66 นางสาวมัทณี อินทะผิว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
67 นางสาวฐิติยา คำอ้อ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาเกษตรเคมี
68 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
69 นางสาวเมธาวี พรมดวงศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)
70 นางสาวจตุพร แสนวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
71 นางสาวจุฑามาศ อินทะสืบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
72 นางสาวขวัญประภา ยอดปนันท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
73 นางสาวนันท์ชพร อ้ายต๊ะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
74 นางสาวนัดทิดา อู๋ปั๋น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
75 นางสาวสุภาพร ขุนสันเทียะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
76 นางสาวชฎาพร นำภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
77 นางสาวชฎาพร นำภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
78 นางสาวจินตรา ขุยนาเพียง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
79 นางสาวประภาพร ปั๋นแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
80 นางสาวภรณ์นภา ติ๊บวงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
81 นางสาวณัฐรมย์ รนวิทย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
82 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
83 นางสาวนฤมล อินสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
84 นางสาวนภาพร กาวิตา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
85 นายอุทัย ประสารสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
86 นายจีรวัส มูลวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
87 นายนันทยศ ปวันธาตุ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
88 นายสหรัฐ อรุณพิทักษ์วงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
89 นายธนสาร นากรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
90 นายกิตติศักดิ์ ฐิติพงศ์พนา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
91 นางสาวฮิโยริ อิชิกาว่า
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
92 นางสาวอารยา ทองเชียว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
93 นางสาวอารียา เที่ยงทุกข์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
94 นางสาวอาธิญา ภูอาลัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
95 นางสาวนิศรา ทิยะมุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
96 นางสาวเสาวลักษณ์ คุณรังษี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
97 นางสาวสุภิดาว ดอกชะบา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
98 นางสาวรพีพรรณ จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
99 นางสาวเพ็ญพักตร์ ใคร่ภูเขียว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
100 นายสหรัฐ ศรีคำขัติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
101 นางสาววราภรณ์ สมป้อ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
102 นางสาวณัฐณิชา ใจพรหมมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
103 นางสาววัชราภรณ์ บาริศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
104 นางสาววัชรินทร์ ยี่สุ่นน้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
105 นางสาวโยษิตา ดวงสว่าง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
106 นางสาวนพรัตน์ บุญเรือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
107 นายภาณุวิชญ์ จันทะอ้าย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
108 นางสาวภัทราภรณ์ เครือกุณา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
109 นางสาวสุวรรณภา พองเสียง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
110 นางสาวสุดารัตน์ วุฒิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
111 นางสาวอรนภา การดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
112 นางสาวสุทธิดา จังหวัดกลาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
113 นางสาวสุธาสินี พินิจการ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
114 นางสาวสิริยากร ฟูวัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
115 นางสาวสุจิตรา ใจดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
116 นางสาวปนัดดา เพ็ญเพ็ชร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
117 นางสาวศิรภัสธรา ธนพัตภัคพงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
118 นางสาวปภัชญา ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
119 นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
120 นางสาวสุภาพร สีเทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
121 นางสาวสุภารัตน์ มาเยอะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
122 นางสาวสุทธิดา พุทธศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
123 นางสาวสุภาวดี แสนนก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
124 นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
125 นางสาวสุมิตรา ชัยมา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
126 นายยุทธนา มาเจริญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
127 นายชนะพงศ์พันธ์ กิจดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)
128 นางสาวธัญญรัตน์ ทองเวียง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
129 นางสาวรัตน์ธิดา อินตามูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
130 นางสาวณัฐริญา ศรีจันทร์กาศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
131 นางสาวณัฐฌา ทูลสูงเนิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
132 นริศา ชุตินารา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ข้าราชการบำนาญ
133 นางสาวสุภาวดี สุวรรณทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
134 นางสาวสุภาวดี สุวรรณทา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
135 นางสาวศยามล พลดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
136 นายพชรพุฒิ ภครศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
137 นางสาวลักษิกา ทิพยมหิงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์)
138 นางสาวภัทรวรรณ อัตทะรันท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
139 นางสาวนวภรณ์ วรรณก้อน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
140 นายอธิวัฒน์ แย้มแฟง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
141 นายอุทัย ประสารสุข
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
142 นางสาวณิชา พรมทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
143 นางสาวปาลิตา บุษราคัม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
144 นางสาววิลาสินี วัณโณ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
145 นางสาวศศิวิมล ระวรรณา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
146 นางสาวเจนจิรา วิชามาก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
147 นางสาวสุภาภรณ์ พรหมศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
148 นางสาวธัญชนก ปัทมดิลก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
149 นางสาวธนวรรณ วงค์หน่อแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
150 นายอนุวัฒน์ มะโนเกี๋ยง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
151 นายธนิศร เชียงคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
152 นายทิพกร เตชะธิ
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 1
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
153 นางสาวจิตตรา ลำภา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
154 นางสาวจิรัชญา ชุ่มวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
155 นางสาวกัลยาภัสร์ ดำบัว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
156 นางสาวจันทกานต์ กล้าหาญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
157 นางสาวเกศินี แสงสรีจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
158 นางสาวเกวลิน ฟูกัน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
159 นางสาวกาญจนา วงษ์มณี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
160 นางสาวคมคาย ทะบือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
161 นางสาวคมคาย ทะบือ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน)
162 นางสาวณัฐกานต์ ชินนาวงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
163 นางสาวพรพิมล ขวัญเขียว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
164 นางสาวมนัสวี อุปนันท์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
165 นางสาวอังคณา ไชยโย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
166 นางสาวอัญญาพร ไชยดวงคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
167 นางสาวณัฐชญา จำปี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
168 นางสาวปริมประภา นามวงศ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
169 นางสาวณัฐวรา อินทิยศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
170 นางสาวเกศกนก ทิพย์นุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
171 นางสาวนางสาวณัฐนิชา เลี้ยงสมบูรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
172 นายธนิศร เชียงคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
173 นางสาวเกศกนก ทิพย์นุ้ย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
174 นางสาวจิตตวรรณ คงทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
175 นายธีรวีร์ แสงเงิน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)
176 นางสาวสายทอง นาคงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
177 นางสาวจุฑาภัทร จันดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
178 นางสาวธัญญาศิริ แก้วคำมูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
179 นางสาวธิดาพร คืนมาเมือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
180 นายวายุทธ เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
181 นางสาวชิดชนก ชัยมาสพงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
182 นางสาวธนาภรณ์ ยงวิชญขจร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
183 นางสาวบัว หนานบุญ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
184 นางสาวเฟื่องฟ้า พรายสี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
185 นางสาวอาทิตยา ปานแอ๊ด
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
186 นางสาว ชลธิชา ขันสำลี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
187 นางสาวเนตรชนก พุทธจง
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
188 นายคุณานนต์ วงศ์เทศ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก))
189 นายเอกชัย อารีราษฎร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
190 นายอัครพล บุญทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
191 นางสาวเจนจิรา สุริยาสัก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
192 นางสาวไอรดา ภู่ทิพย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
193 นายกฤตพิพัฒน์ พางาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
194 นางสาวชญานี ราศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 2
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
195 นายฉันทัช บุญธานี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชไร่)
196 นางสาวพิชญธิดา ดวงจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
197 นางสาวเฟื่องฟ้า พรายสี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
198 นางสาวแพรพิไล วรรณภิระ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
199 นางสาวพิชญธิดา ดวงจันทร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
200 นางสาวนลัทพร ฝั้นอุตมะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
201 นางสาวสุชานันท์ สายเนตร
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
202 นายพชร จั่นแจ้ง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
203 นางสาวจริยา มีชัย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
204 นางสาวพิมพ์พิชชา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
205 นายเกษมชัย ชมคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
206 นางสาวอัจฉรา มาสืบ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
207 นางสาวกัญญารัตน์ พลยางนอก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
208 นางสาวอาทิตยา มาอิ่นแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
209 นางสาวคนึงนิจ ป้องแก้วน้อย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
210 นางสาวพรรวินท์ กูลหิรัญกิจ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
211 นางสาวณัฐกานต์ พรมเสน
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
212 นางสาวแสงนวล ใจดี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
213 นางสาวดารุณี จันทะเวช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
214 นายกฤตพิพัฒน์ พางาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
215 นายภรากรณ์ ชูเชิด
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
216 นางสาวกนกวรรณ ติ๊บกวาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
217 นางสาวชาคริยา จันทร์ราชา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
218 นายกฤษฎา ชัยศร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
219 นางสาวแสงเดือน แก้วทองโต
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
220 นายวัชระ มีสานุ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตวศาสตร์)
221 นายอดิศักดิ์ อินต๊ะเม้า
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (เกษตรเคมี)
222 นายอดิศักดิ์ อินต๊ะเม้า
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (เกษตรเคมี)
223 นางสาวภัทรพร ขัติกุล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
224 นางสาวปิยะนุช ทาสิงห์คำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
225 นางสาวปุณยานุช เงินอยู่
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
226 นางสาวญาสุมินทร์ สิงห์ขร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาพลังงานทดแทน
227 นางสาวนพรัตน์ บุญเรือง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
228 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์ขวาง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
229 นางสาวกนกวรรณ แสงเพชร์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยพลังงานทดแทน (พลังงานทดแทน)
230 นางสาวพิจิตรา โหกลัด
ตำแหน่ง/ชั้นปี : 4
ผลิตกรรมการเกษตร สาขาวิชาพืชสวน(พืชผัก)
231 นางสาวชญาณี สัญญเดช
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (พืชผัก))
232 นายพัสกร ยานะวงษา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
233 นางสาวรพีพรรณ จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (ปฐพีศาสตร์)
234 นางสาวอาเซีย กสิวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
235 นางสาวอาเซีย กสิวรรณ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
236 นางสาวอัญดามัน พันแสนแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
237 นางสาวอัญดามัน พันแสนแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
238 นางสาวจุดารินทร์ สุริวงษ์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตวศาสตร์)
239 นางสาวอัญดามัน พันแสนแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (บัญชี)
240 นางสาวจีราภา แซ่ซง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
241 นายประมณฑ์ ศรีธิยวง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
242 นายวันชนะ สว่างแสง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร))
243 นางสาวนิชาภา โนแก้ว
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
244 นางสาวธารทิพย์ แสงประเสริฐ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี
245 นายฐิติวัฒน์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
246 นางสาวนันทิกานต์ กันธะวงค์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
247 นางสาวนิชาภา โค้วตระกูล
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
248 นางสาวนันทิยา จงประสม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
249 นายพรรวินท์ อินถอด
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
250 นายวิจิตร ไพรถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
ผลิตกรรมการเกษตร (พืชสวน (พืชผัก))
251 นางสาวรัตนาภรณ์ ซ้อนฝั้น
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาการท่องเที่ยว)
252 นายธีรพจน์ เชื้อเรือนงาม
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
253 นางสาวจามจุรี กันศรี
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
254 นางสาวมนต์นภา พรมน้ำอ่าง
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การตลาด)
255 นางสาวศศิภรณ์ โพธิ์เนียร
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
256 นายอภิรักษ์ โสระสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
257 นางสาวสุพัตรา นานอก
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
258 นางสาวฤทัยรัตน์ เรือนคำ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (การบริหารท้องถิ่น)
259 นางสาวศิริรัตน์ บุญเย็นธรรมชาติ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
260 นางสาวศศิธร ยาสา
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
บริหารธุรกิจ (การเงิน)
261 นายพีรพัฒน์ เขมาภิรตะ
ตำแหน่ง/ชั้นปี :
สารสนเทศและการสื่อสาร (การสื่อสารดิจิทัล)