ผู้เข้าร่วม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 64
เรืองชัย จูวัฒนสำราญ
ปรีชา รัตนัง
สุจิรา ทิวจิรกุล
เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี
อัชฌา เทพศิริ
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
เขต ศรีพรรณ
กนกพร นันทดี
ดวงเพชร สิทธิ
ประดับการ มาอุด
ประมวล ภูเขา
อารีย์ นามเมือง
บุญเลิศ วิชัยศรี
ประสิทธิ์ ทาริเดช
กิตติศักดิ์ พุทธวงค์
ศศิธร ปัญญา
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
นรินทร์ สุจริต
สายชล วิมานทอง
ภินัณญา เหมืองคำ
ธีระชัย ศรีทอง
กอบลาภ อารีศรีสม
วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
ปาณิศา วงค์ใส
สานิตย์ คำตุ้ย
สุริยัน จันต๊ะมงคล
สุพจน์ ดวงรัตน์
รัตน์นรี ปะมาละ
พัชรินทร์ อลิปริยกุล
สุภาภรณ์ สิริกรม
วิชิต วิชัย
พุฒิสรรค์ เครือคำ
บุญตัน สุเทพ
สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์
วัชราภรณ์ สุขขี
ลัดดาวัลย์ ระดม
กชนก ราชเมืองมูล
อรชร ศรีดวงแก้ว
รุ่งโรจน์ มณี
นิศานาถ มิตตะกัง
พิกุล นิลวาส
อรทัย จันต๊ะมงคล
หทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย
กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง
อนุศิษฏ์ บุญทาแดง
วาริน สุทนต์
กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์
ภัชราภรณ์ จันต๊ะ
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
เกศริน ขยัน
บัณฑิต ต๊ะเสาร์
พิกุล โพธิวงค์
กานต์พนธ์ ชุมภู
มีนา ปรางค์รัตน์
คนึง เมฆสุวรรณ
รณิดา พรมศรี
จิราพร หลงปันใจ
สุลาวัลย์ อาทิตย์
อัยวริญ แก้วชิต
ปรมินทร์ นาระทะ
ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว
อภิชนา วงศ์วารเตชะ
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
เขมินทรา ติ๊บปัญญา
หน่วยงานภายนอก 1
รวม 65
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล