เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว

วันที่เริ่มต้น 27/08/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาสรรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน บรรยายพิเศษ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมทั่วไป
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 60 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   65 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล