ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 5
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 3
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 1
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 7
ศูนย์ภาษา 1
บัณฑิตวิทยาลัย 1
วิทยาลัยนานาชาติ 1
หน่วยงานภายนอก 25
ร้อยตำรวจตรีหญิง สุรนุช ศรีลาเพชร
ดาบตำรวจ ศุภากร วงศ์งาม
Mr. Floyd A. Tobin
Mr. Kimfich Huy
Miss Jennyfer Casabae, School of Renewable
Miss Alexsandra Pauline B. Marianu, School of Renewable Energy
Miss Thin Loeuy, Agronomy Department
Mr. Pou Pat, Agronomy Department
Mr. Lysoung Lim, Agronomy Department
Mr. Ross Lafstrom
Mr. Nutchanon Ketsuwan, ECP Program
Mr. Kuedklao Kedsuwan, ECP Program
Mr. Peerapat Chompuphan, ECP Program
Mr. Nanthapat Tedtanawong, ECP Program
Mr. Athachai Aimma, Tourism Management
Miss Sakonwan Maksroy, Tourism Development
Miss Waraporn Klomkongtan, Marketing
Miss Korapin Vekajon
Miss Nanthiya, Tourism Development
Miss Henrielle Muellas-Hilubrand, IAESTE Student
Mr. Alie Ramadhans Suyoks, Biotechnology
Mr. Hun Horngda, Bhutan
Mr. Nittharak Wasuwitthayawong
Miss Jeerawan Kaoloung, Tourism Management
Miss Chanayos Mengboonyod, Business Administration
รวม 44
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
46003042   นางสาวสตพร   ศรียาบ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 6ชั่วโมง
5803101357   นางสาวสุดที่รัก   วงค์แสง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5804302002   Dante   Mendillo Fabros JR : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5806104514   นางสาวสุกัญญา   ปัญญา : การเงิน 6ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5906103303   นางสาวกรรณิการ์   คำขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103305   นางสาวกวิสรา   คะเต่ย : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103317   ธัญญรัตน์   พรมมูล : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103318   นางสาวขนิษฐา   สุขเกษม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103319   นางสาวขวัญฤทัย   โนพิชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103322   นางสาวคุลิกา   พิจิตร : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103444   นางสาววราภรณ์   คำก้อน : บัญชี 6ชั่วโมง
5912304004   Mr.NGUYEN   QUOC THANH : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
5915123305   นางสาวกัลยรัตน์   พลไกร : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123306   นางสาวกานต์ชนิต   ขุนแก้ว : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123335   นายธนพงษ์   บุญเลิศ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123350   ประณิธาน   ถนอมกาย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6004306001   กุลธิดา   เฉลิมแสน : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6006101307   กฤษณา   กาใจทราย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101373   ธนัญญา   แซ่ลี้ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102400   พิมพ์อัปสร   ชำนาญฤทธิ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102404   ภัทราพร   ขัติกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102437   วิภาวรรณ   กันทะเขียว : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102461   สุทิน   บุญทารมณ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006104341   ณัฐภัทร   กองแก้ว : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104381   พิชยุตม์   ภู่ไพบูลย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104382   พิภาพร   ปิ่นน้อย : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104385   พิมพ์สุดา   จิรอนันต์กร : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104397   รัชยา   บัวชุม : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104430   แสงดาว   จันทร์ทา : การเงิน 6ชั่วโมง
6009101342   โนรี   มิกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101352   พรพิมล   อินเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101396   สุรัญชนา   หน่อบุญโยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101408   อารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009102336   สุทธิรัก   แซ่ตั้ง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6101101013   Mr.Chheang   San : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101026   Mr.Bee   Ly : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101029   Mr.Pov   Pat : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101340   นางสาวเปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101302007   Mrs.Bouakham   Keoboua : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101302008   Mrs.Thonglang   Phetxomphou : พืชสวน 6ชั่วโมง
6103309005   นางสาวเมวดี   ศรีโสภณ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101392   นางสาวศิริพร   กงเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102460   นางสาวชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103325   นางสาวชฎาพร   แก้วประภา : บัญชี 6ชั่วโมง
6109102331   นางสาวมิลรินี   ฟ้ากระจ่าง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6113301004   Mr.Thongphet   Chittaboupha : สหวิทยาการเกษตร 6ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201102398   นางสาวพรไพลิน   โงกสูงเนิน : พืชสวน 6ชั่วโมง
6201125329   Mr.Boulapha   Thongdinalay : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201125345   Mr.Litthixay   Latsavong : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6201222044   Mr.Khamphan   Soulinthone : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6204301002   Mr.Chanpor   Yiachongthor : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6204301003   Mr.Leulee   Nortoualee : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6204301004   MissThiddavanh   Khamkeo : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6204301005   Mr.Thongphanh   Lartdavong : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6206101325   นางสาวชฎาธาร   จินาวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6209101001   นางสาวกนกวรรณ   แซ่ท่อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101002   นางสาวกิ่งดาว   กุลจิรามั่นคง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101006   นางสาวขวัญจิรา   ตานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101011   นางสาวชนน์นิภา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101012   นางสาวชนันพร   ทับลือชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101013   นางสาวชมพูนุท   ปัญญาวงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101017   นางสาวดวงพร   ลุงหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101020   นายติณณ์   บุนนาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101033   นางสาวเพ็ญนภา   เป็ดมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101040   นางสาววิชุดา   จันทรยุทธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101047   นางสาวสุภาพร   หมื่อแล : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101048   นางสาวสุวรรณา   ผิวเหลือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101058   นายอนิรุทธิ์   คันธรส : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101308   นางสาวเกษวรินทร์   เขียวมณีย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101314   นางสาวจุรีพร   ลึกวิลัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101315   นางสาวเจียรนัย   จันทานี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101342   นางสาวนลินี   นันตานลินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101348   นางสาวเปี่ยมปิติ   เปี่ยมปิ่นเศษ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101350   นางสาวพรชนก   แตงไทย : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101351   นางสาวพรวิภา   โกแสนตอ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101379   นางสาวศศิกาญจน์   จิตนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101380   นางสาวศศิประภา   โง่นแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209101381   นางสาวศิริญญา   อุ่นปิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209302010   Mrs.Latsamy   Bounpathaph : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209302011   Mr.Phonevilai   Nammavongsa : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209302012   Mr.Saly   Souvannavongsa : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6209501006   Mrs.Dalivanh   Sirisack : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6210101026   Mr.Channarith   Heng : การประมง 6ชั่วโมง
6214101347   นายพาทิศ   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101356   นางสาววรปีร์   สุวรรณทัต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214101359   นางสาวศิวาพร   ปันดอนตอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6214102386   นางสาวสรุดา   กระจับเงิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6214102395   นางสาวสุธีรา   สิทธิ์วิไล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6215124003   นายกฤตนัย   สมโน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124014   นายเจษฎา   ประธานราษฎร์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124017   นายชาญณรงค์   การินตา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124023   ว่าที่ร้อยตรีดนุนัย   วรธนาศัย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124033   นายอดิศร   ใจเจริญเมือง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124037   นายพิชญุตย์   ชัยวรรณ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124066   นายศุภโชค   จองทุน : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124076   นายสุรเดช   รุ่งทอง : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6215124079   ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์   แก้วมูล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 6ชั่วโมง
6219302008   Mr.Khithsavarth   Bouthdy : การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 6ชั่วโมง