โครงการ International Student’s Day
International Student’s Day 2019
วันที่เริ่มต้น 31/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ โถงชั้น 1 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองวิเทศสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
สำนักงานมหาวิทยาลัย 1
กองวิเทศสัมพันธ์ 1
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เป็นกิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร และการบริการวิชาการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการต่างประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ของบุคลากรและนักศึกษาจากแต่ละชาติที่มาอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน บรรยายพิเศษ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมการพัฒนา หรือ สัมนาปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   214 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   50000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 50000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
กองวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันนักศึกษาต่างชาติ (International Student's day) การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่นักศึกษาต่างชาติ
ควรรู้ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรไทย” โดยเจ้าหน้าที่โดย ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตม.) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (ผู้เชี่ยวชาญ) โดยมีนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาไทย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
นักศึกษาต่างชาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำความรู้และมีความเข้าใจที่ได้จากการฟังบรรยาย ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่นักศึกษาต่างชาติควรรู้ ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในราชอาณาจักรไทย