ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101307   นายคชากรณ์   ณ น่าน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101308   นายคณิศร   ชมโกศล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101324   นายธนากร   เป่อแค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101325   นายธีรวุฒิ   มหาพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101328   นางสาวนะแหง่   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101330   นางสาวนันทชา   แก้วผุย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101335   นางสาวพลอยวรินทร์   กายพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101338   นายภาณุกานต์   ไพบูลย์เสมาทัศน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101373   นายชวิศ   แสนสุวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101423   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101428   นางสาวโสภิตนภา   เสยสูงเนิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102305   นางสาวกานติมา   เขาคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102306   นางสาวคำทวย   ลุงยอด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102310   นางสาวจิราพร   บุญปาน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102312   นางสาวชนาธิป   อุลูโคตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102313   นายชวโรจน์   เลิศไกรชัยพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102314   นางสาวช่อผกา   แก้วสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102316   นางสาวญาดา   เผือกโสมณ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102317   นางสาวณัฏฐณิชา   บุญรอด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102318   นางสาวณัฐกานต์   สวยแสง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102322   นางสาวนารากร   อินธิรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102323   นางสาวเบญจวรรณ   แปลงล้วน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102325   นางสาวปรียาภรณ์   ศรีโยธา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102326   นางสาวปสุตา   รุ่งสุริยัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102327   นางสาวพรวดี   แสนโซ้ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102337   นางสาวลลิตพรรณ   สอนทรง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102338   นางสาวลลิตภัทร   วิทรใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102341   นายวีรพัฒน์   รัตพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102343   นางสาวศศิกาญจน์   ศรีนาม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102346   นางสาวสุชัญญา   สกุลจรรยาดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102348   นางสาวสุพัชชา   สุวิมลทราทิพย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102349   นางสาวสุพิชฌาย์   ดุมคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102352   นายอัครชัย   อุ่นสำราญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102353   นางสาวอัจฉราภรณ์   เวียงอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102354   นางสาวอันนูร   แวกาจิ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102355   นางสาวอารยา   รัตนชุลี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102357   นางสาวกชนิภา   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102358   นางสาวกนกกานต์   โคตรทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102359   นางสาวกนกพร   กันหาแก้ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102361   นางสาวกนกวรรณ   พันภักดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102368   นางสาวจิตรวรรณ   สอนสั่ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102369   นายจิรเดช   อรุณปรีย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102371   นางสาวจีรนันท์   กันทะเนตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102372   นางสาวจุฬิตา   วงศ์ทวีกานต์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102374   นายเจษฎากร   ช่วยรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102375   นางสาวฉัตรกมล   สระแพง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102377   นางสาวชลลดา   เตียวอนันต์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102378   นายชิติพัทธ์   หาญนำผลดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102380   นางสาวญาณิศา   มูลไทย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102381   นางสาวฐิติยากร   นาคบุตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102382   นางสาวณัฐกานต์   อ่อนศรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102383   นางสาวณัฐชยา   ศรีวรมย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102384   นางสาวณัฐฐาพร   ละอองศรี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102386   นางสาวณิชนันทน์   จันทศร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102392   นางสาวธนัชพร   สังสีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102394   นางสาวธนาภา   สุขปุ๊ด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102397   นางสาวธิติพร   แย้มวจี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102398   นายธิติวุฒิ   ยินดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102399   นางสาวนพมาศ   พวงมาลา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102403   นายนิธิกร   คอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102404   นายนิรวิทย์   จักรแตร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102406   นางสาวบุศยา   ยินดีทรัพย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102407   นางสาวปภาวรินทร์   แซ่ย่าง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102410   นางสาวปาณิสรา   ศิริยาใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102411   นายปิยพัทธ์   ทองทับ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102412   นายปิยวัฒน์   คำพาลี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102414   นางสาวเปรมา   นุ่มเกิด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102418   นางสาวพชรภรณ์   สุภาคมล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102419   นางสาวพรพรรณ   ภูมิเรศสุนทร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102421   นางสาวพัณณิตา   ผูกพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102423   นางสาวพิชิตา   สนใจ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102424   นางสาวพินิตนันท์   แก้วจันทร์เพชร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102425   นายพิบูลย์   วะสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102428   นางสาวภัททิยา   เวียงชัย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102431   นางสาวมาริตา   เกตบุญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102435   นางสาวลลิตา   วิทยพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102436   นางสาวลักษิกา   คำคุณา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102441   นางสาวศิลป์สุภา   เล็กส่วย : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102445   นายสรัล   แก้วมา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102449   นางสาวสุธีรา   ศรีสุนา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102451   นางสาวหทัยทิพย์   ทองโพธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102453   นางสาวอภิสรา   ทินนัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102457   นางสาวอาทิตยา   ซุยสียา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6414102458   นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์ทอง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514101302   นางสาวกนกนิภา   วงศ์คำจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101305   นางสาวกรวรรณ   ทองคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101306   นางสาวกรวรรณ   มีเลี้ยง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101308   นายกฤตจุทา   นราชิตธนวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101309   นายกฤษนัย   คำแท่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101312   นางสาวกานต์สิริ   กิจเพิ่มพูลไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101313   นางสาวกิตติญา   เพชรยอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101314   นายกิตตินันท์   ศิลปิกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101322   นายคุณานนต์   ภูเก้าล้วน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101324   นายจอมพล   เชยชม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101329   นางสาวจุฑามาศ   หอมรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101330   นางสาวเจนจิรา   ม่วงใหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101331   นางสาวเจนนิษฐ์   เจนนิฌพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101332   นายเจษฎาพร   วิไลจารุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101334   นางสาวชญานิน   เงินพุ่ม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101337   นางสาวชนัทกาญจน์   ยันทะวาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101339   นางสาวชมพูนุท   บุญธรรมเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101342   นางสาวชลภัทร์   รุ่งศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101349   นางสาวณัฏฐณิชา   ตั้งสกุลวัฒนชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101350   นางสาวณัฏฐา   ขังทัด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101351   นายณัฐกร   ปิ่นโตนด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101354   นายณัฐนันทน์   ยอดคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101358   นายณัฐวุฒิ   พืชกมุทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101361   นางสาวณิชาภัทร   ยิ้มเอี่ยม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101362   นายดนุสรณ์   กึ่งสำโรง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101369   นางสาวธนพร   อยู่เพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101372   นางสาวธนาภรณ์   ชำนาญภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101377   นายนนท์วรงค์   นภัสจีราโชค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101381   นางสาวนันท์นภัส   กองกระวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101382   นางสาวนันท์นลิน   ศักดิ์ดวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101385   นางสาวนิชานาถ   บุญส่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101392   นางสาวบุษกร   อนันตสกุลวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101397   นางสาวปัญญาภรณ์   ย้อยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101398   นางสาวปาริชาติ   ภูดวงดาษ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101400   นายปิยวัช   ไกรสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101402   นายพงศธร   กัลยานุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101407   นางสาวพรรษรี   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101409   นางสาวพัชรพร   โคตรเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101411   นางสาวพัทธ์จรรย์ธร   สุขประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101412   นางสาวพัทธ์ธีรา   เอี่ยมผา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101414   นางสาวพิมพ์นิภา   สระทองบุญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101415   นางสาวพิมพ์มาดา   พงษ์พรต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101418   นายพีรพัฒน์   ดุสิตวิลาวัณย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101426   นางสาวมัณฑิตา   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101438   นางสาวรัชฎาพร   ขานยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101439   นางสาวรัชนิดา   จันทโลน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101442   นายรัตนพงษ์   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101443   นางสาวรัตนพร   ว่องไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101444   นางสาวรินรดา   มงคล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101445   นางสาวรุ้งนภา   วงศ์ใต้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101448   นายวนานนท์   เรืองรุ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101455   นายวิษณุ   พงษ์พัฒณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101456   นายศตายุ   กันธิยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101458   นายศราวุฒิ   ทาระชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101460   นางสาวณิรินทร์รดา   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101462   นายศิวกร   กาญจนมุสิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101464   นายศุภวิชญ์   กาญจนสุขเมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101466   นายสบชัย   วงศ์คำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101472   นางสาวสุชานาฏ   ไชยชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101476   นายสุวภัทร   เหม็นชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101480   นางสาวอนัญญา   ทำนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101484   นายอรรถกร   เครือยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101487   นางสาวอรุโณทัย   คาดบัว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514101489   นางสาวอาทิตยา   เพ็ชรโชติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6514102303   นางสาวกนกรดา   พรหมมาศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102305   นางสาวกฤตธีรา   ชุมเกื้อ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102308   นางสาวกัญญาพัชร   วิเชียร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102332   นางสาวชนากานต์   ศรีแสน : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102334   นางสาวชมพูนุช   ไพอรัญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102342   นางสาวชุติกาญจน์   ดีพิจารณ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102361   นางสาวณัฐธิดา   ศรีนิยม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102364   นางสาวณิชชาวีณ์   ธีรประเสริฐพร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102365   นางสาวณิชาภัทร   มะเริงสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102368   นางสาวต่วนนูรูลอาตีกะห์   มือรีงิง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102378   นางสาวธัญพร   สกุลพาณิชย์พันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102392   นางสาวน้ำทิพย์   แก้ววิเศษ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102402   นายปภิณวิทย์   อินทร์เพ็ญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102411   นางสาวปิรัญญา   แสนวงค์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102417   นางสาวพศิกา   สร้อยสกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102424   นางสาวพิทยารัตน์   กำลังเจริญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102429   นางสาวพีรดา   ยี่ภิญโญ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102431   นางสาวเพชรตะวัน   สวัสดี : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102440   นางสาวมธุรส   เอนกกมล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102441   นางสาวมนัสนันท์   สุธรรม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102456   นางสาววชิรญาณ์   ทวีวิตยารักษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102464   นางสาววราลี   เตชะสิทธิกรกุล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102467   นางสาววาริ   ขวัญแก้ว : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102472   นางสาวศศิญา   โคสาสด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102473   นางสาวศศิภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102503   นายเอื้ออังกูร   ทองงาม : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102508   นายณัฐพล   รักแจ้ง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6514102514   นางสาวพรธิตา   ผลเกิด : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614101303   นางสาวกมลลักษณ์   สุวรรณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101315   นายจตุรภัทร   ธรรมปัญโญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101322   นางสาวฉัตรพร   บัวแก้วดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101325   นางสาวชไมพร   จันติมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101329   นางสาวญาณัจฉรา   อ้างอิง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101330   นางสาวฐิติกา   เอื้อศิริคูณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101331   นางสาวณัฏฐณิชา   เหลี่ยมบาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101333   นางสาวณัฏฐากร   เกษแม่นกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614101344   นายทักษ์ดนัย   บัวทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6614102307   นางสาวกานต์ธิดา   ภาคะ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102310   นางสาวคีตภัทร   ปวนรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102311   นายจักรพงศ์   ปัญญาฟู : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102312   นางสาวจิราพัชร์   ฤทธิสร : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102313   นางสาวฉัตรฑริกา   แผลวมัจฉะ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102334   นายธนกฤต   พรมพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102335   นายธนกฤต   พุ่มพฤกษ์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102336   นายธนเศรษฐ์   คาถา : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102362   นางสาวพัทธพร   ยอบเย้า : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614102365   นางสาวพีรดา   ธรรมมากาศ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6614104301   นางสาวจี้เพชร   ภู่ผึ้ง : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104306   นายธฤตภัทร   นที : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104307   นางสาวธัญสิริ   สิสา : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104308   นางสาวธีรดา   ยุวบุตร : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104309   นายนนทวัฒน์   ต๊ะอินทร์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104310   นางสาวนิราวรรณ   สิทธิมงคล : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104312   นางสาวบุญญาภา   วงศ์บุญหนัก : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104313   นายปรเมษฐ์   อุ่นเรือน : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104314   นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองเจือ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104316   นายพรรษา   อาสนะนันทน์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104318   นางสาวพิมริสา   เมืองวงค์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104319   นางสาวพีรดา   ใจเป็ง : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104323   นางสาวยูกะ   คำสวัสดิ์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104324   นางสาวเยาวนา   ยศยิ่งอภิราม : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104326   นางสาววชิรญาณ์   ป้องทา : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104328   นางสาวสิริพรรณวดี   นาคสินธุ์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104329   นางสาวสุดารัตน์   บุญรอด : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104330   นางสาวหฤทัย   รุจิระถาวรวิทย์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง
6614104331   นางสาวอังคณา   ข่มอารมย์ : นวัตกรรมสังคม 2ชั่วโมง