โครงการแสดงวิสัยทัศน์นายกสโมสรนักศึกษา

วันที่เริ่มต้น 09/01/2567 เวลา 16:30 วันที่สิ้นสุด 29/02/2567 เวลา 19:00
สถานที่จัด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ชุดปัจจุบัน(ปี2566)จะสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งสรรหาผู้นำนักศึกษาและสภานักศึกษา เข้าดำรงตำแหน่งต่อจากคณะทำงานที่จะหมดวาระ คณะศิลปศาสตร์และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ได้จัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้นำนักศึกษาและสภานักศึกษา(ประจำปี 2567) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด นโยบาย ตลอดจนนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงระบบประชาธิปไตย โดยสิทธิ เสียงของนักศึกษาทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 2  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล