ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6312101338   นางสาวอริสรา   เหลาปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6312101346   นายพงศกร   อยู่ทอง : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6322101329   นางสาวฌาลิณีย์   ใจนันตา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6322101343   นางสาวธนานันต์   วงษ์เทศ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6322101411   นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6322101414   นายสิรวิชญ์   คำมอญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6322101422   นางสาวอนันตญาภรณ์   ทองปลอด : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 11ชั่วโมง
6322101429   นางสาวอลิตา   โพธิจักร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6401102460   นางสาวหทัยรัตน์   อุตตะมา : พืชสวน 11ชั่วโมง
6401105307   นางสาวฐิติพร   อ่อนเรือน : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401105308   นายธนพล   ต๋าคำ : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401105310   นางสาวนฤมล   ม่วงหวาน : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401105320   นางสาวเหมือนดาว   พรหมเทศ : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401105322   นายเอกาพล   แก้วบุญเรือง : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401105323   นางสาวปภาวรินทร์   ยิ้มหัว : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6401113301   นางสาวจุไรรักษ์   ตันทอง : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6401113302   นางสาวชมพูนุช   เย็นอารมย์ : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6403103360   นางสาววรรณนิษา   เรืองฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
6405101334   นายณัฐดนัย   กันใจ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6405101364   นางสาวปัทมา   ขาวสุข : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6405101423   นางสาวชฎาพร   ชูมณี : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6405105317   นางสาวธัญสมร   ประสาทสิทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6405105394   นางสาววณิชชา   บุตรวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6406101329   นางสาวโชติกา   เสพวิสุทธิ์ : การจัดการ 11ชั่วโมง
6406101507   นางสาวศิริธิดา   ผดุงสัตยวงศ์ : การจัดการ 11ชั่วโมง
6406102302   นางสาวกมลชนก   เป็งทา : การตลาด 11ชั่วโมง
6406102316   นางสาวญาณิศา   ธูปคำ : การตลาด 11ชั่วโมง
6406102352   นายภูมิพัฒน์   จิณทะจิตต์ : การตลาด 11ชั่วโมง
6406102404   นายณัฐวัช   ฉุนหอม : การตลาด 11ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 11ชั่วโมง
6406103373   นางสาวกัญญาพัชร   แสนจ้าง : บัญชี 11ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 11ชั่วโมง
6410102310   นางสาวพิมพ์พร   คำสม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 11ชั่วโมง
6414101315   นายชัยวัฒน์   นวนจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414101361   นายกฤษฎา   ยานะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414101377   นายญาณากร   กุนามา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414101383   นายณัฐวุฒิ   เทพเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414101399   นางสาวพรธิรา   บุตรภักดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414101428   นางสาวโสภิตนภา   เสยสูงเนิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6415123308   นางสาวจิรายุ   กลิ่นหอม : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6415123317   นางสาวดาวดี   คำแหลง : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6418102319   นางสาวณัฏฐพิชา   ทิมใจทัศน์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6418102447   นายนครินทร์   พงษ์โสด : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6418102449   นางสาวนันทิภาคย์   อิสริยอังกูร : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6418102455   นายพรพิพัฒน์   หาญธงชัย : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6418102476   นางสาววิศัลย์ศยา   เตชะพงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6422101330   นางสาวจิราภา   สำราญกลาง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6422101357   นายณัฐพล   มณีกุล : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 11ชั่วโมง
6422101378   นางสาวธิดาพร   อุดมพนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6422101380   นายธีรเมธ   ทองแสงแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6422101414   นางสาวปุณยนุช   สีดาโชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6422101458   นายวงศธร   ศรีจันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6422101485   นางสาวสิริวิมล   ยุทธตานนท์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6422101526   นางสาวเอมมิกา   ลครพล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6422101541   นายโยนาห์   บงกชชลาลัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 11ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 11ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน (ไม้ผล) 11ชั่วโมง
6501102528   นางสาวอัจฉรา   ถนอมชาติ : พืชสวน (ไม้ผล) 11ชั่วโมง
6501102530   นางสาวอาทิตยา   หลักหลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 11ชั่วโมง
6501102532   นางสาวเอื้อมพร   เทพมาลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 11ชั่วโมง
6501102544   นางสาววิชญา   ไคล้สา : พืชสวน (ไม้ผล) 11ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126334   นายจักรภัทร   มูลสิงห์ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6501126342   นางสาวจิรภัทร์   ศรีสอาด : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6501126344   นางสาวจิราภา   ยืนนาน : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : ปฐพีศาสตร์ 11ชั่วโมง
6501126421   นางสาวนันธินา   โกวฤทธิ์ : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6501126450   นายพรพินิต   มุ่งวิชา : วิทยาการสมุนไพร 11ชั่วโมง
6501126468   นางสาวภัทราพร   บุญเจริญ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126469   นายภัทราวุธ   จันทร์ชมภู : อารักขาพืช 11ชั่วโมง
6501126521   นางสาววิลาวัณย์   สัมฤทธิ์ : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6501126538   นายศุภชัย   มงคลสิริแสงซ้ง : เกษตรอินทรีย์ 11ชั่วโมง
6501126570   นายอนุกูล   สุขเสริม : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6503101307   นางสาวจิรวดี   วจีสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6503101325   นายธีรภัทร   ปาติ๊บ : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6503101339   นางสาวภัทรธิดา   ทุ่งคำ : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6503103377   นางสาวรังสิมา   ปินตาวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
6503103381   นางสาวศิริลักษณ์   ชีเปรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
6503103382   นางสาวโศรดาพร   แท่นแคร่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
6504101312   นายจิรวัฒน์   คงอยู่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6504101323   นายฐิติพันธุ์   ใจศิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6504101378   นายวงศพัทธ์   นาคม่วง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6504103305   นายไกรวิทย์   พรหมเสน : เคมี 11ชั่วโมง
6504103317   นางสาวธารน้ำ   เครือสินธุ : เคมี 11ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 11ชั่วโมง
6504108304   นางสาวชนัดดา   จันดาหาญ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 11ชั่วโมง
6504108305   นางสาวชัญญานุช   ธรรมสิทธิ์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 11ชั่วโมง
6504108316   นางสาวสุนิสา   ตระกูลศรี : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 11ชั่วโมง
6505101309   นายกฤษฎา   รัตนชัยทิพยกุล : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101312   นางสาวกัญญาพัชร   ศรีวรรณ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101340   นางสาวชนากานต์   ขวัญนาค : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101426   นางสาวเพ็ญพิชชา   เขียวดี : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101449   นายวรวุฒิ   วรยศสกุล : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505105354   นางสาวธมลวรรณ   สุนันตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505105356   นางสาวธัญทิพ   เงินตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6506101507   นางสาววนัชพร   ตะพานแก้ว : การจัดการ 11ชั่วโมง
6506101550   นางสาวสุทิตา   ขำดี : การจัดการ 11ชั่วโมง
6506102523   นางสาวมนัสชพร   ศรีสวยหูต : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 11ชั่วโมง
6506102623   นางสาวอารยา   พิลึก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 11ชั่วโมง
6506103061   นางสาวธิดารัตน์   จะอื่อบวย : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103136   ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์   กระแสร์ : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103348   นางสาวณัฏฐ์ณิชา   จันไสย : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103373   นางสาวธัญวรัตน์   ศิริพานิช : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103422   นางสาวภัคธร   แสงสว่าง : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103429   นางสาวภาวินี   แสนหาญ : บัญชี 11ชั่วโมง
6506103485   นางสาวสุวนันท์   ทองอิ่ม : บัญชี 11ชั่วโมง
6506104344   นางสาวณัฐณิชา   อพิชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6506105324   นางสาวบัณฑิตา   บัณฑิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6506106324   นายธนวัฒน์   ทับทอง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 11ชั่วโมง
6509102370   นางสาวภิตินันท์   เลิศพิศาลวุฒิ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 11ชั่วโมง
6510101321   นายฐากูร   บุญสีสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6512101350   นายภัทรชัย   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6512102323   นางสาวสุมาลี   เพชรงาม : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 11ชั่วโมง
6514101343   นางสาวชวิศา   สุขกากิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514101371   นายธนวัฒน์   แสงจิตต์พันธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514101388   นางสาวบัณฑิตา   ดอมไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514101446   นายวงศ์วริศ   เกียรติพงสา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514101470   นายสิริวรรษ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514101471   นางสาวสุชานันท์   ทองมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6514102324   นางสาวจิตราภร   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102325   นางสาวจิตราภา   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102358   นางสาวณัฐฐินันท์   ธรรมชาติ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102373   นางสาวธนาภา   ยามากุจิ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102381   นางสาวธิดารัตน์   ปวนบุญนำ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102417   นางสาวพศิกา   สร้อยสกุล : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102419   นางสาวพัฒน์นรี   ฉัตรวชิระพฤกษ์ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102499   นางสาวอะนาตี   หญ้าปรัง : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6514102518   นางสาวญาณิศา   คงช่วย : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6515124028   นายนิติพัฒน์   มานา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 11ชั่วโมง
6515124037   นายพงศกร   ชัยเลิศ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 11ชั่วโมง
6515124050   นายวชิรพันธุ์   ต๊ะดุก : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 11ชั่วโมง
6515125001   นายกฤติน   มูลศรี : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6515125019   นายชัยวัฒน์   สมทราย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6515125061   นายสุชาติ   แจ่มจันทร์ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6518102054   นายยุรศักดิ์   คงขันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6518102320   นางสาวกันติชา   แจ่มจำรัส : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6518102412   นายธนัท   คำโตนด : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6518102489   นายมนัสนันท์   อาคมานนท์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6518102491   นางสาวเมธินี   สุขเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6518102501   นางสาวรุ่งรวิน   สร้อยคำ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6519102519   นางสาวภัควลัญช์   จันทร์รักษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 11ชั่วโมง
6522101365   นางสาวธัญรดา   ศิริจันดา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6522101386   นางสาวปรางวลัย   วิใจยา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6522101389   นางสาวปาริชาต   สุ่มมาตย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6522101391   นางสาวไปรษณียากร   ปะทักขินัง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
6522101441   นางสาวศลิษา   รุ่งเรืองแก้วมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6522101443   นางสาวศิรดา   เครือแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
6522101456   นางสาวศุวรรณรัตน์   พลเคน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6522102008   นายนนทวัฒน์   เอี่ยมเสถียร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6522102010   นายพีรพัฒน์   บดีรัฐ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6522103001   นายกานต์ชนก   จันทร์สร้อยงาม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6601102356   นางสาวณัฐณิชา   ทิศพรม : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601102381   นายนเรศ   ปันโนจา : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601102394   นางสาวประภาพร   พลอาวุธ : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601102454   นางสาวสุชาดา   ธำรงสุขชโลทร : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601102458   นางสาวสุธาทิพย์   งามบุญชื่น : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601102459   นางสาวสุนิดา   ทองด้วง : พืชสวน 11ชั่วโมง
6601122022   นางสาวพรหมธภรณ์   หวัดแท่น : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601122026   นางสาวมลชยา   นาสถิตย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601122028   นายวรกันต์   สมสวนจิต : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601122037   นายอดุลเดช   มานะวนากร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601125325   นางสาววาสนา   อรัญอร่าม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601125346   นายธีรนัย   ปานฤทธิ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 11ชั่วโมง
6601127003   นายกิตติชัย   คำพรมมี : พืชไร่ 11ชั่วโมง
6601127318   นายกษิดิศ   ภู่ประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127322   นางสาวกัญญ์วรา   วาสนามีชัย : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127326   นางสาวกัลยวรรธน์   ไทยน้อย : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127357   นางสาวชนันพร   ราชขันธ์ : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127368   นางสาวชาลิสา   ทิพย์เดช : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127384   นางสาวณัฐชา   วิจิตร : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127421   นายธนบดินทร์   ดีการนา : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127542   นายวทัญญู   บุญตา : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127592   นางสาวอชิรญา   คำแห่ : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127622   นายทีรศักดิ์   คะหล่า : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127638   นายศักดิ์ชัย   ริ้วทอง : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6601127641   นายศุภวิชญ์   อยู่ศรี : เกษตรศาสตร์ 11ชั่วโมง
6603101308   นางสาวจีรพร   หรั่งมา : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6603101320   นางสาวธัญจิรา   อินตา : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6603101323   นางสาวธิติมา   หาดธรรม : วิศวกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6603102330   นายอนุรัตน์   ศุภชัยพิสุทธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 11ชั่วโมง
6603103321   นางสาวชุติกาญจน์   มีเก็บ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11ชั่วโมง
6604101303   นางสาวกวินธิดา   ภูงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101309   นางสาวกุลธิดา   เกตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101331   นายธนภัทร   ตาสาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101353   นายพงศกร   ทนานนท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101366   นายภานุสรณ์   คำโคกกรวด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101367   นางสาวภารดา   ฟ้าร่วน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604101385   นายศุภกร   ฐิติสโรช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 11ชั่วโมง
6604103350   นางสาวพรธิดา   แซ่ย่าง : เคมี 11ชั่วโมง
6604104306   นางสาวชุติภรณ์   ทำกิน : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604104307   นางสาวณหทัย   ณ เชียงใหม่ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604104318   นางสาวอรวรา   สิงคะมณี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604104332   นายพชร   มากมูล : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604105322   นางสาวอัมพร   แซ่ลี : คณิตศาสตร์ 11ชั่วโมง
6604106314   นายคณิศร   พลจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604106364   นางสาวปานไพลิน   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604106383   นางสาวมาธวี   อินทรชูศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6604106400   นายวุฒิชัย   ดวงยี่หวา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 11ชั่วโมง
6605101301   นายกนกพล   วงษ์ปางมูล : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101315   นางสาวเกตุกนก   ศิริสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101316   นางสาวขวัญนภา   สายตา : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101324   นางสาวชนัญชิดา   แสงปัน : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101330   นายชาญชัย   น่วมน้อย : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101340   นางสาวณัฐธยาน์   พรมมานิตย์ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101345   นางสาวณิชฐิตาพร   อนุโยค : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101378   นางสาวนันทกา   เครือบุญมา : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101384   นายประทีป   กันทาแปง : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101388   นางสาวปารวี   เรืองเพชร : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101435   นายศุภกฤต   สกุณาสีทอง : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605101465   นางสาวอัมภวา   ถึงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605105338   นางสาวฐิตินันท์   อุตมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6605105417   นายรดิศ   สุดแสวง : รัฐประศาสนศาสตร์ 11ชั่วโมง
6606101003   นางสาวกนกวรรณ   อาจใย : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606101006   นางสาวกัญญารัตน์   โสภา : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606101019   นางสาวชนม์นิภา   คำคันทุง : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606101028   นางสาวบุษณีกร   เมฆบริสุทธิ์ : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606101307   นางสาวกมลวรรณ   ขวัญยืน : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606101368   นายชินกฤต   อนุมา : การจัดการ 11ชั่วโมง
6606102357   นายฉันทวัฒน์   เลายี่ปา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606102615   นางสาวสรัลชนา   แสนธิวัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606103001   นางสาวกมลวรรณ   แก้วมณี : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103046   นางสาวนภา   - : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103079   นางสาวมณีรัตน์   โตอุ่นเพ็ชร : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103081   นางสาวมานิตา   จันทร์อิ่ม : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103089   นางสาวรุ่งนภา   รอดจันทร์ : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103094   นางสาววารีลักษณ์   โปธิรัง : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103098   นางสาวศลิษา   หลอดยา : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103116   นางสาวหนึ่งฤทัย   หมอบอก : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103327   นางสาวจารุพร   มุนนี : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103331   นางสาวจิราวรรณ   สมสา : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103368   นางสาวธัญญรัตน์   เสนาวงศ์ : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103410   นางสาวภัทรวดี   สุขใส : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103435   นางสาวลลิดา   สุวรรณเพ็ง : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103443   นางสาววรินธร   ไชยมงคล : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103452   นางสาววิไลลักษณ์   สุขุม : บัญชี 11ชั่วโมง
6606103480   นางสาวสุมิดา   พรหมทองนุ่น : บัญชี 11ชั่วโมง
6606104303   นางสาวกมลวรรณ   ธัญญเจริญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104306   นายก้องเกียรติ   วงค์วรเนตร : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104312   นายกิตตินันท์   ละแก้ว : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104338   นายเจษฎาภรณ์   วงศ์สุวรรณ : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104368   นางสาวธนพร   คุณยศยิ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104383   นางสาวนวพร   เอกธนาโชติกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104476   นายสิทธิพร   คุณธนเกียรติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104488   นายอธิวัฒน์   ทองสี : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606104503   นางสาวกาญจนา   คำแดง : การบริหารการเงินและการลงทุน 11ชั่วโมง
6606105005   นายจารุวิทย์   ใจยา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105310   นางสาวกัลยารัตน์   สุขเกิดชวรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105326   นายชยานนต์   จีนะรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105330   นายชัชพงศ์   สิงคิพร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105333   นางสาวชุรีพร   มีตัวตน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105370   นางสาวนริศรา   หมู่โสภณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105429   นางสาวสาลิกา   หรรษวัต : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606105430   นางสาวสุชานันท์   วงค์พาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 11ชั่วโมง
6606106307   นายเกริกเกียรติ   น้อยม่วง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 11ชั่วโมง
6606106314   นางสาวณฐิตา   บุญศิริ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 11ชั่วโมง
6606106328   นายปรเมษฐ์   สุวรรณบุตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 11ชั่วโมง
6609101360   นางสาวธีริศรา   วงค์วิชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 11ชั่วโมง
6609101380   นางสาวพรรัมภา   แซ่อิ๋ว์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 11ชั่วโมง
6609101411   นางสาวฤทัยรัตน์   กิจวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 11ชั่วโมง
6609102329   นางสาวธณัชชา   แสงฉวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 11ชั่วโมง
6609102330   นางสาวธนพร   กาญจนารักษ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 11ชั่วโมง
6609102373   นางสาวสิริภัทร   หงษ์ทา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 11ชั่วโมง
6610101018   นางสาวปาริฉัตร   กัจกูล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101306   นายกิตติธร   อนันท์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101315   นายจักรพรรณ์   ชื่นผล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101319   นายชนาธิป   คำหินกอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101322   นางสาวชลดา   เกตุทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101333   นายณัฐวัฒน์   เด่นดวง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101375   นายศุภวิชญ์   แบ้สกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101383   นายสุรชัย   ผิวขาว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610101406   นางสาวมณฑิรา   แสงสุวรรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 11ชั่วโมง
6610102306   นางสาวนิชานันท์   ยาวะโนภาส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 11ชั่วโมง
6612101301   นายกรวิทย์   โต๊กพุดซา : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6612101367   นายมงคลชัย   รังสี : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6612101394   นางสาวอรชร   ปู่คำ : เศรษฐศาสตร์ 11ชั่วโมง
6612102301   นางสาวกนกพร   อ้อนกระโทก : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 11ชั่วโมง
6612102326   นายกรรชัย   พรมจีน : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 11ชั่วโมง
6612107306   นางสาวขจี   สุขประเสริฐกุล : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 11ชั่วโมง
6612107307   นางสาวเขมิกา   มูลบิดา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 11ชั่วโมง
6612107324   นางสาวนัฐชนันทร์   เอกา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 11ชั่วโมง
6614101327   นายชานน   บุบผาสัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6614101331   นางสาวณัฏฐณิชา   เหลี่ยมบาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6614101332   นางสาวณัฏฐมน   ถาวร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6614101417   นางสาววิภาพร   ต๊ะป้อ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6614101419   นางสาวศิริรัตน์   คำตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 11ชั่วโมง
6614102308   นายกิตติชัย   ทองกอบ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102332   นางสาวดุจฤดี   โกษาวัง : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102333   นางสาวตัสนีม   โต๊ะแย : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102361   นางสาวพัชรี   มณีทอง : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102402   นางสาวสุชานิกานต์   สุขวิชัย : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102412   นายกรินทร์   ทรัพย์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6614102415   นางสาวจุฑารัตน์   อิสโร : ภาษาอังกฤษ 11ชั่วโมง
6615102359   นายจิรนันท์   ไชยคำ : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 11ชั่วโมง
6615102415   นางสาวสุชาดา   ตาวงษ์ : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 11ชั่วโมง
6615125002   นายเขมชาติ   แลเชอ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6615125028   นางสาววันไฮซูม   บินยามะ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6615125042   นางสาวอาร์นี   มะดาเจ๊ะเฮง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6615125046   นายธนวัฒน์   อุดทาโกสม : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 11ชั่วโมง
6618102079   นายสยมภู   กุลสินธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6618102458   นายปฐมพร   อัครสวรรยา : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6618102475   นางสาวผกามาศ   มานะโรจน์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6618102491   นายพีรณัฐ   สิริคำ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6618102580   นางสาวสิตานันท์   วิรุฬพรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6618102687   นายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล : การสื่อสารดิจิทัล 11ชั่วโมง
6619101004   นายชัยฤกษ์   ขอสูงเนิน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11ชั่วโมง
6619101313   นางสาวพรรณิภา   จันทร์ปัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 11ชั่วโมง
6622101013   นายภาดล   ไชยสถาน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
6622101015   นายยศวัต   เนตรนำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
6622101016   นายวงศพัทธ์   ทีนารัตน์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 11ชั่วโมง
6622101318   นางสาวจริยาวดี   โสชัยยัญ : สัตวศาสตร์ 11ชั่วโมง
6622101379   นางสาวนิภาพร   วรรณ์สุทธะ : สัตวศาสตร์ 11ชั่วโมง
6622101439   นางสาวสิรินทร์พรรณ   แก้วมณี : สัตวศาสตร์ 11ชั่วโมง
6622102006   นายณรงค์กร   บรรณวงษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6622102010   นายธนา   อาสานาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6622102021   นางสาวสุนิตา   บุมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 11ชั่วโมง
6622103004   นางสาวจารุวรรณ   จันแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 11ชั่วโมง
6630101306   นางสาวจารุวรรณ   จันตา : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101318   นางสาวธัญพิชชา   คำเทพ : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101319   นางสาวธิดารัตน์   ดิษฐาวรากุล : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101320   นายธีรภัทร   ทองน้อย : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101333   นางสาวมณฑิตา   ศกุนตนาค : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101334   นางสาวมณฑิตา   ศรีเพ็ญ : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101335   นางสาวมัชฌิมา   ศรีวิชัย : พยาบาล 11ชั่วโมง
6630101347   นางสาวศศิภา   ปัญญาฟู : พยาบาล 11ชั่วโมง