ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6322101363   นางสาวปิยดา   ป้อเครือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6401102439   นายสงกรานต์   จิตรอ่อน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6405105363   นายกอบกฤต   กู้กิจการ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6406102327   นายธนกฤต   ไชยพูน : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102354   นายรวินท์   จิไธสง : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102425   นายภัทรกร   บุญเลียบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6406103331   นางสาวภาวิณี   สงคราม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103342   นางสาวศรัณย์ภัทร   สมศักดิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103352   นางสาวสุทธิดา   คนเที่ยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103359   นางสาวอดิศรินทร์   สรรพอุดมชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103361   นายอภิสิทธิ์   คิดอ่าน : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103366   นางสาวกชกร   รุ่งเรือง : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103369   นางสาวกมลพรรณ์   พอใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103380   นางสาวกุลิสรา   สุวรรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103384   นางสาวจิรวรา   อินปา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103405   นางสาวธิดารัตน์   เกิดร้องขุ้ม : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103409   นางสาวนาขวัญ   เขม้นเขตวิท : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103439   นางสาวศศินันท์   หลิวสิริพัฒ : บัญชี 3ชั่วโมง
6406103443   นางสาวศุภานัน   โปทาวี : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104310   นางสาวพิมพกานต์   ผัดมอย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104332   นางสาวภาวิณี   อินทจักร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6412101308   นายนพดล   ครุธพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101340   นางสาวปนัดดา   จันจรมานิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412106306   นางสาวณิชา   ทองคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6414101404   นางสาวพิงค์ผกา   กันสิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101406   นายพิรภพ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101416   นางสาววรัญญา   ตาวะสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101433   นางสาวเอมิกา   บัวลาแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102396   นางสาวธารทิพย์   อินทร์ประสิทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102307   นายคุณภัทร   หมื่นไกร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102317   นางสาวญาณิกา   เฉลียวกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102330   นายทัพสาร   มะโนวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102345   นางสาวธัญชนก   สวนสำเริง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102384   นายวาริส   ติดพวงมาลี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102398   นางสาวสุวพัชร   ขุนเม่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102456   นายพสิษฐ์   กัมปนาทปรีชากุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102506   นางสาวศิริรัตน์   ซุนสง่า : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102509   นางสาวอัณศยา   ปฏิธันยธรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6419102533   นางสาวปภาดา   เป็งกาสิทธิ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6422101322   นางสาวเขมจิรา   สิงห์สา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6422101456   นางสาวรุ่งนภา   สุขทวี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6501122011   นางสาวชนิกานต์   วีระคม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122018   นางสาวฐิดาพร   แผนประดิษฐ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122030   นางสาวปาลิตา   แสนงาม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122050   นายสิทธิพล   รักษาชนม์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501122055   นายอดิรุจ   โพธิพิทักษ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6503102322   นายนัทกร   แหยมญาติ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6504106322   นายจิระวิน   จองคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6504106355   นายธนันดร   บุญโชติ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6505101422   นางสาวพิชามญธุ์   ปารีเสน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101454   นางสาววิชุดา   แก้วภูมิแห่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105356   นางสาวธัญทิพ   เงินตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105358   นางสาวธัญสินี   เสนาะกลาง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506103004   นางสาวกมลลักษณ์   อยู่อ้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103022   นางสาวคำพลอย   อินคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103023   นางสาวจตุพร   แดงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103030   นางสาวเจ   ตะดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103037   นางสาวญาณิศา   ไชยวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103050   นางสาวอรัชพร   พงศา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103082   นางสาวพรทิพย์   สายสุพรรณ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103092   นางสาวเพชรลดา   แก้วคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103479   นางสาวสุชานันท์   ตั้งแต่ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103480   นางสาวสุธิดา   ชูทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6506104363   นางสาวธัญพิชชา   อาจกมล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105352   นางสาวสิริยุพา   สรหงษ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105353   นางสาวสุภชา   พินชุนศรี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6512101307   นางสาวกัญญารัตน์   พรมเสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101328   นางสาวณัฐริกา   ดาโสภา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512101337   นายธีระวิทย์   สิทธิวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6514102328   นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์แก้ววงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102383   นายธีรวัฒน์   สุขจาด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102416   นางสาวพรรณทิพย์   ทึงขำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102457   นายวชิราวิทย์   เรือนคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102461   นางสาววรรณิษา   สุดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102465   นางสาววรีวรรณ   แก้วยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102497   นางสาวอรณิชา   สุขป้อม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6518102088   นางสาวปพัชญา   สุทธา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6522101477   นางสาวอันทิดา   ขาวรัตน์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6601127306   นางสาวกนิษฐา   มูลชมภู : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127309   นางสาวกมลวรรณ   ต่อมใจ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601127320   นางสาวกัญญ์วรา   คำสร้อย : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604102330   นางสาวรัตนาวลี   อินชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604103361   นางสาววิไลพร   มาฆะเซ็นต์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604106385   นางสาวเมขลา   แสนอภัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106392   นางสาวรุ่งอรุณ   ท้าวคำแสน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106399   นายวุฒิไกร   รุ่งแสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6606101019   นางสาวชนม์นิภา   คำคันทุง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101041   นางสาวสาริกา   รินหิน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101045   นางสาวสุพรรณษา   จันทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101051   นางสาวขวัญฤดี   กิตตินิธิโภพัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102010   นางสาวชัณญานุช   สุวรรณเจตต์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102017   นางสาวนันทกานต์   กองชุ่ม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102018   นางสาวนันทกานต์   ใหม่ทรายเปียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102023   นางสาวพรณภา   โพธะนัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102027   นางสาวมนทกานต์   แสนคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102032   นางสาววนิดา   จิตใจเมตตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102033   นางสาววรฤทัย   แซ่โค้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102037   นางสาวศิริประภา   นันตา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102038   นางสาวสโรชา   ทรงลําเจียก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102040   นางสาวสิริกัญญา   สันเบ็ญโส๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102048   นายเมธาวิน   โกฎธิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102508   นายพสิษฐ์   มณีวรรณ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102605   นางสาวศิริรัตน์   ธงทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102695   นางสาวผกามาส   กันธะวงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606104305   นายกฤติน   พุทธรรมรงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6609102383   นางสาวชัญญาณัฎฐ์   ศรีไพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102390   นางสาวธนัญญา   ปัญญาใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102396   นางสาวนันทิตา   สุรินธรรม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6609102409   นางสาววลัยลักษณ์   ชุมพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6610101305   นายกิจปพัสร์   แก้วศรีคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101363   นางสาวรติพร   วงษ์อ่อน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101368   นางสาววีรยา   มาวิเลิศ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6612101332   นายธนวัฒน์   มณีขัติย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6612107363   นายธนบดี   พรมอ๊อต : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6614102341   นางสาวนพรัตน์   เงินสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6615102370   นายนิลพัท   ริยะสุ : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 3ชั่วโมง
6618102687   นายวรชิต   จุณณทรัพย์กุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6622102016   นายวิโรจน์   กิจประเสริฐวณิช : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6622102018   นายศุภกิตติ์   มาตขาว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง