ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301102419   นางสาวสรินยา   ปวริศร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6301125321   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6303102301   นางสาวกรณิกา   อัตนสูตร : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6304101329   นายทิพากร   ทรัพย์สอน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6306101311   นางสาวกุลนันท์   ทองคำ : การจัดการ 9ชั่วโมง
6306101318   นายจิรพนธ์   สุริยา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6322101316   นางสาวจิราพันธ์   ศิริบุตร : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6322101320   นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจตุ้ย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6322101332   นายณัฐชนน   วาดสูงเนิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6322101336   นางสาวณัฐรินทร์   เตชะพงศ์ธนโชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6322101338   นางสาวณิชา   ลมราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6322101413   นางสาวสิรปภา   ชื่นประทุม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6322101421   นางสาวอชิรญา   ฮุยเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6322101435   นางสาวไอลดา   ยิ้มน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6401101328   นายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401101339   นางสาววรัชยา   ประไพเพชร : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401101363   นางสาวธัญญารัตน์   ซองเงิน : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6401105302   นางสาวกัญญาวีร์   ดุมไม้ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6401105314   นางสาวลัคนทิน   สียะบุตร : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6403103363   นางสาวอารียา   ขันฮะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6404101375   นางสาวสุทธิชาญ์   สอนบาลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6404102320   นางสาวศิริพิมพ์   ไทยลา : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6404102321   นางสาวศิริลักษณ์   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6404103303   นางสาวกุลปริยา   ติเวียง : เคมี 9ชั่วโมง
6404103313   นางสาวปิยภรณ์   หลีพันธ์ : เคมี 9ชั่วโมง
6404103320   นางสาวอภัสรา   ยิ้มทัด : เคมี 9ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6404105310   นางสาวบุษยามาศ   ศรีลาวงศ์ : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6406101316   นางสาวจิรดา   แสงคำแก้ว : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101422   นางสาวสุนิชชา   คำมา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406101437   นางสาวอาภากร   ศรีชมภู : การจัดการ 9ชั่วโมง
6406106303   นายกฤตยชญ์   ยุทธนาปกรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106350   นายศุภวัทร   อาริยะ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6406106358   นายก้องภพ   เชียงลา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6414101423   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6414102308   นางสาวจิณณพัต   มาลีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102335   นายรัชชานนท์   พาธะขัน : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102353   นางสาวอัจฉราภรณ์   เวียงอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6414102454   นายอรรถกร   อุตรรักษ์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6415123308   นางสาวจิรายุ   กลิ่นหอม : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123340   นางสาวสุชัญญา   มลแก้ว : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6415123368   นางสาวชนิกานต์   กาวิโล : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6422101301   นางสาวกนกวรรณ   บัวหาญ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101341   นายชัยธวัช   ชาติเสนา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101361   นายทินกร   เพียรสวรรค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6422101416   นางสาวผกาวดี   อังคะนาวิน : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6422101477   นายศุภสิน   ธรรมใจ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6501102340   นายชญานนท์   จอมจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6501102498   นางสาวศศิธร   จันทร์อิฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 9ชั่วโมง
6501102559   นางสาวเบญญาภรณ์   นันทร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6501123040   นายสุริยพงศ์   สุดใจ : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : วิทยาการสมุนไพร 9ชั่วโมง
6501126457   นางสาวพิชชาพร   เตาวะโต : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6501126534   นายศิวกร   ยามี : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
6501126562   นายเสฏธวัฒน์   ปานต๊ะระษี : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6501126569   นายอธิศ   มานนท์ : อารักขาพืช 9ชั่วโมง
6503101314   นายไชยภัทร   ปองดำรงทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6503101319   นางสาวทิพากร   พลเยี่ยม : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6503101358   นางสาวสุวรรณี   เชื่อมศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6503103349   นางสาวนันทกานต์   นันสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6504101317   นายชนะภูมิ   มลธุรัช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6504101374   นางสาวมนภัทร   มั่นคง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6504102303   นางสาวกรรณิกา   ดอกบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504102304   นายกฤษณรักษ์   ทับผึ้ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504102328   นางสาวบุญชิตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504102349   นางสาววิชญานันท์   จิตรสุภา : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6504103316   นางสาวทิพย์สุคนธ์   บุญสุข : เคมี 9ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 9ชั่วโมง
6505105321   นางสาวจิรารัตน์   ปานจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6505105322   นางสาวจุฑามาศ   ทองอินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6505105329   นางสาวชามาวีร์   ชูมิตร : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6506101511   นางสาววรสา   สิริโชคทวีกุล : การจัดการ 9ชั่วโมง
6506102352   นางสาวเจติยา   บุญมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506102483   นางสาวพรชิตา   หาระภูมิ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506102499   นางสาวพิมพิกา   เสือเพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506102597   นางสาวสุธิดา   ไชยสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506103039   ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิดาพร   เชื้อบางคู้ : บัญชี 9ชั่วโมง
6506103049   นางสาวดนยา   ชาลีวรรณ : บัญชี 9ชั่วโมง
6506103342   นางสาวฐิดาภา   เปรมภิวงค์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6506103369   นางสาวธัญชนก   วงค์บุญเรือง : บัญชี 9ชั่วโมง
6506104320   นายเจษฎา   จำปาศรี : การบริหารการเงินและการลงทุน 9ชั่วโมง
6506105317   นายณัฐพงศ์   บุญยะมานิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506105337   นางสาวเยาวธิดา   วรสูตร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506105345   นายวีรพงษ์   ศรีวรรณ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506105348   นายศรัญย์ภัทร   ใจมูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506105349   นายศุภกฤต   วิชชุวัชรากร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 9ชั่วโมง
6506106302   นายกฤตพัส   ติ๊บลังกา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 9ชั่วโมง
6509101350   นางสาวเบญจมาศ   ทวิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6512101355   นายวรศักดิ์   ถิ่นเกาะยาว : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6514101301   นางสาวกชกร   คุณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101320   นางสาวขวัญชนก   มุมทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514101325   นางสาวจารุมณี   พรมลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6514102426   นางสาวพิมพ์นภัส   สิงห์วงษ์ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6515123337   นางสาวเมษา   บุญเกิด : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6518102372   นางสาวณฐิตา   พรมรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6518102437   นางสาวปภาวรินทร์   ปัญญาสม : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6518102447   นางสาวพรชิตา   เกตุกลมเกลา : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6519103531   นางสาวอภิชญา   โพธิ์คำ : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6519103532   นางสาวอัจจิมา   ไวว่อง : สถาปัตยกรรม 9ชั่วโมง
6522101008   นายธรนนทร์   ไพรนภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6522101307   นางสาวกรวรรณ   วิไลวรรณ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6522101312   นางสาวกัญญรัตน์   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6522101357   นางสาวธนพร   สุรินทร์คำ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 9ชั่วโมง
6522101382   นางสาวเบญจวรรณ   ธรรมสอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6522101391   นางสาวไปรษณียากร   ปะทักขินัง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6522101395   นางสาวพัชรา   จ๊ะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
6522101445   นางสาวศิรินภา   เพ็ชรจำรัส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6522101487   นางสาวนรีกานต์   เปี้ยมั่น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 9ชั่วโมง
6530101301   นางสาวกนิษฐา   ราชชมภู : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101305   นางสาวแก้วกมลลักษณ์   เปล่งใส : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101309   นางสาวชญานิศ   ติคำ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101310   นางสาวชลธิชา   สายพนัส : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101314   นางสาวฐิตินันท์   สุวงค์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101315   นางสาวณัฏฐิณิชา   เจ๊ะนุ้ย : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101319   นางสาวทิพย์ภาพร   ศิริวัฒน์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101320   นางสาวธัญพิชชา   ปะสี : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101321   นายธีระวัฒน์   ฟูคำ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101327   นางสาวปิณิดา   โมฆรัตน์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101329   นางสาวพรหมพร   พงษ์อุทธา : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101330   นางสาวพลอยเพชร   บุญยวง : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101335   นางสาวมานิตา   แถวอุทุม : พยาบาล 9ชั่วโมง
6530101355   นางสาวอารีพรรณ   สุภามงคล : พยาบาล 9ชั่วโมง
6601102388   นางสาวบัวขาว   รังษี : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6601102433   นางสาววรรณษา   กนิษฐ์ภิรมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 9ชั่วโมง
6601102441   นางสาววิไลวรรณ   ผาติพรสุขสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6601102474   นางสาวอัจฉราพร   ใบสี : พืชสวน (พืชผัก) 9ชั่วโมง
6601122030   นางสาววัลยา   ศรีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6601122035   นายสุธี   ทองพิจิตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6601122046   นางสาวพรรณิภา   อินชัย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 9ชั่วโมง
6601125324   นางสาววลัยลักษณ์   กาญจนรัตน์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 7ชั่วโมง
6601127021   นางสาวนัสฐริกา   สว่างแก้ว : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6601127306   นางสาวกนิษฐา   มูลชมภู : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127310   นางสาวกรณิศ   ขนอม : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127314   นายกฤษณะพงศ์   ยิ้มจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127321   นางสาวกัญญ์วรา   ละบุญเรือง : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127325   นางสาวกัลยรัตน์   จิตละม่อม : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127359   นางสาวชนิดา   พลสวัสดิ์ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127432   นายธัชพงศ์   ชูนาม : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127443   นายนนทวัฒน์   หม่องอ้น : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127447   นางสาวนฤภร   บุญของ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127456   นายนิติภูมิ   มีมา : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127459   นายบริภัทธ์   โนมะวงศ์ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127472   นายปรัชญา   ครองสมบัติ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127481   นางสาวผกาวดี   เอี่ยมมีศรี : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127490   นางสาวพัชรพร   ดิหน่อโพ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127494   นายพัลลภ   เอื้อวิบูลย์ศรี : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127497   นางสาวพิมพ์วลี   โกมลช่อมาลี : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127538   นางสาวลักษิกา   โพธิอ่อง : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127574   นายสรวิชญ์   มะโนจิตต์ : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601127575   นายสรวิศ   จันทา : เกษตรศาสตร์ 9ชั่วโมง
6601129007   นางสาวรุจิรา   ฤทธิ์ตะเกตุ : เกษตรอินทรีย์ 9ชั่วโมง
6603101321   นางสาวธันยา   สมโภชน์ : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6603101343   นางสาวรุ่งฤดี   ผาภูมิสุจิตร : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6603101357   นางสาวรุ่งนภา   พรมชัย : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6603102301   นางสาวกนกพร   ทองศรี : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6603102302   นางสาวกัญญาณัฐ   ชูดวง : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6603103307   นางสาวกัญญาณัฐ   จันทร์ส่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103309   นางสาวกิตติกา   แก้วสุใจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103311   นางสาวจันทกานต์   เตทุ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103314   นางสาวจิรารัตน์   วังสมอ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103330   นางสาวดวงกมล   เอี่ยมจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103370   นางสาวสลิลทิพย์   เทพแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103371   นางสาวสุชานาถ   องค์การ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103373   นางสาวสุวภัทร   หิรัญวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103375   นางสาวอชิรญา   จันทศร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603103380   นางสาวอินทุกานต์   มุกดาโรจนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6603104304   นางสาวธีรดา   บกบ่อง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 9ชั่วโมง
6604101322   นางสาวญาณัจฉรา   ฟองลอย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101347   นางสาวปภาสรณ์   แสนชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101350   นายปาณัสม์   บุญเลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101363   นายภัทรพล   บุญพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101374   นางสาวรัฐนันท์   ประไพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101375   นายรัตนโชติ   ทองคต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101379   นางสาวศรัญญา   กลมกลึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604101398   นางสาวอภิญญา   เรณูแย้ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6604102341   นายเกษมสันต์   สกุลลิขิตพัฒน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 9ชั่วโมง
6604103321   นางสาวปองขวัญ   ยันระหา : เคมี 9ชั่วโมง
6604103341   นางสาวณัฐธิดา   แจ้งมงคล : เคมี 9ชั่วโมง
6604104304   นางสาวเกวลี   มุติมรรคา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604104312   นางสาววรนุช   เพ็ชร์สวัสดิ์ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604104320   นางสาวอัญชิษฐา   ปิ่นยา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604104332   นายพชร   มากมูล : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604104334   นางสาวภณิดา   ตาจาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604106372   นายพีระยุทธ   ชูพลสัตย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604106374   นายภควัต   พรมงาม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6604106379   นายภูวฤทธิ์   หล้าล้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6605101330   นายชาญชัย   น่วมน้อย : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101345   นางสาวณิชฐิตาพร   อนุโยค : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101347   นางสาวดวงกมล   ปุริสพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101348   นางสาวดารายา   กะลูแป : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101381   นางสาวเบญจพร   ราชเมืองฝาง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605101409   นางสาวมนัสชนก   มะโนคำ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105305   นางสาวกรวรรณ   แสนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105332   นางสาวชลธิชา   พรมนอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105344   นางสาวณัฐชญา   ขวัญเกตุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105349   นายณัฐพล   นันต๊ะสาร : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105350   นางสาวณัฐวรรณ   สุวรรณโนกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6605105454   นางสาวอนงวรรณ   ปานประยูร : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6606101018   นางสาวจุฬาลักษณ์   วงศ์สา : การจัดการ 7ชั่วโมง
6606101028   นางสาวบุษณีกร   เมฆบริสุทธิ์ : การจัดการ 7ชั่วโมง
6606101041   นางสาวสาริกา   รินหิน : การจัดการ 9ชั่วโมง
6606102008   นายจิระวัฒน์   ขวัญมุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102028   นางสาวมัณฑนา   กิติวงศ์อิ่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102030   นางสาวรังสินี   ชูเนียม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102039   นายสิทธิพงษ์   สอนคำ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102047   นางสาวจุฑาทิพย์   ปันเปียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102307   นางสาวกรรณิกา   ต้นกวาว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102358   นายชญานิน   ปฏิภาภรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102364   นางสาวชนาพร   เรืองทิพย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102372   นางสาวชินันพร   จิตอารี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102416   นางสาวทัชมาภรณ์   กลิ่นสุคนธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606102641   นางสาวเสาวลักษณ์   โขมะจิตร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 9ชั่วโมง
6606103018   นางสาวจิรปาณ   บูชากรณ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103039   นางสาวธนภรณ์   หรัณย์พิพัฒ : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103055   นางสาวบุษราคัม   วงค์พุทธคำ : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103060   นางสาวปริญญา   สิงห์ฆะรา : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103344   นายชิดชนก   ต้นอินทร์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103346   นางสาวชุติมา   สิริกันยาธรรม : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103370   นางสาวธัญพิมล   หมอยาดี : บัญชี 9ชั่วโมง
6606103447   นางสาววารุณี   ทาดวงแก้ว : บัญชี 9ชั่วโมง
6606104309   นางสาวกัญญารัตน์   กานกหงษ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 9ชั่วโมง
6606104413   นางสาวพัณณิตา   สุพรรณ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 9ชั่วโมง
6609101092   นางสาวสุดารัตน์   สุขแสวง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101130   นางสาวอรปรียา   คำปันนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101302   นางสาวกมลวรรณ   หวังเชื้อ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6609101328   นางสาวชลธิชา   ยอดคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6610101002   นายจักรินทร์   เอี่ยมรัมย์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 9ชั่วโมง
6610101023   นางสาวแรกขวัญ   บัวเหมือน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 9ชั่วโมง
6610101025   นายวิศิษฐ์   ฝ้ายขาว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 9ชั่วโมง
6610101026   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ซิ้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 9ชั่วโมง
6610101407   นางสาวมณีรัตนา   เกณฑ์กิจ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 9ชั่วโมง
6610102313   นายสกล   เจริญสุข : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6610102316   นายธนภัทร   ดีพิจารณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 9ชั่วโมง
6612101370   นายรณกร   จินดาธรรม : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6612101376   นายรัตน์ธพล   ลังกาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6612101386   นางสาวศิริพรรณ   ไชยขันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6612102325   นางสาวอภิญญา   เจริญศิลป์ : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและการสหกรณ์ 9ชั่วโมง
6612107360   นางสาวอรุณี   โชคดี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6614101309   นางสาวกัลย์ฐิตา   ชูเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101311   นางสาวกีรติ   สุริยะคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101316   นายจอมพล   สมศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101319   นางสาวจิรัชยา   สมบูรณ์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101357   นางสาวนภัสสร   พันธ์ปัญญา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101358   นางสาวนลินทิพย์   ตรียัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614101412   นางสาววรางคณา   ยมโคตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6614102435   นายอิทธิพล   สุปะมา : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6615102302   นางสาวกฤตพร   ต๊ะต้องใจ : วิศวกรรมพลังงาน 9ชั่วโมง
6615103058   นายพัชร   จำปา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6615103098   นางสาวเสาวลักษณ์   สุวรรณ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 9ชั่วโมง
6618102477   นายพชร   บัวศรีภูมิ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6618102662   นายนนทพันท์   วรศาสตร์ : การสื่อสารดิจิทัล 9ชั่วโมง
6619101314   นางสาวพิมพ์ประภาพร   คุ้มมาคุ้ม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 9ชั่วโมง
6622101361   นายธนวิชญ์   ทิโน : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
6622101371   นายนพชัย   ภิรมจิตร : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
6622101388   นางสาวปราชญา   ทองพันชั่ง : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
6622101390   นางสาวปานชีวา   คำวิจิตต์ : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
6622101392   นางสาวปิยะนุช   มะลิวัตร : สัตวศาสตร์ 9ชั่วโมง
6630101305   นางสาวเคียงดาว   ธรรมสิมธิ์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101307   นางสาวจินดา   ปอธาน : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101317   นางสาวธัญชนก   คมสัน : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101323   นางสาวนิภาพร   ไชยยศ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101324   นางสาวบัวบุษยา   อบฟ้ง : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101326   นางสาวปิยะนัฐ   อุ่นอุดมวนา : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101329   นางสาวพรรณิฎา   เพชรสวัสดิ์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101337   นางสาวรวินท์นิภา   กันทะวงค์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101340   นางสาววิกานดา   ศรีหลิ่ง : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101346   นางสาวศศิประภา   โอษคลัง : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101348   นางสาวศศิวิมล   จันต๊ะนาเขตต์ : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101349   นางสาวอรพิน   แซ่ลี : พยาบาล 9ชั่วโมง
6630101351   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : พยาบาล 9ชั่วโมง