ผู้เข้าร่วม
จำเนียร บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ
สุมิตร ชัยเขตร์ คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
พิทักษ์แดน แดงชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว งานบริหารและธุรการ
อนุกูล จันทร์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
นิตยา ดวงบาล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
อนงค์ ไชยแก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
เกรียงศักดิ์ วันกูล สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานการกีฬา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6206102334   นายณัฐพล   เกตุโตกุล : การตลาด 36ชั่วโมง
6209101399   นายธัมมภัทร์   ธาสุกรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 36ชั่วโมง
6305101416   นายอธิบดี   แสนใจบาล : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6306101354   นายนัฎชากร   ปิ่นยา : การจัดการ 36ชั่วโมง
6309101364   นายวสันต์   จันทร์อ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6309302001   นายจตุพร   แมดเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6314101336   นายธรรมรัตน์   งามคาย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6314102402   นายภีม   วงศ์ใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6315123327   นายภารดร   กันธะ : พลังงานทดแทน 36ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 36ชั่วโมง
6401102454   นางสาวสุภิริญา   มหามณี : พืชสวน 36ชั่วโมง
6403101331   นายภูริบดินทร์   สมคะเน : วิศวกรรมเกษตร 36ชั่วโมง
6405101337   นายณัฐยศ   ทุมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6406101401   นายรชต   มาภิวงศ์ : การจัดการ 36ชั่วโมง
6406101515   นางสาวสุภาพร   มูลลี : การจัดการ 36ชั่วโมง
6406101527   นายอิทธิพัทธ์   เจริญกิตติภัทร์ : การจัดการ 36ชั่วโมง
6406106321   นางสาวมณิการ์   บรรพตวิจิตร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 36ชั่วโมง
6406106336   นายณัฐภัทร   ศศิฉาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 36ชั่วโมง
6409101306   นายชุติพงศ์   สรรเสริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6410101314   นายธนากร   วิชาวรณ์ : การประมง 36ชั่วโมง
6412106319   นางสาวสุวิมล   เหง้าพรมมินทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
6414101357   นายเอกชัย   ปินตาปิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6414101375   นายชิษณุพงศ์   บุญสม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 36ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 36ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 36ชั่วโมง
6501126315   นายกิตติชัย   เกษแก้ว : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6501126343   นายจิรภิญโญ   แสนชนะ : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6501126396   นางสาวธราธิป   บุญช่วย : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6501126533   นางสาวศิริลักษณ์   ขาวฟอง : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6501126604   นายณวพน   เคร่งครัด : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6504103321   นางสาวปานไพลิน   ไชยหาญ : เคมี 36ชั่วโมง
6504108319   นางสาวสุภัชชา   ประมาศ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 36ชั่วโมง
6505101387   นายนันธวัฒน์   จวบโชค : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6505101417   นางสาวพอใจ   ไพรสัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6505101436   นางสาวรมย์ธีรา   มหาวรรณ : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6505101464   นายศิริภูมิ   ดอกแก้ว : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6506101330   นางสาวเกศมณี   โนชัย : การจัดการ 36ชั่วโมง
6506101347   นางสาวชนาธินาถ   ของสวย : การจัดการ 36ชั่วโมง
6506101570   นายอภิรักษ์   กิ่งเล็ก : การจัดการ 36ชั่วโมง
6506101585   นายอานุภาพ   จันทร์แก้ว : การจัดการ 36ชั่วโมง
6506102332   นายคมกริบ   เทศน์ธรรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 36ชั่วโมง
6506102490   นางสาวพิชญา   สิงห์ทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 36ชั่วโมง
6506102640   นายศุภโชติ   ยิ้มสุข : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 36ชั่วโมง
6506103514   นายชวิศ   อักษร : บัญชี 36ชั่วโมง
6506104302   นายกฤษณะ   แผลงฤทธิ์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6506104326   นายชนาวีร์   ทุนร่องช้าง : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6506104469   นายอัจฉริยเดช   ดอกมาลา : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6506105355   นางสาวหนึ่งฤทัย   เลพล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 36ชั่วโมง
6506106312   นายณัฏฐกิตต์   ถวาย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 36ชั่วโมง
6506402011   นายเกียรติคุณ   ต๊ะต่อม : การบัญชี 36ชั่วโมง
6509102358   นางสาวพิชยากร   ญาติโสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 36ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 36ชั่วโมง
6510101360   นายภูชิสส์   เม่งอำพัน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 36ชั่วโมง
6512101342   นางสาวปานไพลิน   สะอาด : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6512101378   นายพัฒนะ   ชัยยะราช : เศรษฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6514101327   นายจิราพัชร   เกษประทุม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6514101377   นายนนท์วรงค์   นภัสจีราโชค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 36ชั่วโมง
6514102363   นายณัฐพล   มาสิม : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6514102437   นายภูชิต   ก้องสุวรรณคีรี : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6518102356   นายชลธี   บุญขวาง : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6518102385   นายณัฐพนธ์   ณ ปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6518102494   นายรัชชานนท์   ช่วยสุข : การสื่อสารดิจิทัล 36ชั่วโมง
6522101417   นายภูริภัทร   ราศรีชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 36ชั่วโมง
6522101471   นางสาวสุภาภรณ์   คำแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 36ชั่วโมง
6601102399   นายพัชรพงษ์   ดียิ่ง : พืชสวน 36ชั่วโมง
6601102414   นายภูริณัฐ   เป็นพวก : พืชสวน 36ชั่วโมง
6601125318   นางสาวปวรา   เทียงปา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 36ชั่วโมง
6601127024   นางสาวปรารถนา   พยุงกรรณิกา : พืชไร่ 36ชั่วโมง
6601127328   นายกิตติกร   นาคศิริ : เกษตรศาสตร์ 36ชั่วโมง
6601433004   นายอภิชานนท์   แก้วสุวรรณ์ : ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท 36ชั่วโมง
6603102316   นางสาวพัชรีพร   ลาภเกิด : วิศวกรรมอาหาร 36ชั่วโมง
6604106355   นายนภดล   เอียดราช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 36ชั่วโมง
6605101344   นายณัฐวิทย์   ลายสาคร : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6605101356   นายธนกฤต   กำหนดศรี : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6605101365   นายธนัญชัย   ชัยภักดี : รัฐศาสตร์ 36ชั่วโมง
6606101505   นางสาวมินตรา   ประทุมมา : การจัดการ 36ชั่วโมง
6606101634   นายวงศกร   เขื่อนแก้ว : การจัดการ 36ชั่วโมง
6606102392   นายณัฐกฤต   ทองอนันต์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 36ชั่วโมง
6606102639   นายสุวพิชญ์   เสภู่ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 36ชั่วโมง
6606104349   นางสาวณัชชา   คงเกษม : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6606104365   นายทิวานนท์   โสภาจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6606104417   นายพันธุ์แท้   พัฒนากุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6606104428   นางสาวภคญาณ์   เกตุทอง : การบริหารการเงินและการลงทุน 36ชั่วโมง
6606106327   นายนิธิกร   ลีตา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 36ชั่วโมง
6609101313   นายคณิน   อุดมเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 36ชั่วโมง
6609102362   นายรัฐภูมิ   นาคทัพ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 36ชั่วโมง
6612106351   นายจักรพรรดิ   พรมชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
6612106357   นายธณาณัท   ประสมทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 36ชั่วโมง
6614102420   นางสาวณัฐณิชา   สายอ้าย : ภาษาอังกฤษ 36ชั่วโมง
6614104314   นางสาวปรางค์ทิพย์   ทองเจือ : นวัตกรรมสังคม 36ชั่วโมง
6614104317   นางสาวพิมพ์นิภา   ชุมภู : นวัตกรรมสังคม 36ชั่วโมง
6615102364   นายธนบดี   กำนันไท : วิศวกรรมนวัตกรรมการจัดการพลังงาน 36ชั่วโมง
6615125081   นายปรเมศร์   ใจวรรณ : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 36ชั่วโมง