ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301101301   นางสาวกนกภรณ์   คำเฮียง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101303   นางสาวกฤติยากร   โภคาเทพ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101305   นางสาวกัลยพัชร   จ่ายจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101306   นางสาวจรรยา   ดอกพิกุล : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101322   นางสาวบุษกร   พนาพัฒน์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101332   นางสาวรัชดากร   โสดา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6301101349   นางสาววิชุดา   สืบชาติ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6314101308   นายคริสมาส   ฟูศรีเจริญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6319102507   นางสาวชฎารัตน์   โคตรศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102509   นางสาวชนิดา   บำรุง : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102514   นางสาวดวงพร   วงศ์จันทร์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6319102525   นางสาวเรืองศิริ   จิตวิโส : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6322101301   นางสาวกษิณัฏฐ์   ภัคมิ่งศิษฐ์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 1ชั่วโมง
6401125301   นางสาวกนกพร   จุ๋มปี๋ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125302   นายกฤตภัฏ   สุภาผล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125305   นายเจริญศิริ   พลคำสี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125306   นายฉัทชนัน   รอดเสวก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125307   นางสาวฐิติชา   คำเหลือง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125309   นายณัฐวุฒิ   แปงคำ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125313   นางสาวปรินทร   เสมอกิจ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125319   นางสาวภาพตะวัน   ช่างทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125321   นายรลรัชย์   แถวจัตุรัส : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125322   นายวรปกรณ์   ประกอบแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125325   นางสาวศิยารัตน์   ธนะวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125327   นายสิรวิชญ์   อุตระ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125329   นางสาวอมิตา   บางหลวง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125334   นางสาวณัฐภรณ์   ธรรมวงษา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125344   นางสาวจตุรพิธ   สมวงศ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6401125345   นายฐปณัฐ   หลวงโปธา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6403101320   นายปฏิมากร   หว่านณรงค์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6403101358   นางสาวสุธาสินี   ต๊ะลี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6404102315   นางสาวเมธิรัตน์   หอคำเครื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6405101350   นางสาวนรากร   พรหมเมตตา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101368   นางสาวพรชนก   ศรีหว้าสะโสม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101369   นายพรพิพัฒน์   เกดก้อน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101432   นางสาวทิพย์ภาพร   บัวไพจิตติ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405105405   นางสาวหทัยชนก   จันทร์น้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101345   นายทรงวุฒิ   ธนาสินสมบัติ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101348   นางสาวธัญรดา   ธรรมรักษ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101451   นางสาวจิรัชญา   บุญประสิทธิ์ : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101463   นางสาวณัฏฐ์นรี   กัญจน์ธนทัต : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101499   นางสาววณิชชา   วิละน้อย : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406101542   นางสาวณัฏฐณิชา   มีครัว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6406102315   นางสาวชาลิสา   เกเย็น : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102332   นางสาวนัยน์ปพร   ราชจันต๊ะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102354   นายรวินท์   จิไธสง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102409   นายธภัทร   ไกยสวน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102425   นายภัทรกร   บุญเลียบ : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102430   นางสาวมนัสวี   ด่านเสถียร : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103314   นางสาวชัญญานุช   ศิลปจารี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103318   นางสาวดาว   ลุงน่า : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103324   นางสาวปรียานุช   อากิน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103328   นางสาวเปรมฤทัย   คะณีวัน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103344   นางสาวศศิมาภรณ์   มูลศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103393   นางสาวณภัทร   ทาวะไล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103404   นางสาวธิดาพร   พิทักษ์สกุลฤาชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103416   นางสาวปิยะภรณ์   สีตาบุตร : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103431   นางสาวรัญชิดา   ศรีมูล : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103432   นางสาวรินรภา   โปธายี่ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104301   นางสาวกุลสตรี   ดีมงคล : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104303   นางสาวจีราภรณ์   สุรินทร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104305   นางสาวชุติมนฑน์   สิงหาทา : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104322   นางสาวสุรัชรา   หม่อง : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104330   นางสาวภวิษย์พร   ฉัตรจินตนาพร : การเงิน 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101354   นางสาวบุณยาพร   เหลืองพิสุทธิสาร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101368   นางสาวอมิตรา   ชัยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 1ชั่วโมง
6410101313   นายธนดล   คำลือ : การประมง 1ชั่วโมง
6410101339   นางสาวไอซามี   พงษ์จิระสกุลชัย : การประมง 1ชั่วโมง
6410101356   นางสาววนิดา   มณีรัตน์ : การประมง 1ชั่วโมง
6410101364   นายนภัสกร   ภิรมย์ : การประมง 1ชั่วโมง
6412106302   นายจักรพันธุ์   บุญสนธิ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106303   นายจิรภัทร   แย้มยาง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106312   นางสาวภูษณิศา   มุ่งดี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106320   นางสาวอลีนา   อังคะรา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106323   นายจิรกิตติ์   คำแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106325   นายธีรโชติ   พุ่มแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412106327   นายนนทนันท์   คำวิมุด : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6412107311   นางสาวพันธุ์วดี   มีแสง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6414101320   นายณัฐพล   คำแหลม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101333   นายประเสริฐสิริ   เลิศประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101336   นายพันธพงษ์   ศรีวิภาดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101337   นายภาคภูมิ   ชมภู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101406   นายพิรภพ   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101416   นางสาววรัญญา   ตาวะสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414102326   นางสาวปสุตา   รุ่งสุริยัน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102327   นางสาวพรวดี   แสนโซ้ง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102332   นายภราดร   ธรรมทรรศนะดี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102365   นางสาวกันตยา   ไพรอนุรักษ์คีรี : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6415123312   นางสาวเจษฎาภรณ์   งามพลแสน : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123322   นางสาวเพ็ญนภา   มั่งปริก : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123328   นายภาณุวิชญ์   อูปทอง : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6415123334   นายวัชรกรณ์   สุกระมณี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6418102317   นางสาวญาณิกา   เฉลียวกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102333   นายธนกฤต   ณรงค์จันชัย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102334   นายธนธรณ์   ลาภนำพา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102340   นายธนยนต์   หมูดวง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102345   นางสาวธัญชนก   สวนสำเริง : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102425   นางสาวชิณัฌา   อินถา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102466   นายภีรพล   กุสุมาภิรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102483   นางสาวสุภาวิตา   กองโปธิ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102487   นายอัษฎา   กาละปุก : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6418102488   นางสาวอาทิตยา   เรือนเมา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6419102503   นางสาวชญานิษฐ์   สารไธสง : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6419102515   นางสาวภคพร   ใสแจ่ม : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6422101306   นายกฤษฎา   ปลื้มสุด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101326   นางสาวจณิสตา   นางวงษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101363   นายธนกฤต   บุญสม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101462   นายวรากรณ์   ป้วนป้อม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101472   นางสาวศศิวิมล   กันสุไลย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6422101483   นายสิทธินนท์   เพ็งภา : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6422101519   นางสาวอัมราพร   มูลอำคา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101536   นายนิติภูมิ   วนคีตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101537   นายปฐมพงษ์   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101557   นางสาววิราชินี   สุขเจริญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6501122015   นายชาตรี   อุทุมพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122045   นายศิวกร   ม่วงไม้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122051   นายสิทธิ์ศักดิ์   เกื้อสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501122056   นายอนุศิษฏ์   ดินุ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6501126313   นางสาวกัลย์สุดา   แสงดาว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126316   นายกิตติธัช   นงนุช : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126321   นายกิตษฎา   บุญอุ้ย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126322   นายกิรติกร   พันธุ์ดิษฐ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126327   นายไกรสร   ซุยใจทัศ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126334   นายจักรภัทร   มูลสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126338   นางสาวจารุวรรณ   มานะเสน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126342   นางสาวจิรภัทร์   ศรีสอาด : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126343   นายจิรภิญโญ   แสนชนะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126349   นางสาวจุรีพร   อาสานอก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126367   นางสาวณภัทร   หิงประโคน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126376   นางสาวณัฐภรณ์   สุวรรณเภตรา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126377   นางสาวณัฐวรรณ   มากผ่อง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126388   นางสาวเทพอารีย์   โคตหานาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126397   นางสาวธัญชนก   ไชยชนะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126405   นายธีระพนธ์   รัตนพงษ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126414   นางสาวนริศรา   หมอดี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126415   นางสาวนฤทัยธรณ์   อุทัยพิริยะกุล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126420   นางสาวนันทิยา   แก้วพิกุล : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126431   นางสาวเบญญาภา   ธรรมสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126437   นางสาวประภัสสร   สามัคคี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126438   นายปวเรศ   พลับงาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126460   นางสาวพีรดา   ยองจา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126465   นางสาวแพพรรณ   มหาหงษ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126467   นางสาวภัณฑิรา   ทองสด : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126473   นายภูริธัช   ชัยชะนะสงคราม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126476   นายภูวรรณ   ลือประสงค์จิตร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126478   นางสาวมณฑนรรห์   หอละสิทธิ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126480   นางสาวมนัสนันท์   อุ่นเอ้ย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126483   นางสาวมัลลิกา   เจริญสุข : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126486   นายมูฮัมมัดซัมวีล   เกษม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126489   นางสาวยอดขวัญ   สังขมาลย์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126494   นายรัชชานนท์   อ่อนนิ่ม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126520   นายวิชยา   สีงาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126525   นายวีรภัทร   กลิ่นทุ่ง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126530   นางสาวศศิวิมล   ข่มพัด : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126532   นางสาวศิริยากรณ์   ท้องฟ้างามตา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126549   นางสาวสุกัญญา   อุดทาสุข : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126553   นางสาวสุนันทา   นาคกล่ำ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126557   นายสุรชาติ   ฝาชัยภูมิ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126575   นายอมรเทพ   กองโคกกรวด : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126586   นางสาวอิสริยา   สีทอง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126588   นายกันตพิชญ์   สอนทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101309   นางสาวชนกนันน์   นพศรี : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503102327   นางสาวพิชญ์ธิดา   ตันกิม : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6503103341   นายทักษ์ดนัย   นวลนาค : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103355   นางสาวพรพิพัฒน์   ศรีคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103392   นางสาวสุพิชฌาย์   สานุมิตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6504101343   นายธรณ์ธรรศ   ปรางเพ็ชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101359   นายปิยะวัฒน์   บัวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101365   นายพิริยะ   อินขาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101372   นายภูวเดช   หอมหวล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504101373   นายภูสิทธิ์   บุญดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102334   นางสาวพัทธ์ธีรา   บรมพิชัยชาติกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102345   นายรณกร   ปากหวาน : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504106388   นายภาสกร   จอมอูป : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6505101353   นางสาวณัฐณิชา   ภัสสร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101445   นางสาววนิดา   บุญทวีธรรม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101462   นางสาวศิรดา   บัวพุทธา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101476   นายสุดทิวัฒ   จันทร์ใส : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105309   นายกิตติธัช   หลวงนา : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6506101547   นางสาวสุกัญญา   คล้ายเงิน : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506101584   นางสาวอาทิตยา   จันทร์ถาวร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6506102474   นางสาวปาริชาติ   หนาแน่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102504   นางสาวแพรวา   คำแพง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102601   นางสาวสุภานัน   ดีพรม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103105   นางสาวยลลดา   ไทยรัตน์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104331   นางสาวชลลดา   สิการ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104333   นายชัชชัย   ยิ่งสินสุวิทย์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104336   นางสาวฑาลัดดา   เอมประโคน : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104356   นางสาวทิพวรรณ   นาคมี : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104381   นางสาวปาณิศา   นิลวานิช : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104387   นางสาวผกามาส   แต่งรูป : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104395   นายพิชิตชัย   แซ่ฉ่าย : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104400   นายพีรพล   โพธิ์เกิด : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104422   นายวัชรพล   ทะสุใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104426   นางสาวศศิวิมล   แฝกโคกสูง : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104458   นายอธิติญากร   ธรรมาเจริญราช : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506104479   นายบุลเสฏฐ์   ธารบัวสวรรค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 1ชั่วโมง
6506105303   นายกฤตภูดิทคุณ   เขียวจันทร์แสง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6509102317   นางสาวจุฑารัตน์   ทองจันทร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102320   นางสาวชยาภรณ์   คำแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6509102360   นางสาวพิมพ์ลภัส   ฉันทพิชญาพร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6512101313   นางสาวจิตฐิมา   พันอุดม : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101327   นายณัฐภาส   อ่อนหลำ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101328   นางสาวณัฐริกา   ดาโสภา : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101336   นางสาวธิดารัตน์   พูลทอง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101349   นางสาวภัคจีรา   เอมโอช : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101357   นางสาววาลิน   กุหลาบ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101360   นายศรายุทธ   ยศสละ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512101365   นายอนุตร   ธนสกุลศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6512107321   นายพัสกร   ศรีบุญ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
6514101328   นางสาวจุฑาภัทร   พ่วงปิ่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101329   นางสาวจุฑามาศ   หอมรอด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101348   นางสาวณัชญานนท์   แย้มแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101397   นางสาวปัญญาภรณ์   ย้อยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101406   นางสาวพรรณภษา   ตุ้ยเตียม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101407   นางสาวพรรษรี   ทองสุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101409   นางสาวพัชรพร   โคตรเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514101474   นางสาวสุภัสสรา   หางาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6515123315   นายณัฐวุฒิ   โคตรตะวงค์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6515123322   นายธิติกร   จิตรจำนงค์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6518102303   นางสาวกนกวรรณ   แซ่โป่ว : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102338   นายจิรพัฒน์   ประดิษฐ์ชัย : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102381   นายณัฐดนัย   กำแพงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102495   นายรัชชานนท์   พันธรักไพรวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102578   นางสาวอังกฤษ   ผลทิพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6519102507   นางสาวชาลิสา   พรมลือ : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519102518   นายภคพงศ์   ทองศรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519102520   นายภาณุพงศ์   ศรีเณร : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519102522   นางสาวลลิล   วงษ์ทองดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6519103523   นายภูพาน   ตาหลวง : สถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง
6522101460   นางสาวสาธินี   พรมจันทร์ : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6522102012   นางสาววิยะดา   สุวรรณชาติ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6601102319   นางสาวจันทร์นิภา   อาซุ่ง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102388   นางสาวบัวขาว   รังษี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102389   นายบุณพจน์   จารุวาฤทธิ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102390   นายบุศย์   สิงห์คราม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102391   นายปกรณ์   สีโท : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102395   นายปวริศ   แก้วเกษศรี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102408   นายภพคุณ   ไพรพนาชัยมั่น : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102409   นางสาวภัทรภร   ศุภธารธำรง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102412   นายภูผา   เกิดศิริ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102414   นายภูริณัฐ   เป็นพวก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102416   นายภูรินาท   กองจอหอ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102419   นายมีนกร   จงหาญ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102420   นางสาวมุจลินท์   งามเริง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102421   นายร่มฉัตร   ทิพย์บูลย์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102433   นางสาววรรณษา   กนิษฐ์ภิรมย์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102437   นายวัชรากร   ภักตร์ศิริศิลป์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102442   นายวีรศักดิ์   ยิ้มย่อง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102444   นายศรายุทธ   ป้อมเขตต์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102445   นายศิรชัช   เรือนจักร์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102447   นางสาวศิรัณญา   ใจนิ่ม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102448   นางสาวศิริลักษณ์   สิงหวิบูลย์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102460   นางสาวสุนิตา   สุธรรม : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102461   นางสาวสุภัชชา   ชีวสวัสดิ์ชัย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102463   นายสุเมธ   สุขพิทักษ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102464   นางสาวสุวนันท์   เช่วอ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102466   นายอดิเทพ   จุมเพ็ง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102468   นายอภิชาติ   วังถา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102469   นายอรรถพล   คำบุญเรือง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102470   นางสาวอรวรรณ์   อินทร์ฉาย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102471   นางสาวอรสา   เขียวบรรจง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102474   นางสาวอัจฉราพร   ใบสี : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102478   นายจิตติณัฏฐ์   ประสานแสง : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102487   นางสาวทิตตยา   ภักดีโชติ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102489   นางสาวธิดารัตน์   ตุ่นคำหน้อย : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102496   นายภัทรภูมิ   หม่องต๊ะ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601102504   นางสาวอัญญ์วริญ   ธีรรัตน์ธำรงกุล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6601122001   นางสาวกรกช   เกษแก้ว : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122007   นายชนาธิป   เลาสุภัค : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122011   นายณัฐวุฒิ   กลางประพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122015   นายธนวัฒน์   บุญส่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122023   นายพลกฤต   ดวงจันทร์สุรีย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122025   นายภูตะวัน   เกิมขุนทด : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122030   นางสาววัลยา   ศรีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601122038   นายอภิสิทธิ์   วุทธิกูล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601125309   นายธนเทพ   บุตรดี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 1ชั่วโมง
6601127014   นายทศพล   อาจณรงค์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127022   นายปฐวีกานต์   ชินวงษ์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127030   นายมนตรี   ขุมทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6601127310   นางสาวกรณิศ   ขนอม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127312   นางสาวกฤติพร   นันต๊ะรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127314   นายกฤษณะพงศ์   ยิ้มจันทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127324   นายกันตพัฒน์   สดุดี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127325   นางสาวกัลยรัตน์   จิตละม่อม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127357   นางสาวชนันพร   ราชขันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127359   นางสาวชนิดา   พลสวัสดิ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127361   นางสาวชรินญา   พะยะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127383   นายณัฐกฤษต์   อินต๊ะสาร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127386   นางสาวณัฐณิชา   ทองทัก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127389   นายณัฐพงศ์   กรรมแก้ว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127391   นายณัฐพงศ์   หริรักษ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127394   นายณัฐภัทร   คงเพ็ชร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127395   นายณัฐวัตร   พีระพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127397   นางสาวณิชารีย์   กันทะเนตร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127411   นายธนกร   อุปรีพร้อม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127412   นายธนกฤต   แก้วมีมาก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127414   นายธนกฤต   มหาวงค์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127417   นายธนโชติ   เรือนเงิน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127425   นางสาวธนัชชา   จันทร์ศร : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127426   นางสาวธนัชพร   หม่อนแก้ว : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127427   นายธนันท์พงษ์   อังกีรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6601127430   นายธนายุต   รุ่งเรือง :