ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6301102318   นางสาวคันธนีรา   พละเสน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102340   นายณัฐพล   สมภักดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102373   นายพงศ์ภาณิช   คะใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102411   นางสาวศศิกานต์   อัสพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102430   นางสาวอัฐภิญญา   พรหมรักษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102443   นายภควัฒน์   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6306101384   นายภาสกร   คำแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6314102464   นายอัครวินท์   คงสมฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6401102308   นายกิตติธัช   งามขำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102309   นางสาวกิติมา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102311   นางสาวกุลนิษฐ์   แยกโคกสูง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102313   นายเกียรติกิจ   กล้าหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102333   นางสาวชนัญญา   โตเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102342   นายณัฏฐ์ชาณินท์   กะระกล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102346   นางสาวณัฐณิชา   ทาวดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102365   นางสาวธนาภรณ์   หวานแหลม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102383   นายบูรพา   รุ่งโรจน์ประชาชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102389   นางสาวประทุมรัตน์   แสงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102394   นางสาวปิยธิดา   สิงห์ชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102409   นายภานุพงศ์   ยิ้มเจริญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102427   นางสาววรัชยา   มาประกอบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102437   นายศุภวิชญ์   แป้นห้วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102438   นายศุภวิชญุ์   วงค์หลวง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102450   นางสาวสุนิสา   นาภี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102451   นางสาวสุพรรษา   สายวงค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102462   นายหฤษฎ์   ก้อนสัมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102466   นายอภิชาต   กลับสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102467   นางสาวอรรัมภา   ประชายินดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102472   นางสาวอังศุมาลี   มาบวบ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401102476   นางสาวอาทิตยา   เมืองวัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 3ชั่วโมง
6501102308   นายกษิดิศ   กวงคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102317   นางสาวกุลธิดา   นามวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102326   นางสาวจรุงจิต   คีรีไพรภักดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102330   นายจาตุรงค์   ว่องไว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102333   นางสาวจิราภา   สุขอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102334   นายจิรายุ   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102337   นายจีระศักดิ์   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102344   นายชยานันท์   อิ่มสินสกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102347   นายชลสิทธิ์   เอียดทิม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102348   นางสาวชลิตา   มธุรส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102354   นายชญานนท์   พรมเมือง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102355   นายญาณวิทย์   นินสนธิ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102358   นางสาวณัฏฐณิชา   ราชแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102361   นางสาวณัฐธิดา   สลุงอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102369   นายทศวร   ทิวรักษา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102386   นายธราธร   ศิริมะณีวัฒนา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102393   นายธีมากร   ลูกอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102394   นายธีรพงค์   หลวงโปธา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102399   นายธีรสิทธิ์   จิตสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102402   นายนรุตน์ชัย   พรมมั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102406   นายนิธิรัฐ   ตาเจริญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102418   นางสาวปรัชญาภา   บุตรพรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102419   นางสาวปราณิศา   เทียนทองดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102423   นางสาวปลื้มจิต   เนาว์โนนทอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102425   นางสาวปวีณ์นุช   ลามคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102434   นายพชรพล   สนรัมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102435   นางสาวพรณภัส   อยู่คุ้ม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102436   นางสาวพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102437   นางสาวพรนภัส   ขำทรง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102438   นายพริษฐ์   อะทะไชย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102440   นางสาวพฤษภา   หิตมูล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102443   นางสาวพัชรา   ทบศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102444   นางสาวพัตรพิมล   ยอดคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102445   นายพิจักษณ์   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102446   นายพีรพัฒน์   เที่ยวแสวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102454   นางสาวภัคจีรา   สิริพรประภา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102455   นางสาวภัทรดา   โวหารลึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102456   นางสาวภัทรวดี   แก้วลือ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102457   นางสาวภัทรวดี   พยัคเจริญ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102459   นายภานุวัฒน์   นกแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102460   นายภิญโญ   สุขโพธิญาณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102462   นายภูมิรพี   คำรมภ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102473   นางสาวรัชติกาล   ชาสงวน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102476   นางสาวรุ่งทิพย์   ผมงาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102480   นางสาววนิดา   วนาเฉลิมธรรม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102483   นางสาววรรณชนก   ชมภูพล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102484   นายวรวิทย์   มอเมือง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102486   นางสาววรัญญา   แก้วกันหา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102487   นายวศิน   คำก๋อง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102489   นายวันชัย   คีรีแก้วสูง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102493   นางสาววิลาสินี   ปิยนารถ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102494   นางสาววิสทา   ปองไพบูลย์ผล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102498   นางสาวศศิธร   จันทร์อิฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102500   นายศักดิธัช   แซ่ย่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102507   นายสรศักดิ์   จาอ้าย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102509   นายสัณห์พิชญ์   ธรรมวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102516   นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ่มใส : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102518   นางสาวสุพัตรา   วิทูรแดนไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102522   นางสาวสุวรา   วนาสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102525   นางสาวอนัญญา   สีอุทธา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102526   นางสาวอรปรียา   ทองอยู่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102527   นางสาวอริสา   โพสาลาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102528   นางสาวอัจฉรา   ถนอมชาติ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102537   นางสาวถลัชนันท์   จินดา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102542   นายภูวเรศ   คำลำปาง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102547   นายอนุรักษ์   ผ้าห่อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102549   นางสาวจิราภรณ์   จิโรจน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102550   นายชัยอนันต์   สิงห์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102552   นางสาวปิยธิดา   ยอดอุดม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501126326   นายเกียรติศักดิ์   แซ่ลิ้ม : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506101583   นางสาวอาฑิติยา   โชติไสว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6522101399   นายพัสวี   เส้งสุข : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
6601102301   นายกณวรรธน์   แดงแย้ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102305   นายกฤติศักดิ์   วงศ์ปุก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102306   นายกลยุทธ์   พรมพันธ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102313   นางสาวเกตน์นิภา   วัฒนาทิพย์กุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102319   นางสาวจันทร์นิภา   อาซุ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102321   นางสาวจิดาภา   วุฒิพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102328   นายเจษฎาพันธ์   เด่นกัลยา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102332   นางสาวชนิสรา   อายุยืน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102333   นางสาวชลภัทร   ทองแถว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102334   นางสาวชวัลลักษณ์   คุณาวัชระกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102339   นายชัยภูมิ   ผาพาเพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102340   นายชินาธิป   สามเต้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102342   นางสาวโชติมา   กาวิจา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102344   นางสาวฐิตาภรณ์   นิเลปิยัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102345   นายฐิติกร   คงวุฒิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102348   นายณภัทร   กิตติวิริยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102350   นางสาวณภัทร   สกุลรักษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102356   นางสาวณัฐณิชา   ทิศพรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102361   นายณัฐพล   พรหมมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102362   นายณัฐพล   สาลลิขิต : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102363   นายณัฐวุฒิ   จตุรพรถาวรกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102366   นายเทวินทร์   ปากันตี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102370   นายธนภัทร   มณีธร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102372   นายธนัตถ์   มโนราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102374   นางสาวธัญญารัตน์   ขันจะนันท์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102379   นางสาวนภัสกร   ยุตติธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102380   นางสาวนภัสวรรณ   วรรณจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102383   นางสาวนันทพร   บุทธิจักร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102386   นางสาวนิภาพร   คำนาแซง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102387   นางสาวบัณฑิตา   ไพรเพชรล้อม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102388   นางสาวบัวขาว   รังษี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102393   นางสาวปณิศากร   เครือน้อย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102394   นางสาวประภาพร   พลอาวุธ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102396   นายปัญญพนต์   แย้มปรางค์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102398   นางสาวพรปวีณ์   ภักดีคุณธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102399   นายพัชรพงษ์   ดียิ่ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102401   นางสาวพัชรา   คุณต๊ะศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102402   นายพิพิธ   เปียสวน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102403   นางสาวพิมชนก   บุญชู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102406   นางสาวเพชรา   คุณต๊ะศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102407   นางสาวภณิชา   ใจเมธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102408   นายภพคุณ   ไพรพนาชัยมั่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102409   นางสาวภัทรภร   ศุภธารธำรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102410   นายภาคิน   ตะยะแซด : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102413   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102416   นายภูรินาท   กองจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102417   นางสาวมนัสนันท์   นามกระโทก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102418   นางสาวมะลิวัลย์   นามสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102419   นายมีนกร   จงหาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102420   นางสาวมุจลินท์   งามเริง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102421   นายร่มฉัตร   ทิพย์บูลย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102422   นายรัฐภูมิ   แซ่บือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102423   นางสาวรัตนศิริ   ชักโยง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102425   นางสาวรุ่งไพลิน   เลิศชัยสหกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102426   นายวงศธร   ศุภวาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102427   นายวชิรวัชร์   ลายดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102428   นายวชิรวิชญ์   คำหลง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102429   นายวรภพ   ลุงเมือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102430   นางสาววรรณกานต์   จันกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102431   นางสาววรรณรดา   เย็นใจมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102432   นางสาววรรณวิภา   แสนบ้าน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102433   นางสาววรรณษา   กนิษฐ์ภิรมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102435   นายวรวุฒิ   คำเขียว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102436   นางสาววริศรา   ดีปินตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102437   นายวัชรากร   ภักตร์ศิริศิลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102438   นายวิทยา   ตาคะเล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102439   นางสาววิพร   ณพงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102440   นางสาววิภาวินี   กิจวิจารณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102441   นางสาววิไลวรรณ   ผาติพรสุขสันต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102442   นายวีรศักดิ์   ยิ้มย่อง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102443   นายวุฒิชัย   เล็กคำด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102444   นายศรายุทธ   ป้อมเขตต์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102445   นายศิรชัช   เรือนจักร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102446   นางสาวศิรภัสสร   มุ่งมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102447   นางสาวศิรัณญา   ใจนิ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102448   นางสาวศิริลักษณ์   สิงหวิบูลย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102451   นายศุภกิจ   ธิสม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102453   นางสาวศุภัสรา   ปานทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102454   นางสาวสุชาดา   ธำรงสุขชโลทร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102455   นางสาวสุฑาศิณี   โพคำสา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102456   นางสาวสุทธิดา   แซ่ลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102457   นายสุทธิพงษ์   นันต๊ะภูมิ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102458   นางสาวสุธาทิพย์   งามบุญชื่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102460   นางสาวสุนิตา   สุธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102462   นางสาวสุภัสสรา   ศรีอาภรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102463   นายสุเมธ   สุขพิทักษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102466   นายอดิเทพ   จุมเพ็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102467   นายอนุชิต   มุดแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102468   นายอภิชาติ   วังถา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102469   นายอรรถพล   คำบุญเรือง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102470   นางสาวอรวรรณ์   อินทร์ฉาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102471   นางสาวอรสา   เขียวบรรจง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102472   นายอสชิ   ชูเดช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102475   นางสาวอารีรัตน์   พลีทั้งกาย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102478   นายจิตติณัฏฐ์   ประสานแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102481   นายชาญชัย   อายี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102482   นายโชคชัย   ทนคำดี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102488   นายธนากร   ขัดตุ่น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102490   นายนราวิชญ์   คำยี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102492   นายนเรศ   สีนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102495   นายบูรพา   บุพศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102497   นางสาวภัสนันท์   จอกมา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6601102501   นางสาววิศรุตา   จิระกังวาน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6618102638   นายจักกาย   กระจ่าง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง