ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6304101311   นายกิตติพงษ์   ผิวทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6304101380   นายอาชากร   ขจีเจริญกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101308   นางสาวชมพูนุช   สุภารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101310   นางสาวซิมมิ   กุกเรยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101354   นางสาวกณิศนันท์   ทองสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101357   นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์   สิงห์คาล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404105303   นางสาวตวงรัตน์   รอดศรีสมุทร์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6404105313   นางสาวพรหมพิริยะ   ศรีสุพรรณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504102332   นางสาวปิยะพร   ทันสมัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504103302   นางสาวกัญญ์วรา   ทรวงแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6504103305   นายไกรวิทย์   พรหมเสน : เคมี 3ชั่วโมง
6604101301   นายกรรชัย   บัวงาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101302   นายกรวิชญ์   ขอบเหลือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101304   นายก้องภพ   มูลวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101305   นายกิตติกร   ชุ่มรัศมี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101307   นายกิตติคุณ   กิจวิบูลย์สิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101308   นายกิตติทัศน์   วิริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101309   นางสาวกุลธิดา   เกตุแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101310   นายคณาธิป   ศะศิบุตร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101311   นายคริสตนุสรณ์   มหาวีระตระกูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101312   นายจักรพงศ์   พรหมตัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101316   นายจีรศักดิ์   ชำนิกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101318   นายชนาธิป   สร้อยจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101319   นายชัชวาลย์   อ้วนล่ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101320   นายชิณวัฒน์   ตันติสิทธิพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101321   นายชินกฤต   กันนุฬา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101322   นางสาวญาณัจฉรา   ฟองลอย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101324   นางสาวฐิติกานต์   สุระโยธิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101326   นายณัฐณรงค์   คูละสะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101327   นายณัฐดนัย   ทาสัก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101328   นายณัฐธชนพงศ์   ไชยศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101329   นายณัฐภูมิ   หลู่จิ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101334   นางสาวธมลวรรณ   ใจเป็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101335   นายธราเทพ   จันทร์ดำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101336   นางสาวธัญพิมล   วังใน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101337   นายธีรกานต์   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101338   นายธีรภัทร   จินดาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101339   นายธีรภัทร   พอจิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101340   นายธีรศักดิ์   แก้วภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101341   นายนพรัตน์   ทะนันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101342   นายนฤเดช   คำมาวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101343   นางสาวนิศารัตน์   นันติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101345   นางสาวบัณฑิตา   สุริยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101346   นายบุญยาณัฐ   อินทจักร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101348   นายปรเมษฐ์   จันทร์ย้อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101349   นางสาวปลายฟ้า   สูงดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101350   นายปาณัสม์   บุญเลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101351   นายปารเมศ   สิทธิมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101352   นายพงศกร   คำวัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101354   นายพงศ์ศิริ   อินตุ่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101357   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมโภชน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101359   นายพีรธัช   เคนผา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101360   นายพีรภาส   มะณีดวงฤทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101362   นายภัทรพล   กิตอนันต์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101363   นายภัทรพล   บุญพา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101364   นายภากร   รักใหม่ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101365   นายภาคิน   อินแถลง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101366   นายภานุสรณ์   คำโคกกรวด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101367   นางสาวภารดา   ฟ้าร่วน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101370   นางสาวมั่นฤทัย   ใจคง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101371   นายเมธัส   พรวิสุทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101373   นายยศกร   มุกดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101375   นายรัตนโชติ   ทองคต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101376   นายวรเดช   ปิ่นทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101377   นายวิธาน   โกฎแสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101380   นายศรายุทร์   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101381   นายศิรสิทธิ์   สำราญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101383   นายศิศิกร   แถบทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101385   นายศุภกร   ฐิติสโรช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101386   นางสาวศุภพิชญ์   พุ่มนิล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101390   นายสุทธิพงษ์   คิดอ่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101391   นายสุทธิพจน์   รูปโสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101393   นายสุวพิชญ์   บุญตวย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101394   นางสาวหทัยทิพย์   ปรากริม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101395   นายอดิศักดิ์   ประเสริฐ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101396   นายอนุพงค์   มาบุญเรือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101397   นายอภิไช   โฉมทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101398   นางสาวอภิญญา   เรณูแย้ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101399   นายอรรคเดช   ขนม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101400   นายอรรถชาติ   ผลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101401   นางสาวอาณดา   แก้วประพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101402   นางสาวอิทธิพร   ขัดสี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101403   นายชยานันต์   หล้ากาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101404   นายนพดล   เพ่งพิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604101409   นายเจษฎาพร   ชัยวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6604102307   นายเจนไพร   เยาวะบุตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102312   นางสาวณัชชา   ถาบุตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102313   นางสาวณัฏฐณิชา   คุ้มศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102314   นางสาวณัฐธิดา   ทาใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102316   นางสาวณัฐวรา   อภิวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102321   นางสาวปิยะดา   พรมจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102322   นางสาวไปรยา   สุวรรณศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102324   นางสาวพิมพิกา   ชลายศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102325   นางสาวภิรมณ์พร   ชลธิศบรรพต : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102326   นางสาวมัลลิกา   พงศ์โชติสาคร : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102331   นางสาวรุ่งทิวัลย์   มากุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102333   นางสาววิลาสินี   คานงาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102335   นางสาวศิวาภรณ์   สุธรรมา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102337   นางสาวอภิชญา   ลิ่มต่อ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102338   นางสาวอริยา   ผาสุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102339   นางสาวกมลวรรณ   ญาณวุฒิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102341   นายเกษมสันต์   สกุลลิขิตพัฒน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102344   นางสาวฉายอรุณ   โยคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102345   นางสาวชลิษา   ธรรมชัย : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102353   นางสาวพรสวรรค์   ศรีคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102358   นางสาววิภารัตน์   จะคา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604102364   นางสาวอารยา   ผิวสุข : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6604103302   นางสาวกรณิการ์   มีแก้ว : เคมี 3ชั่วโมง
6604103303   นางสาวกรรณิการ์   เอี่ยมชุมพล : เคมี 3ชั่วโมง
6604103305   นางสาวขวัญชนก   โอ่งเคลือบ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103306   นางสาวชลธิชา   จวบบุญ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103307   นางสาวชุติกาญจน์   สุขจิตร์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103308   นางสาวโชติกา   จุดโต : เคมี 3ชั่วโมง
6604103309   นางสาวณัฎฐ์กฤตา   สายมูล : เคมี 3ชั่วโมง
6604103310   นางสาวณัฐชนันท์   ทัดสองชั้น : เคมี 3ชั่วโมง
6604103311   นางสาวณัฐรัมภา   ปางจุติ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103312   นายธนวัฒน์   กุลพร : เคมี 3ชั่วโมง
6604103313   นางสาวธัญพิชชา   สมมะนา : เคมี 3ชั่วโมง
6604103314   นายธีรศักดิ์   เจียนโพธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103315   นางสาวนรินทิรา   คงแท้ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103316   นางสาวนฤมล   ขัดสงคราม : เคมี 3ชั่วโมง
6604103317   นางสาวนฤมล   ด้วงหวัง : เคมี 3ชั่วโมง
6604103318   นางสาวนุชนาถ   อนันใจ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103319   นางสาวบุญญรัตน์   กุลศิริ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103320   นางสาวปวีณา   สมบูรณ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103321   นางสาวปองขวัญ   ยันระหา : เคมี 3ชั่วโมง
6604103322   นางสาวพรหมพร   หลงละเลิง : เคมี 3ชั่วโมง
6604103325   นางสาวพิมพิกา   เรือนออน : เคมี 3ชั่วโมง
6604103326   นางสาวภรณ์รวี   เชื่องแสง : เคมี 3ชั่วโมง
6604103328   นางสาวรินรดา   ลีลาเลิศสกุล : เคมี 3ชั่วโมง
6604103329   นางสาววรวลัญช์   อาบสุวรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103334   นางสาวอรุโณทัย   สินชัย : เคมี 3ชั่วโมง
6604103337   นางสาวเขมิกา   ศรีประวรรณ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103338   นายคเณศ   บุญศรี : เคมี 3ชั่วโมง
6604103339   นางสาวจุฑามาศ   พยาเทพ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103340   นายณัฐทัตพล   วงค์เสือ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103341   นางสาวณัฐธิดา   แจ้งมงคล : เคมี 3ชั่วโมง
6604103343   นางสาวทิพย์นภา   ทากิระ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103344   นางสาวธิติมา   คล้ายทอง : เคมี 3ชั่วโมง
6604103349   นางสาวไปรธิดา   หนูปาน : เคมี 3ชั่วโมง
6604103354   นางสาวพิมพ์พิศุทธิ์   อรรถสุวรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103355   นางสาวพิมศิริ   พิมพ์ขาว : เคมี 3ชั่วโมง
6604103356   นายภูมิ   ศรีณรงค์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103358   นายรพีพัฒน์   กุณกัน : เคมี 3ชั่วโมง
6604103359   นางสาวรมิตา   เทพวงษ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103360   นายรัตชานนท์   ขัดทะเสมา : เคมี 3ชั่วโมง
6604103361   นางสาววิไลพร   มาฆะเซ็นต์ : เคมี 3ชั่วโมง
6604103363   นางสาวอัสมา   หะยีวาลง : เคมี 3ชั่วโมง
6604104301   นายกนกพิชญ์   ถาอ้าย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104303   นางสาวกิ่งกาญจน์   คำยวง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104307   นางสาวณหทัย   ณ เชียงใหม่ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104308   นายนัทธดนย์   จิตต์หวัง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104309   นางสาวเปรมฤดี   มีเสรี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104311   นายวงษ์เมือง   วิเชียร : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104313   นายวรพจน์   เทียมเต็ง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104314   นางสาววรรณิดา   ประทุมชาติ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104316   นายสุรเกียรติ   จงเจริญ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104318   นางสาวอรวรา   สิงคะมณี : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104319   นางสาวอรสา   ยาวิราช : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104320   นางสาวอัญชิษฐา   ปิ่นยา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104321   นายกรกช   ลืนคำ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104328   นายโชคอำนวย   ติง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104330   นางสาวณัฐฐินันท์   มหาไม้ : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104332   นายพชร   มากมูล : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104334   นางสาวภณิดา   ตาจาย : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104335   นายวรเมธ   ขอโน้มกลาง : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604104336   นางสาววริศรา   มาปินตา : สถิติและการจัดการสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604105303   นายคมกฤษณ์   วงค์แสง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105304   นางสาวจิรัชญา   ปราบราย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105305   นายไชยวัฒน์   สองสีขวา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105306   นายณณัฐ   ทุนคำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105307   นายธราเทพ   แซ่ม้า : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105309   นางสาวนวดี   สิบต๊ะ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105310   นางสาวนวพร   เมืองน้อย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105311   นางสาวนวพร   เลรักษา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105313   นางสาวพิชญา   สารมะโน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105314   นางสาวเพชรรัตน์   ขวัญหวัน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105315   นางสาวมัณฑนา   พรมแก้ว : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105317   นายสิขเรศ   พรหมบุตร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105318   นายอนุรักษ์   แลงามตา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105319   นางสาวอวัสดา   โสภาชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105320   นางสาวอัจฉริยา   อินต๊ะสาร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105321   นางสาวอัปสรสวรรค์   สีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105322   นางสาวอัมพร   แซ่ลี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105324   นางสาวณัฐธิชา   ทรงคำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105325   นางสาวธันยมัย   บังศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105326   นางสาวธิดารัตน์   คิดจักร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604105327   นางสาวพิชญา   กรชูโชค : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6604106302   นางสาวกมลชนก   มัทวานนท์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106303   นายกรกฎ   ต๊ะคิงษา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106304   นายกฤตเมธ   วงค์สถาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106305   นายกฤตวิทย์   บุญสพ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106306   นายกฤษฏ์   สุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106307   นางสาวกฤษฏิ์จิรัฎฐ์   ทุนกิจใจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106313   นายไกรสิทธิ์   สินเปียง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106318   นางสาวจิรประภา   วันกิ่ง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106319   นายจิรวัฒน์   บุญสอาด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106322   นายฉลองเกียรติ   บัวผัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106324   นางสาวชนาธินาถ   จอมคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106329   นายชวัลวิชญ์   อัตะมะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106330   นายชัยปรัชญ์   กุลสอนนาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106334   นางสาวฐาปนีย์   เมืองสองวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106338   นายณัฐนัย   จันทร์ทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106339   นายณัฐพงค์   ฉัตรเฉลิม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106341   นายณัฐเศรษฐ์   ศรีสถาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106342   นายเดวิด   ฟลาวแฮมเมอร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106345   นายธนภัทร   ฝ่ายทะแสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106346   นายธนภัทร   หมอยา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106347   นายธนรัตน์   เกตุอินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106348   นายธนวุฒิ   เมืองสุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106351   นายธันวา   จิตรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106357   นางสาวนารีย์   แซ่ย่าง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106358   นางสาวนิรชา   อมตะธนโชติ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106359   นางสาวบงกช   แซ่ย่าง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106360   นายบัญญพนต์   พลทา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106361   นางสาวบุญมี   ลุงหลู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106364   นางสาวปานไพลิน   แซ่ว่าง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106368   นายพลวรรธน์   ปรางค์สุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106369   นายพัสกร   เพชรหาญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106371   นางสาวพิมพ์มาดา   ศักดิ์นาวา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106372   นายพีระยุทธ   ชูพลสัตย์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106374   นายภควัต   พรมงาม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106375   นายภราดร   แก้วเขียว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106376   นายภีรภัทร   ประมวล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106377   นายภูเบศร์   รูปพรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106378   นายภูมิภัทร   ละมัยกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106379   นายภูวฤทธิ์   หล้าล้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106384   นางสาวมุนินท์   ดิษอ่ำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106385   นางสาวเมขลา   แสนอภัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106387   นางสาวยุพิน   ใจหนุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106388   นายรชต   กองจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106391   นายรัษฎากร   สีวังคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106392   นางสาวรุ่งอรุณ   ท้าวคำแสน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106393   นางสาววชิรา   เบญจางคมณี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106395   นายวัชรพงษ์   เกิดไกล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106397   นางสาววิภาดา   เดินเมือง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106398   นางสาววิมลมณี   งามศรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106400   นายวุฒิชัย   ดวงยี่หวา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106401   นางสาวศรัญญา   คิมสิงห์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106402   นางสาวศศิธร   คำเอ้ย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106405   นางสาวศิริพร   กันธะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106406   นายศิริวัฒน์   สิงห์แก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106409   นายสมชาย   มีแหล่กู่ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106416   นายสิรภพ   จันทวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106417   นายสิรภัทร   จันทวงค์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106418   นายสุรศักดิ์   คำแสง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106420   นายเสษฐวุฒิ   พิมพ์เสนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106423   นายอติวิชญ์   ดิเรกพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106425   นางสาวอารดา   วงศ์ปัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106426   นายอุ้มทรัพย์   วงศ์นิรัติศัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106427   นายนภัส   จันทร์สุวรรณ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106429   นายวัชรพล   กันทาเดช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604106431   นายสิทธิชัย   แลเชอะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6604108302   นางสาวกันต์นิษฐ์   กุศลนำครอง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108303   นางสาวเกวลิน   อินทร์แทน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108305   นางสาวโชติกา   หลิ่มธนชัย : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108306   นางสาวโชติมา   วงศ์ทองจันทร์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108307   นางสาวดารารัศมิ์   ทศหล้า : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108309   นางสาวธิดารัตน์   ชะระ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108310   นางสาวเบญจมาพร   มูลทะสิน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108311   นางสาวพรรักษา   ปรีชาวงศ์ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108312   นายภัทรพล   มะลานิน : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108313   นางสาวภัทรวรรณ   ไชยมงคล : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108314   นางสาวภัทราพร   เมืองซื่อ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108315   นางสาวภาขวัญ   ขุมคำ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108317   นางสาวสาธิดา   กระจ่างทอง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108318   นางสาวอภิชญา   ธิวงค์เวียง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108319   นางสาวกานต์ติมา   คำมุงคุณ : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108320   นายจักรกฤษ   เอี่ยมสะอาด : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108322   นางสาวพันนิดา   พลนา : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604108324   นางสาวมนัสชนก   ช่วงกลาง : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 3ชั่วโมง
6604109301   นายแทนไท   อุไรพันธ์ : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6604109303   นายภิญโญ   จันทร์เขียว : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6604109304   นายภูวนาท   ประดิษฐวงษ์ : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6604109305   นางสาวสลินทิพย์   จงพงศา : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6604109307   นายปกาศิต   สุทธิผลิน : ฟิสิกส์ 3ชั่วโมง
6606102731   นายรัฐศาสตร์   หมื่นเงิน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง