โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 2566

วันที่เริ่มต้น 27/07/2566 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/07/2566 เวลา 16:00
สถานที่จัด คณะวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6504105301   นางสาวกฤษณา   อันทารัตน์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105302   นางสาวจิรภัทร   สังข์ยัง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105304   นายเชาว์วรรธน   เกินกลาง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105305   นายณัฐชานน   บุญเกื้อ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105306   นางสาวทัศราภรณ์   แก้วแก่นคูณ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105307   นางสาวธัญญาสิริ   ปัจชา : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105308   นางสาวธุรดา   เทศหริ่ง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105309   นางสาวนพมาศ   กุลเทพ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105310   นางสาวนภัสนันท์   หลำเจริญ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105312   นายบุญญฤทธิ์   ด้อมสูงเนิน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105313   นายปรเมศวร์   พรพงศธร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105315   นายภัคพล   โกศลอุดมวิทย์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105317   นางสาวภัทรนันท์   รัตนเทพี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105319   นายวุฒินันท์   คำมาเรือน : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105320   นายศุภกร   ชื่นบุญอาภรณ์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105324   นางสาวสุพรรษา   แม่นยำ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105325   นางสาวสุรัชยาภรณ์   บุญทอง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105326   นางสาวอรรถยา   สมศรี : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6504105327   นางสาวอัฉราพรรณ   ศรพิชัย : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล