ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6506105001   นางสาวกัณฐิกา   ชูเทียน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105002   นางสาวกิตติกานต์   ใจมา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105004   นายโกวิทย์   แสงขำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105005   นางสาวเขมิกา   สว่างวิทย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105006   นางสาวจิดาภา   ตุ้ยสืบ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105007   นางสาวชนกนันท์   แดงยวน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105008   นางสาวชลนิสา   อินต๊ะจา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105009   นางสาวชลิตา   อยู่นุ่ม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105010   นายชัยอนันต์   ยาวิลาศ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105014   นางสาวณิชมน   รอดลา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105016   นายธนกฤต   เตชะศิริไพบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105017   นางสาวธนพร   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105019   นางสาวธิดารัตน์   ทาเหล็ก : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105020   นายธีรภัทร   ชัยหวัง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105021   นางสาวนราพร   ชุมภูสืบ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105022   นางสาวนิลวรรณา   พาดฤทธิ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105023   นายนุกูล   สันอุดร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105024   นางสาวเบญจมาศ   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105026   นางสาวพรชิตา   พุ้ยศิริ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105027   นางสาวพัชรินทร์   แก้วประการ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105028   นางสาวพิมประภา   อกตัน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105030   นางสาวภัคฑ์ฌิตา   ปินเตป : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105034   นางสาวรัชดาพร   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105036   นางสาววรรณิสา   แผ่นทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105038   นางสาววิลาสินี   พุทธวงศ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105040   นายศราวุฒิ   ท้วมจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105041   นายศักรินทร์   เสาร์งาม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105042   นางสาวศิริลักษณ์   ชูเที่ยง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105043   นางสาวสลิลทิพย์   พิศาลมงคลรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105044   นายสุธีร์   อินชาญ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105045   นายอดิวิชญ์   ทารินทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105046   นางสาวอทิตยา   เรือนปลี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105047   นางสาวอัจฉรา   ประสพธรรม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105048   นางสาวอัมพวัน   พันธ์ศรี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105050   นายกูอาหมาด   กูสกุล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง
6506105051   นายณรงค์กร   บุญสม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 6ชั่วโมง