ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6310102304   นางสาวจันทร์จิรา   โยธา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6404102331   นางสาวพรรณวษา   ขยันการ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6406106337   นางสาวดาราวดี   ขยันการ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6510101009   นางสาวณัฐกาญจน์   แตงทิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101031   นายศิขรินทร์   มัชฉิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101035   นางสาวอโณทัย   ดวงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101308   นายจิรพัส   สุนทรโชติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101316   นายชัยธวัช   คำภา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101319   นายโชค   เหมืองหม้อ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101322   นายฐิติพันธุ์   ดู่มณี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101328   นายณัฐพล   สุวรรณน้อย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101342   นายประชารัฐ   ขนายงาม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101351   นายพาสกร   อร่ามกชกร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101353   นางสาวพิชญาภา   พิทักษ์วัชรีกุล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101359   นายภานุวัฒน์   เภาวฤทธิ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101364   นายยุทธศาสตร์   คำยันต์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6606101304   นางสาวกมล   แซ่กือ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101306   นางสาวกมลชนก   สุโพธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101307   นางสาวกมลวรรณ   ขวัญยืน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101310   นางสาวกรวรินทร์   ต่อมแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101313   นางสาวกฤติยา   วิชาเกตุ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101318   นางสาวกัญญาณัฐ   ขันคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101320   นางสาวกัญญาณัฐ   วันเต : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101321   นางสาวกัญญานัฐ   เทพหาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101325   นางสาวกาญจนาภา   แก้วทรายขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101330   นายเกรียงไกร   แก้วเจริญทวีสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101336   นางสาวครองทอง   นุชเสม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101337   นายคุณากร   สถิตธรรมธร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101338   นายจักริน   กันธิสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101345   นางสาวจิรวรรณ   วงค์ศรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101352   นายเฉลิมเผ่า   พรธนจิรกานต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606105461   นางสาวปิยะมาภรณ์   นาคเงิน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6610101003   นายชญานนท์   ทุมชะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101004   นางสาวช่อฟ้า   ราชประโคน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101009   นายณัฐวุฒิ   ดำเล็ก : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101016   นางสาวนาระดา   จันสุพรรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101017   นางสาวปานตะวัน   รอดผา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101019   นางสาวภัทรานิษฐ์   พิชิตพร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610101349   นางสาวปภาวี   ใบบุญนราวุฒิ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6610102301   นายไกรวิชญ์   บุญวงศ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102304   นางสาวชุติมณฑน์   แก้วเขื่อน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102305   นายธีรเดช   พินยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102307   นางสาวปทุมทิพย์   สีนวน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102310   นางสาวพรรณฤดี   ปัถมาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102311   นางสาวเพ็ญนภา   ชูเยาว์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102312   นายยุทธพิชัย   มะเชอพะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102313   นายสกล   เจริญสุข : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102314   นายอมรินทร์   อมรวัฒน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102315   นายอิสริยกฤช   อาจณรงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6610102316   นายธนภัทร   ดีพิจารณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง