ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6406101429   นางสาวอโณทัย   สุยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101486   นางสาวมลทิชา   ใจเย็น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101510   นางสาววรวรรณ   กูลเกื้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101528   นางสาวศตพร   ติง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102345   นายจิรายุส   อ่วมวนิช : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102411   นายธนพัฒน์   ใจชื่น : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102412   นายธนภูมิ   ถนอมศักดิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102456   นางสาวเบญญทิพย์   ศรีศิลป์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102463   นางสาวประกายดาว   เพ็ชรทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102464   นางสาวประกายสิทธิ์   กาบแก้ว : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102508   นางสาวภัคจิรา   วัฒนศิริไพศาลกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102592   นายสิรวิชญ์   บุญเกษม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105017   นางสาวธนพร   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105020   นายธีรภัทร   ชัยหวัง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105024   นางสาวเบญจมาศ   สมปาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105030   นางสาวภัคฑ์ฌิตา   ปินเตป : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105036   นางสาววรรณิสา   แผ่นทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105047   นางสาวอัจฉรา   ประสพธรรม : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606101002   นางสาวกนกรัตน์   ชุ่มคำมูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101009   นางสาวกันยา   จุ่มใจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101012   นางสาวคำน้อง   - : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101024   นางสาวดลพร   มหาวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101025   นางสาวธัญชนก   แสงศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101032   นางสาวพรรณพร   รู้ฉลาด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101046   นางสาวสุภาลักษณ์   สร้อยคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101056   นางสาววาสนา   กรพินธุ์จรูญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101057   นางสาวสุพรรณนา   กันส่วย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101451   นางสาวปณิชา   กีเรียง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101454   นางสาวปภาตา   ตันสถิตย์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101458   นายปรัชญาพัฒน์   ชลมารค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101488   นายภาคิน   อัฐกิจ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101497   นางสาวมนสิชา   คำพุฒ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606101558   นางสาวสุฐิตา   เชื่อนะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6606102522   นายพีท   วิบุลย์พงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102527   นายภัคพล   ประคองวงศ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102538   นายภาสกร   ควรอนุสร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102572   นายลิปิกร   นัดดาศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606102647   นางสาวอนัญพร   สอนเถื่อน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606103007   นางสาวกัญญาณัฐ   ศรีนวล : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103011   นางสาวเกวลี   อิ่มบุญสุ : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103012   นางสาวเกษา   เป็งป้อง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103028   นางสาวโชติกา   เขื่อนคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103045   นางสาวนภัสวรรณ   ใจบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103066   นางสาวพัชรภา   เอิบสำโรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103070   นางสาวพิมพ์นภา   จันทร์ทิพย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103101   นางสาวศิรประภา   ประสมศรี : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103115   นางสาวหทัยรัตน์   สายแวว : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103118   นางสาวเหมือนฝัน   งามสม : บัญชี 3ชั่วโมง
6606103440   นางสาววรัทยา   กันต๊ะมา : บัญชี 3ชั่วโมง
6606104310   นางสาวกัญญารัตน์   ชัยโชติ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104320   นายคณาธิป   พละสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104364   นางสาวทิชาพร   เกตุหมัด : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104376   นางสาวธัญชนก   สุวรรณสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104378   นางสาวธัญรดา   ชินวงค์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104379   นางสาวธันย์ชนก   ฉิมพลี : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104382   นางสาวนลิน   ใจเย็น : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104383   นางสาวนวพร   เอกธนาโชติกุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104388   นางสาวน้ำฝน   เมธาอนันต์กุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104398   นางสาวประกายรุ้ง   จอมพล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104405   นางสาวเปรมฤดี   ชุ่มธิ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104419   นางสาวพิชญา   บุญพุฒ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104432   นางสาวภัทราพร   ศรีดอนชัย : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104438   นางสาวมนัสนันท์   วิโยค : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104444   นางสาวมาระตี   เศวตดุล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104481   นางสาวสุพิชญา   กิมจันทร์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606104519   นายภาณุวัฒน์   สาใจ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6606105027   นายพีรวิชญ์   รินคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105029   นางสาวภัสสิรี   ตรีอรุณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105030   นายภูวดล   กันธะคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105040   นายอนุรักษ์   ละชี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105044   นางสาวเอวิตรา   บุญจันทร์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105048   นายแดง   ลุงออ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105050   นายสันติสุข   จันดาแสน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105306   นายกฤศ   ธนินณัฐการ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105311   นางสาวกานต์ธิดา   อ้ายใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105353   นายธนกิจ   ขันแก้ว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105354   นายธนชาติ   กันทะใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105356   นายธนภัทร   เมณฑ์กูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105357   นายธนวัช   ลิ้มสุวรรณ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105421   นางสาวศตพร   ฉายาสกุลวงศ์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105429   นางสาวสาลิกา   หรรษวัต : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105430   นางสาวสุชานันท์   วงค์พาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6606105432   นางสาวสุธาสินี   สุขสำราญจิตต์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง