ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6303101301   นางสาวกมลลดา   ดิเรกศานต์ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101303   นางสาวกัญญาวีร์   ศรีบุญมา : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101314   นายธนดล   ฤกษ์ดี : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6303101315   นายธวัชชัย   เชี่ยวชาญ : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6306103320   นางสาวญาริณี   อินทะวงษ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103347   นางสาวนัทชา   สายสร้อย : บัญชี 2ชั่วโมง
6306103389   นางสาววาษิณี   คำมูลใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102432   นางสาววีรดา   นิถาทานัง : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102442   นายสรายุธ   ป้องคำ : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102454   นางสาวสุภัสสรา   ลีเลิศตระกูล : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6314102457   นายอดิศร   เทียนใส : ภาษาอังกฤษ 2ชั่วโมง
6406103019   นางสาวจิราภรณ์   เปาเสน่ห์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406103112   นางสาวอังคณา   พาจรทิศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6406106311   นายธนากรณ์   บุญพร : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6406106319   นายมณฑนรรห์   สุคำตัน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 2ชั่วโมง
6409102310   นายสหรัถ   สมหน่อ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 2ชั่วโมง
6410101309   นายชัชวาลย์   โล่ห์ประเสริฐ : การประมง 2ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 2ชั่วโมง
6414101402   นางสาวพัชรภา   เชียงล้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6501126453   นายพฤทธิพงษ์   สูงสูงเนิน : ปฐพีศาสตร์ 2ชั่วโมง
6506102007   นายณภัทร   ศรีศิรกุลกานต์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102013   นายปณัยกร   บุญตาล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6506102029   นายธนภัทร   เหลียวล้อมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6515124057   นายศักดิ์สิทธิ์   ธานินท์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6515124079   นายเมืองใจ   พนมรักษ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 2ชั่วโมง
6601102357   นายณัฐนนท์   เมืองทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 2ชั่วโมง
6601102413   นายภูมิ   บุญเหลื่อม : พืชสวน (พืชผัก) 2ชั่วโมง
6601122003   นายกิตติภูมิ   สายแสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6601122011   นายณัฐวุฒิ   กลางประพันธ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6601122014   ว่าที่ร้อยตรีธนพล   ผลินยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6601122015   นายธนวัฒน์   บุญส่ง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6601122033   นายสว่าง   สายพิน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 2ชั่วโมง
6601127535   นายรามนุช สิงห์   เจาธรี : เกษตรศาสตร์ 2ชั่วโมง
6604101354   นายพงศ์ศิริ   อินตุ่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2ชั่วโมง
6604105317   นายสิขเรศ   พรหมบุตร : คณิตศาสตร์ 2ชั่วโมง
6605101452   นางสาวสุภาภรณ์   การะแปง : รัฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6606101542   นางสาวศศิณา   พะเยาว์ : การจัดการ 2ชั่วโมง
6606102379   นายฐากูร   ไชยวรรณ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102536   นายภานุวัฒน์   เมืองงาม : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102538   นายภาสกร   ควรอนุสร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102544   นายภูริภัทร   เปรมทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102545   นายภูเสนีย์   เบ็ญจนาค : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102547   นายมะฟาซัน   ยืนยงค์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606102572   นายลิปิกร   นัดดาศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606103006   นางสาวกัญญ์วรา   พิชญาวิรุฬห์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103010   นางสาวกานติมา   วงค์เปี้ย : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103013   นางสาวเขมิกา   ดวงใย : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103036   นางสาวณีรนุช   สกุลนำพา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103064   นางสาวพรธิตา   คำสวัสดิ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103088   นางสาวรุ่งทิวา   ถาใจ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103327   นางสาวจารุพร   มุนนี : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103331   นางสาวจิราวรรณ   สมสา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103346   นางสาวชุติมา   สิริกันยาธรรม : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103348   นางสาวฑิฆัมพร   อุ่นเมือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103351   นางสาวณัฐกานต์   เลิศล้ำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103352   นางสาวณัฐกานต์   แสงบุญเรือง : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103354   นางสาวณัฐธภา   บ่อชน : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103359   นางสาวทัฐชา   ปัญญาราษฎร์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103370   นางสาวธัญพิมล   หมอยาดี : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103372   นางสาวนริศรา   เบญญะมัด : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103382   นางสาวบุญยชา   เผือกบุตร : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103383   นางสาวเบญจวรรณ   แสนแก้วกาศ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103384   นางสาวเบญญทิพย์   จำปาทอง : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103387   นางสาวปัณฐกาญจน์   ฉ่ำเอี่ยม : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103389   นางสาวปารีญา   ตั้งตรง : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103390   นางสาวปาลิดา   แก้วกองมา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103410   นางสาวภัทรวดี   สุขใส : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103457   นางสาวศิรดาพร   บุญทวี : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103458   นางสาวศิริพร   ชูเกียรติพนา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103482   นางสาวหทัยชนก   ไกรจิตรพนา : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103483   นางสาวอนิศรา   ทองตัน : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103484   นางสาวอนุพร   หยกล้วนนำแสง : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103486   นางสาวอรธีร์ดา   จีนาวงศ์ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103487   นางสาวอรหทัย   วันรอด : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103489   นางสาวอัจริยา   สนธิเดชกุล : บัญชี 2ชั่วโมง
6606103490   นางสาวอาทิตยา   สิงห์คำ : บัญชี 2ชั่วโมง
6606105303   นางสาวกรรณิการ์   สุวรรณรัตน์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105311   นางสาวกานต์ธิดา   อ้ายใจ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105317   นางสาวคำพร   ติยะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105339   นายณัฎฐ์วัฒน์   ฤทธิ์มหันต์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105353   นายธนกิจ   ขันแก้ว : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105356   นายธนภัทร   เมณฑ์กูล : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105429   นางสาวสาลิกา   หรรษวัต : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105430   นางสาวสุชานันท์   วงค์พาน : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105432   นางสาวสุธาสินี   สุขสำราญจิตต์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105444   นางสาวกมลลักษณ์   สัมพันธ์อำนวย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6606105448   นางสาวจรรยวรรธ   ถาคำ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 2ชั่วโมง
6609101366   นางสาวเบญจมาศ   บรรเทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6612101382   นางสาววิลาวัลย์   ทองมาก : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6612101387   นางสาวศิริวรรณ   อินทร : เศรษฐศาสตร์ 2ชั่วโมง
6612106320   นายนรินทร์   สุขขา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 2ชั่วโมง
6614101345   นายทัตดนัย   ตรีทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 2ชั่วโมง
6618102404   นายธนภัทร   แซ่ซ้ง : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102410   นายธนิน   เมธาคุปต์ : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6618102414   นายธัญญวัฒน์   หน่อแก้วมูล : การสื่อสารดิจิทัล 2ชั่วโมง
6622101306   นายกษมา   รัชพิทยาวุธ : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101309   นายกิตินันท์   กองแก้ว : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101313   นายเกียรติพศ   เปรมใจประชา : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101316   นางสาวจณิสตา   อวิสุ : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101354   นายธนกร   ทองสมนึก : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101373   นางสาวนัทมน   แสงจำปา : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101375   นางสาวนันทิยา   ทวนธง : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101397   นางสาวพันธ์วิรา   ศรีแพงมล : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101401   นางสาวเพ็ญพิชชา   เอี่ยมผ่อง : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101402   นางสาวภัทรพิมล   แก้วม่วง : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101403   นางสาวภัทรภรณ์   เวียงสุขเกษม : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101415   นางสาวลลิตา   ปาปะไพ : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง
6622101472   นางสาวญาณิศา   รสปิตุพงศ์ : สัตวศาสตร์ 2ชั่วโมง