ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6210101305   นางสาวจุฑามาศ   สุขกล้า : การประมง 100ชั่วโมง
6210101313   นายถวัลย์วงศ์   พงศนันทน์ : การประมง 100ชั่วโมง
6210101327   นายภูมรินทร์   สิงห์ทอง : การประมง 100ชั่วโมง
6210101332   นางสาวรินรดี   มีคม : การประมง 100ชั่วโมง
6210101340   นายสุรศักดิ์   สังข์อ่อน : การประมง 100ชั่วโมง
6210101341   นายอนุภัทร   เกตวงษา : การประมง 100ชั่วโมง
6210101343   นายอารีฟีน   ลังเมือง : การประมง 100ชั่วโมง
6210102315   นางสาวประภานิช   สองแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 100ชั่วโมง
6410101002   นายกิตติธัช   เดชสง : การประมง 100ชั่วโมง
6410101012   นายนาครินทร์   พุ่มนุ่ม : การประมง 100ชั่วโมง
6410101019   นายก้องกิดากร   ใจวงศ์ : การประมง 100ชั่วโมง
6410101021   นางสาวธณัชพร   มีศรี : การประมง 100ชั่วโมง
6410301001   Mr.Bounkhong   Phetduangchanh : เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 100ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101013   นายธรรมกรณ์   สุวรรณหอม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101020   นางสาวนรีกานต์   สีมาชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101021   นายนัฐวุฒิ   เตรียมไธสง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101028   นายวีรพล   ศรีอุดร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101035   นางสาวอโณทัย   ดวงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101036   นายอัสดี   หามะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101303   นายกันตภณ   บุญล้อม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101325   นายณัฐกิตติ์   ศรีนวลศรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง
6510101357   นายภัคพล   ชุมศิลป์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 100ชั่วโมง