ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6306101307   นายกษิติ   นครแพง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 8ชั่วโมง
6306103326   นางสาวณัฐริกา   วงษ์ถา : บัญชี 8ชั่วโมง
6306103363   นางสาวพิมพิศา   พันมะโน : บัญชี 8ชั่วโมง
6406101306   นางสาวกฤษณา   อุทัยวัณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101310   นางสาวเกวลิน   แสงกาศ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101315   นางสาวจินตรา   ศรีปัตเนตร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101324   นางสาวชนิตา   แขกแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101342   นางสาวตวิษา   คุ้มครอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101349   นายธาดาพงศ์   ปัญญายิ่ง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101357   นางสาวนภัทร   สืบวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101359   นางสาวนภัสกร   อภิชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101388   นางสาวพิมพ์นิภา   จันทนาเขต : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101391   นายภควัชร   นาสุริวงค์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101411   นางสาวศศิวิมล   ทองเมือง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101413   นางสาวศิลป์ศุภา   บรรจง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101421   นายสุทธิพงษ์   ช่างเหล็ก : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101431   นางสาวอภิชญา   หมู่หนอง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101433   นางสาวอริสา   สิทธิโชค : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101434   นายอัครพนธ์   สุขเกษม : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101467   นางสาวทิพรดา   มาลูน : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101477   นายนิธิศ   พลสิงห์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101479   นายบุญทำมา   กิจณัทกิจฑ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101491   นางสาวพิไลวรรณ   โอ้อารี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101508   นางสาวศิริลักษณ์   ท่าน้ำ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101509   นายศุทธวัต   สุภา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101518   นายอรรฆพร   สรรณพงษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101519   นายอรรถพล   อินผ่อง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101520   นางสาวอริสา   การะภักดี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101526   นางสาวอัสมาภรณ์   ชื่นแสง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101530   นางสาวรัญชนา   จิตรค้ำคูณ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406101532   นางสาวณัฐธิดา   นาวี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6406104305   นางสาวชุติมนฑน์   สิงหาทา : การเงิน 8ชั่วโมง
6406104308   นางสาวเบญญาพร   หนูหนุน : การเงิน 8ชั่วโมง
6406104310   นางสาวพิมพกานต์   ผัดมอย : การเงิน 8ชั่วโมง
6406104313   นางสาวลดาวัลย์   ปัญญา : การเงิน 8ชั่วโมง
6506101304   นางสาวกชมน   บวงสรวง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101306   นางสาวกนกพร   วงค์สมมะ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101327   นางสาวกุลภัทร์   ณัฐทวีร์วานิช : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101330   นางสาวเกศมณี   โนชัย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101360   นางสาวชวิศา   มะนิลทิพย์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101388   นางสาวทัณฑิกา   มีเหลี่ยม : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101392   นางสาวธนภรณ์   จินะวุฒิ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101408   นางสาวธันยากร   ชมเมือง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101441   นางสาวปรวรรณ   แจ้งศรี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101452   นายปิยะศักดิ์   จงรักษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101457   นายพงศกร   ดวงวะนา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101462   นายพรหมพิพัฒ   พรหมสิทธิ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101475   นายพุฒิพงศ์   จันทร์อ่อน : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101488   นางสาวมะลิวรรณ   วงศ์ษา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101489   นางสาวมะลิวรรณ   สาครมาลี : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101514   นางสาววรางคณา   จันธิมา : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101531   นางสาวศศิธร   ยศบุตร : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101533   นางสาวศศิลักษณ์   พานพุ่ม : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506101544   นางสาวสิริกร   ทองอินทร์ : การจัดการ 8ชั่วโมง
6506102301   นางสาวเสาวลักษณ์   บุญยวง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102336   นายจารุกิตติ์   รักสัตย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102357   นายชนะชล   ดีมาก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102378   นางสาวณัฐชุตา   สูนเสียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102420   นางสาวธันยาพร   ชมเมือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102477   นางสาวปิยธิดา   อินตาติ๊บ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102480   นางสาวปุณยนุช   รักเหล่า : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102482   นางสาวพรชิตา   คำใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506102499   นางสาวพิมพิกา   เสือเพ็ง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506103048   นางสาวณัฐสุดา   สิทธิรักษ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103084   นายพศิน   มาวิน : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103109   นางสาวรัชดาภรณ์   ใหม่ไส : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103118   นายวีรพงษ์   พาระณะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103136   ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพินท์   กระแสร์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103150   นางสาวกุลจิรา   อมรสวัสดิ์ดิลก : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103335   นายชำนิ   สระบริบูรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103362   นางสาวตวงทอง   ธิวงค์เวียง : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103413   นางสาวพรกนก   ทองเหล็ก : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103469   นางสาวศุภิสรา   รักษาทรัพย์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6506103479   นางสาวสุชานันท์   ตั้งแต่ง : บัญชี 8ชั่วโมง
6506104342   นายณัฐคูณ   นัสสาสาร : การบริหารการเงินและการลงทุน 8ชั่วโมง
6506104369   นายนฤชิต   ศรัทธา : การบริหารการเงินและการลงทุน 8ชั่วโมง
6506104427   นายศาสตรา   เกิดลาภ : การบริหารการเงินและการลงทุน 8ชั่วโมง
6506105303   นายกฤตภูดิทคุณ   เขียวจันทร์แสง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105304   นายกษมา   เครือพึ่ง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105311   นายชนะกานต์   พิริยะเมธี : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105315   นางสาวณัฎฐิณี   วิทยา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105324   นางสาวบัณฑิตา   บัณฑิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105338   นายรัชกฤช   สิทธิอมรธนา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105351   นางสาวสิรินภา   สนสาขา : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105357   นายอภิสิทธิ์   พิบูลย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506105358   นางสาวอารียา   นราวุธ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 8ชั่วโมง
6506106304   นายกฤษฎิ์   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 8ชั่วโมง
6506106310   นายชยณัฐ   ดวงฤทธิ์ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 8ชั่วโมง
6506106326   นางสาวธิญาดา   แก้วมูล : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 8ชั่วโมง
6506106334   นายปภังกร   บัวชาวนา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 8ชั่วโมง
6506106337   นางสาวปรางค์ทอง   แก้วคำมา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 8ชั่วโมง
6518102010   นายฉัตรมงคล   ไชยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6518102085   นายเอกอภิภัทร์   กุลรัตนรักษ์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง