กิจกรรมขนกระเป๋าต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปี 2566 (8 ชม.)

วันที่เริ่มต้น 23/06/2566 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 23/06/2566 เวลา 18:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยที่นักศึกษาใหม่นั้น มีที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา รวมถึงต่างเชื้อชาติ และชาติพันธ์ ซึ่งนักศึกษาใหม่ ต้องมีการเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาที่ดี มีคุณภาพ รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัย นั้น ซึ่งนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจมีจำนวนมากถึง 1,600 คน จึงจัดกิจกรรมกิจกรรมขนกระเป๋าต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่บ้านหลังที่ 2 ประจำปี 2566 ขึ้นโดยให้รุ่นพี่แต่ละสาขา ช่วยต้อนรับรุ่นน้องเข้าหออีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษารุ่นพี่ ได้แสดงความเอาใจใส่ สร้างความประทับใจ ความน่าเชื้อถือ ให้แก่นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังคงความเป็นเอกลักษณ์และสร้างความรักความผูกพันระหว่างลูกแม่โจ้ ดังปรัชญาที่ว่า “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล