ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6122101353   นายดนุพร   หาญทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6222101446   นายทนันชิต   ยศคำลือ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6322101311   นางสาวจอมขวัญ   เมืองมูล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6322101375   นางสาวพีระนันท์   ทองแม้น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6322101399   นางสาววรัชยา   เมืองตาแก้ว : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
6422101013   นางสาวหมีตู้   เชอมือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6422101384   นายนภดล   วงศ์อินทร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6422101391   นางสาวนันทกา   ริยะป่า : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 10ชั่วโมง
6422101399   นายบุญฤทธิ์   บุตรแวง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6422101404   นางสาวปฐมภรณ์   วันรักชาติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6422101438   นายภราดร   ภูงามแง้ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 10ชั่วโมง
6422101443   นายภูริณัฐ   คะเชนมาตย์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6422101537   นายปฐมพงษ์   ใจจันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 10ชั่วโมง
6422101553   นายอัษศราวุธ   สุวรรณเทศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6522101429   นายวรวัฒน์   ใจมั่น : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง
6522101466   นางสาวสุดาพร   ฟูปิง : สัตวศาสตร์ 10ชั่วโมง