โครงการพัฒนาทักษะทางสัตวศาสตร์เครือข่ายภาคี 4 จอบ

วันที่เริ่มต้น 01/05/2566 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 05/05/2566 เวลา 16:30
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การผลิตบัณฑิต จัดเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งต้องมีการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำโครงการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจด้านการการผลิตบัณฑิตของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพต่างๆ เข้าแข่งขันกับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศทั้งสิ้น 12 สถาบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 10  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 19 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
วันที่ 30 เมษายน 2566
เดินทางออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแมโจ้ ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 18:00 น.
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
เวลา 13:00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณาจารย์ร่วมเข้าประชุมภาคี 4 จอบ ครั้งที่ 38 ณ อาคาร AG 07 ห้องประชุม 7011
เวลา 19:00 น. เริ่มปิดพิธีงานประเพณีสี่จอบครั้งที่ 38

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันจัดสวนถาด ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
2.แข่งขันตอนสุกร ณ ถนนหน้าอาคาร AG 01
3.แข่งขันรีดเต้านมเทียม ณ ถนนหน้าอาคาร AG 01
4.แข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรมทางการเกษตร ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7011
5.แข่งขันบรรจุพันธุ์ลูกปลา ณ อาคาร AG 05
6.แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ อาคารพลศึกษา สนามวอลเลย์บอล
7.แข่งขันเซทแมลง ถ่ายภาพแมลง ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7308
8.แข่งขันผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ ณ อาคาร AG 08 ห้อง 8301

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง ณ อาคารจตุรมุขฝั่งตะวันนออก อุทยานเทคโนโลยีเกษตร
2.แข่งขันตัดแต่งซากสัตว์ปีก ณ อาคาร AG 08 ห้อง 8602
3.แข่งขันทอดแห ณ อาคาร AG 05
4.แข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา-ต่อกิ่ง-ทาบกิ่ง ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
5.แข่งขันวินิจฉัยโรคพืช ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7408
6.แข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ณ อาคาร AG 08 ห้องประชุมกวีจุติกุล ชั้น 1
7.แข่งขันตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ ณ อาคาร AG 05 ห้อง 5202
8.แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศที่ 3 ณ อาคารพลศึกษา สนามวอลเลย์บอล
9.แข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สี่สนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาทักษะเกษตร ได้แก่
1.แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ (KFC)
2.แข่งขันจำแนก คำนวณอัตราการใช้ และการพ่นสารกำจัดวัชพืช ณ อาคาร AG 05 ห้อง 5131,5126
3.แข่งขันวิเคราะห์อาหารสัตว์ ณ อาคาร AG08 ห้อง 8402
4.แข่งขันคล้องโคและล้มโค ณ อุทยานเทคโนโลยีเกษตร ฝั่งทิศตะวันตก
5.แข่งขันโครงงานทางการเกษตร ณ อาคาร AG 08 ห้องประชุมกวีจุติกุล ชั้น 1
6.แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร ณ อาคาร AG 07 ห้อง 7011
7.แข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมกัน 12 สถาบัน
-เวลา 14:00 น. ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณาจารย์ เข้าร่วมฟังประชุมสรุปงานประเพณีภาคี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และนำเสนอการจัดงานประเพณีภาคี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
-เวลา18:00 น. เริ่มปิดพิธีงานประเพณีสี่จอบครั้งที่ 38

สรุปผลรางวัลกิจกรรม
1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่
1.1)การจัดสวนถาด คะแนนรวม 85
1.2)การรีดเต้านมเทียม
1.3)การบรรจุพันธุ์ปลา
1.4)การตอนสุกร คะแนนรวม 95.60
1.5)การขยายพันธ์ุพืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง
1.6)การพูดส่งเสริมการเกษตร
1.7)การตรวจวัดสมบัติดินภาคสนามและการใช้ข้อมูลดินเพื่อการจัดการดินแบบแม่นยำ
1.8)การตัดแต่งซากสัตว์ปีก
1.9)เข้าด้ามจอบเตรียมแปลง
1.10)การแข่งขันทอดแห
1.11)การถ่ายภาพแมลง
1.12)การเซตแมลง
1.13)การกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง
1.14)การคล้องโคและล้มโค

2.รางวัลเหรียญเงิน
2.2)การผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร
2.3)การประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
2.4)โครงงานทางการเกษตร
2.5)ฟุตบอล

3.รางวัลเหรียญทองแดง
3.1)การวินิจฉัยโรคพืช
3.2)การจำแนก คำนวณอัตราการใช้และพ่นสารกำจัดวัชพืช
3.3)การวิเคราะห์อาหารสัตว์
3.4)การตอบปัญหาทางการเกษตร
3.5)วอลเลย์บอล
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล