ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6507108001   นายทรงพล   สารีเรือง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108002   นางสาวประกายมาส   รักขาว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108003   นายปิยะฉัตร   แก่นเมือง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108004   นายวิทยา   ยาสิน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108005   นายศิธา   วงศ์วรพรรณ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108006   นายสิทธิพงศ์   ม่วงแดง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108007   นายอภิชาติ   มณีโสภา : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108008   นางสาวจุฑาทิพย์   วัชระเมธากุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108009   นายไตรรงค์   เลิศไกร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108010   นายนพรัตน์   สังปริเมน : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108011   นายบุญมี   สวาสดิ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108012   นายพงศ์พล   จันทระฆัง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108013   นายมนัสชนะพล   คงน้ำจืด : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108014   นายสนั่น   ดวงมณี : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108015   นางสาวสุจิตรา   ขันทอง : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108016   นางสาวสุพรรษา   เสวตบุตร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108017   นางสาวหนึ่งธิดา   จงเจริญ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108018   นายอรุณ   อภิรักษ์วรากร : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108019   นายสุพล   เอี้ยวตระกูล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108020   นายภาณุพงศ์   มอญแก้ว : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108021   นายจิรวรรษ   วัฒนประดิษฐ์ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
6507108022   นางสาวกานต์นภัส   แก้วคำ : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง