การศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดระนอง
-
วันที่เริ่มต้น 28/04/2566 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/04/2566 เวลา 0:00
สถานที่จัด จังหวัดระนอง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
นักศึกษาสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาฯ และศึกษาการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ปี พ.ศ.2566 และติดตามโครงการสะพานเชื่อมเขตเศรษฐกิจไทยอันดามันระหว่าง ชุมพร - ระนอง ในพื้นที่จังหวัดระนอง และสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระนองและทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 22 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   22 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล