ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6208111302   นางสาวพัชรีวรรณ   อุดตุ้ย : บัญชี 30ชั่วโมง
6208111304   นางสาวมัลลิกา   คำเจริญ : บัญชี 30ชั่วโมง
6308109313   นางสาวพิมลรัตน์   แพ่งสภา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6308109316   นายสิรวิชญ์   วงศ์ปิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6308109317   นางสาวอาทิตยา   มาบจะบก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6308111301   นางสาวกนกวรรณ   มูลเมือง : บัญชี 30ชั่วโมง
6308114340   นางสาวรมณา   บัวทอง : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6308131301   นางสาวเกศินี   กลิ่นคล้าย : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 30ชั่วโมง
6308131304   นางสาวปิยธิดา   สังข์สอน : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408106303   นางสาวตรีทิพยนิภา   จันทร์ลอย : พัฒนาการท่องเที่ยว 30ชั่วโมง
6408108309   นางสาวรัตติกาล   กันยะเส : การจัดการชุมชน 30ชั่วโมง
6408108311   นายนิพนธ์   ยิ้มพิมพ์ใจ : การจัดการชุมชน 30ชั่วโมง
6408109302   นางสาวกัลยา   แซ่ผ่าน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6408109315   นางสาววิยะดา   อินสุ่ม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6408109317   นางสาวชลธิชา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6408109322   นายภูรินทร์   ทองหวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 30ชั่วโมง
6408114304   นางสาวกฤตพร   น้อยสี : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114321   นางสาวจุฑามาศ   แซ่แต้ : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114328   นายฐิตากร   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114336   นายธนดร   โคตรทองทิพย์ : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114372   นางสาววริษา   เป็งคำวัน : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114378   นางสาวศิรินันท์   สายทองสด : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408114398   นางสาวกุลธิดา   ทุมรัตน์ : เกษตรป่าไม้ 30ชั่วโมง
6408115312   นายปิยวัฒน์   บุตรจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
6408115316   นางสาววิภารัตน์   เงินขาว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 30ชั่วโมง
6408116305   นายโชติมนต์   รักชาติ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง
6408116318   นางสาววรรณวิสาข์   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 30ชั่วโมง