จิตอาสาตัวแทนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แม่โจ้แพร่

วันที่เริ่มต้น 18/07/2565 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 22/07/2565 เวลา 0:00
สถานที่จัด อาคารนำชัยทนุผล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   19 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ตัวแทนแต่ละสาขาในการดูแล ติดตาม ประสานงานกับเพื่อน พี่ และน้องในสาขาของตัวเองเพื่อให้การดำเนินงานด้านเอกสารเงินกู้เป็นไปด้วยความถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล