ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6310101301   นายกฤษศุวิทย์   แก้วงาม : การประมง 4ชั่วโมง
6310101302   นายกัญจน์   ตาเรือนสอน : การประมง 4ชั่วโมง
6310101303   นางสาวกัลย์สุดา   รัตนชัยนันทกุล : การประมง 4ชั่วโมง
6310101306   นางสาวจุติภรณ์   นันไชย : การประมง 4ชั่วโมง
6310101307   นางสาวเจษฎาพร   เต่งมาก : การประมง 4ชั่วโมง
6310101308   นายชญานนท์   วุฒิไกรอุดมเดช : การประมง 4ชั่วโมง
6310101309   นางสาวชนัญญา   ท้วมบ้านไทร : การประมง 4ชั่วโมง
6310101310   นางสาวชลิตา   จองจันทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101311   นายณฐโชค   ขันตี : การประมง 4ชั่วโมง
6310101314   นางสาวณัฐริกา   อินชูใจ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101316   นางสาวธิดารัตน์   จันทร์ธูป : การประมง 4ชั่วโมง
6310101317   นางสาวธินิดา   โทแสง : การประมง 4ชั่วโมง
6310101318   นางสาวปราณี   เทพสาย : การประมง 4ชั่วโมง
6310101319   นางสาวพิมวรีย์   สารนารถ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101320   นางสาวพีรดา   ไขแสง : การประมง 4ชั่วโมง
6310101321   นายภาณุพงศ์   บัวใหญ่ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101322   นายภูมิพงศ์   ทองสุข : การประมง 4ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101324   นางสาวรวิสรา   สุทธิจิต : การประมง 4ชั่วโมง
6310101325   นางสาวระวิวรรณ   รวีกำจร : การประมง 4ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 4ชั่วโมง
6310101327   นายวรายุทธ   จิรวัฒนกูลชัย : การประมง 4ชั่วโมง
6310101328   นางสาววลัยพรรณ   มีทองคำ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101329   นางสาวศิรประภา   ฝักแคเล็ก : การประมง 4ชั่วโมง
6310101330   นายศุภกิตติ์   จันทร์ปัญญา : การประมง 4ชั่วโมง
6310101334   นายสุทธิพงศ์   เอี่ยมทอง : การประมง 4ชั่วโมง
6310101337   นางสาวสุลักษณา   จันกิติ : การประมง 4ชั่วโมง
6310101338   นางสาวหงส์เหม   ทองนาค : การประมง 4ชั่วโมง
6310101339   นายอลงกรณ์   หอมอุดม : การประมง 4ชั่วโมง
6310101340   นายอัมรินทร์   เกิดสมมาตร : การประมง 4ชั่วโมง
6310101341   นายภูธเนศ   นารี : การประมง 4ชั่วโมง
6510101001   นายจิรพัฒน์   ทองพั้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101002   นายจีรพัฒน์   สีเสียดค้า : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101003   นางสาวชนากานต์   แก้วคีรี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101004   นางสาวชิชา   ลิ้มไฉไล : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101005   นายชินาธิป   หอมสมบัติ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101006   นายโชคอนันต์   ศรีนะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101007   นายฐปนขจร   ปันแจ่ม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101008   นางสาวณัฐกมล   น้อยเกตุ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101009   นางสาวณัฐกาญจน์   แตงทิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101010   นายณัฐพงค์   บูรพงค์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101011   นางสาวทวีพร   วงษ์ขันธ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101012   นางสาวธมลวรรณ   แสนสุข : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101013   นายธรรมกรณ์   สุวรรณหอม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101014   นายธรรมยุต   เขียวสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101015   นายธวัชชัย   มีด้วง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101016   นายธัญเทพ   สีทา : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101019   นางสาวนริศรา   คงชู : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101020   นางสาวนรีกานต์   สีมาชัย : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101021   นายนัฐวุฒิ   เตรียมไธสง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101022   นายพรรณสิงห์   ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101023   นายพิเชษฐ์   กวยกิจรุ่งเรือง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101024   นางสาวพิมพ์วิมล   บุญอินปั๋น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101026   นายพีรพัฒน์   ช่างคำ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101028   นายวีรพล   ศรีอุดร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101029   นายวุฒิศักดิ์   ทัญญเจริญ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101030   นางสาวศศีวรรณ   ถมทอง : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101031   นายศิขรินทร์   มัชฉิม : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101032   นายศุภากร   เฮ็งเจริญสิงห์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101033   นางสาวสุปราณี   มาลาสี : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101035   นางสาวอโณทัย   ดวงแก้ว : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101036   นายอัสดี   หามะ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง
6510101037   นางสาวพรไพลิน   เชื้อเมืองพาน : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 4ชั่วโมง