ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905104326   นายชานนทร์   พิทักษ์กิตติกร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
6104106322   นายปัณชัย   รักษ์จินดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6210101336   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุข : การประมง 1ชั่วโมง
6214103305   Mr.Minrui   Guo : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6214103307   Mr.Xinyue   Chai : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6301102317   นายไกรครุบฑ์   นามเลย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6301102403   นางสาววริษา   อินยานวล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6301105309   นายชลภัทร   รอสูงเนิน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6305101332   นางสาวณัฐธิตา   อยู่สบาย : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101335   นางสาวณัฐวดี   ผาสุข : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101338   นางสาวตรีรัตน์   บรรณพร : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101340   นายธนกร   วรกิจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101354   นายนันทวัฒน์   เครือทราย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101388   นายยศพนธ์   พันธวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305101389   นายยุทธภัณฑ์   มานาบุญ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6305105324   นางสาวสาธิดา   ยศบุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105381   นายพลอธิป   กันทา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105396   นางสาวอัญติมา   อินทร์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6306102424   นายอลังการ   สามนคร : การตลาด 3ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102379   นางสาวปรียาพร   ฤทธิโยธิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102381   นางสาวปิยพัทธ์   หนูสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102394   นายพิสิฐพงศ์   พันธุศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102414   นางสาวรินลณี   ครูบรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102416   นางสาวลภัสรดา   วงค์ราชสีห์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102417   นางสาวลักษิกา   ทะทุมมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102438   นางสาวศิรินญา   วงษ์กิ่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102439   นางสาวศิรินภา   ศรีคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314103302   Mr. JiaHao   Shi : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314103303   Miss JingQi   Lin : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6314103304   Mr. Wentian   Qiu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6401101327   นายปุณณวิช   เนตรรัตนะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401101360   นางสาวอาภัสรา   ใหม่มามูล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6401126301   นางสาวกมลพรรณ   นาคเกตุ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6401126303   นางสาวจุฑารัตน์   อิณปุรณ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6403103307   นางสาวจิรภิญญา   อิ่มประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403103312   นางสาวณัฐกิตติมา   ธุระ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6403103314   นายธนกฤต   ใจบุญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6403104311   นางสาววศินี   บุญมา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104314   นางสาวศิริณา   โพธิ์ดี : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6403104322   นางสาวรสริน   บุญธรรม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6404101306   นางสาวขวัญชนก   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101311   นายฐิติพงษ์   เรือนสุภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6404101312   นายณรงค์เกียรติ   นามห้วยทอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101325   นายผดุงเกียรติ   สุตาโย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404101329   นายพีรพัฒน์   บางขัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
6404103312   นายนิติธร   สะแม : เคมี 1ชั่วโมง
6405101319   นายเฉลิมชัย   ปัญญากาศ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101324   นายชลนที   ลิ้มวรรธนะสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101330   นายฐิติพันธ์   ฟองศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101333   นางสาวณัชชา   ทับเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101335   นายณัฐนนท์   วิไลเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101337   นายณัฐยศ   ทุมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101338   นางสาวณัฐริกา   แสนสุภา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101352   นางสาวนาตาชา   กุลดิลก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101358   นายปฐม   ดอนเปล่ง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101401   นางสาวสิริบูรณ์   สงสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101404   นางสาวสุทธิพร   ปิงชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101410   นางสาวอภิรดี   จอกลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101413   นางสาวอิงดาว   สมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405101430   นางสาวณิรินทร์รดา   องอาจ : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6405101448   นายภูมิพัฒน์   วัฒนศิริชัยกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105306   นายจีรพันธ์   จันเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105373   นางสาวณัชชาวีณ์   อภิพรบุญญพัฒน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6405105376   นายณัฐวัตร   บุญญะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6406101369   นางสาวนิชกานต์   วงศ์สมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101384   นางสาวพัชระนันท์   โรจนภาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101385   นางสาวพันธิตรา   คำจา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101386   นางสาวพิมพกานต์   ธนะปัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406101529   นางสาวกมลชลัท   แซ่ตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6406102309   นางสาวจันทร์จิรา   ปฏิภาคนิมิต : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102339   นายปาราเมศ   เสาร์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6406102379   นางสาวอันธิกา   ศักดิ์งาม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102383   นางสาวอิศริยา   บุญรอด : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102390   นางสาวขวัญชนก   คำเรือน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102399   นางสาวณัฎฐธิดา   เด็ดเขตตขัน : การตลาด 1ชั่วโมง
6406102402   นางสาวณัฐนารี   เทพฉิม : การตลาด 1ชั่วโมง
6406103077   นางสาวลลิตา   สุตาขัน : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103349   นางสาวสมฤทัย   จันทร์เปรมปรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103350   นางสาวสลิลดา   วงศ์วิวัฒน์ธนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103357   นางสาวสุพิชญา   ทองฟู : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103365   นายเอกวัฒน์   ตาละปุง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103389   นางสาวชรินรัตน์   คงคาหลวง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103392   นางสาวฐิติวรดา   บุญเจริญ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103434   นางสาววรินทรา   เชื้อลิ้นฟ้า : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103438   นางสาวศรัณยา   ศรีสอาด : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103443   นางสาวศุภานัน   โปทาวี : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103445   นางสาวสุกฤตยา   ภุมรินทร์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103449   นางสาวสุภาวิตา   ฉวาง : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103451   นางสาวอภิญญา   โรจน์เจริญชัย : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103454   นางสาวอริสา   กองสาสนะ : บัญชี 1ชั่วโมง
6406103455   นางสาวอาหลู่   แซ่เจ้า : บัญชี 1ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104337   นางสาวศศิธร   ทองสมบูรณ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 1ชั่วโมง
6406105301   นายคณธร   ทิพย์ประไพ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6406105302   นายจารุภัทร   ธรรมเนียมอินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105303   นายชัยกร   ชัยมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105305   นางสาวชญาภา   จันทร์มาทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105307   นางสาวศุภสุตา   ศรีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105308   นายสิทธณัฐ   เมธาวงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105309   นางสาวสุชาทอง   สมุทรผ่อง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105313   นางสาวธนิดา   กะระกล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105318   นางสาวธนัชพร   ภาคาหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406105319   นายวรโชติ   ตาชนะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6406106319   นายมณฑนรรห์   สุคำตัน : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106323   นางสาวรุ่งนภา   ประทุมเทพ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3ชั่วโมง
6406106333   นางสาวคำขิ่น   วังแสง : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106348   นายวรชน   ศรีบุญมา : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106353   นางสาวสุชญา   เผ่าเสรีชัย : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6406106357   นางสาวอักษราภัค   เพชรสี : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 1ชั่วโมง
6409101302   นางสาวกันยากร   ดวงกาศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101313   นางสาวนภัสกร   อินต๊ะยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101314   นางสาวนันทิชา   ศรีนำปน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101318   นางสาวปาริชาต   ทองด้วง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101325   นางสาวลลิตภัทร   วงษ์นาค : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101331   นางสาวสุณิสา   ฉั่วเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6409101335   นางสาวอภิญญา   ปาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6409101338   นางสาวอลิสา   พานบรรเจิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6410101326   นางสาวระพีพรรณ   มะโนสกูล : การประมง 3ชั่วโมง
6410101350   นางสาวนิชธาวัลย์   ใจดี : การประมง 3ชั่วโมง
6410101358   นายสุเมธัส   เตชะ : การประมง 1ชั่วโมง
6410102302   นายจิรเมธ   มิตรเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6410102307   นางสาวเนติภรณ์   สีสดเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6412101302   นางสาวจิรัญญาภรณ์   โนทัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101318   นางสาวมัณฑิรา   โชตะวัน : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6412101328   นางสาวสุพิชชา   นามกุณณา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412101332   นายจักรพรรดิ์   มูลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6412106318   นายสุรศักดิ์   มาคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6412107301   นางสาวกฤชบงกช   ฟองทา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107303   นางสาวจิราพร   เซ็นกลาง : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107307   นางสาวบุษยมาส   หัตธสร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6412107309   นางสาวปิยธิดา   เครือศรี : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414101305   นางสาวเกศราภา   เขียวสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101316   นางสาวญาณัจฉรา   ถิ่นเถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101328   นางสาวนะแหง่   - : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101351   นางสาวสุชานรี   หน่อสกุลไกล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414101435   นายณัฐภัทร   ศรีสวาท : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6414101437   นางสาวหยก   หลวงวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6414102348   นางสาวสุพัชชา   สุวิมลทราทิพย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102417   นายพงศ์อมร   กลิ่นมาลา : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102421   นางสาวพัณณิตา   ผูกพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102422   นางสาวพิชญาภา   จิวเดช : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102425   นายพิบูลย์   วะสัตย์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102443   นายสมพงษ์   เทิงสูงเนิน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102446   นางสาวสายธารา   ชูแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102450   นางสาวสุภัทรา   เนาว์ประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414102451   นางสาวหทัยทิพย์   ทองโพธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102455   นางสาวอรวรรณ   จันทร์งาม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6414103302   Miss Yao   Fang : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414103303   Miss Zhang   Na : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6414103304   Miss Liu   Zhuofan : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3ชั่วโมง
6415123324   นายภรดร   น้ำสงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123325   นายภราดร   ลุงช้อย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123359   นายวศิน   แพร่พิพัฒน์มงคล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415123370   นายศรุต   เมธาวิกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6415124011   นายคุณานนต์   อารมณ์ฤทธิ์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6415124081   นายณรงค์   ศิริวัฒนวงษ์สกุล : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6418102342   นางสาวธรรมพร   ตัณฑวิรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102344   นางสาวธัญชนก   วิชญาวิโรจน์กิจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102370   นางสาวเพ็ญพิชชา   วงศ์เทศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422101371   นายธนัตถ์   ดวงแสง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6422101372   นางสาวธนาภรณ์   เติมดี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6422101552   นายอภิวิชญ์   ยอดกิจอุดมยิ่ง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6501102305   นายกฤตโชค   ศรีวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102324   นางสาวคำเลือน   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102337   นายจีระศักดิ์   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102338   นายเจษฎาภรณ์   ระโส : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102340   นายชญานนท์   จอมจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501102393   นายธีมากร   ลูกอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501102404   นางสาวนาถรพี   กาญจนสอาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102407   นายนิธิศ   ใหม่อ้วน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102409   นางสาวนิภาพร   ผิวสลิด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102412   นางสาวบัณฑิตา   กระตุดนาค : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102415   นางสาวปณิฏฐา   ทองเลี่ยมนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6501102439   นายพฤกษ์   จินดาพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6501102449   นางสาวไพรินทร์   นครสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102450   นางสาวโฟกัส   น้อยปั่น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102451   นางสาวภรณ์ชนก   ชูอิฐ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
6501102468   นางสาวมานิตา   วงษ์ทองดี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
6501102531   นายเอลีชา   อภิชาญชัย : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
6501125346   นางสาวสุภาวดี   จัตติไทย : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6501126307   นางสาวกฤติมา   สุวรรณรัตน์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126309   นางสาวกัญจนพร   ช่างฆ้อง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126310   นางสาวกัญญารัตน์   บุญมาเลิศ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126311   นางสาวกันยารัตน์   แม่นธนู : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126312   นางสาวกัลยรัตน์   นาคนรินทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126325   นางสาวเกศรินทร์   กระแสโสม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126328   นางสาวคณินทรา   จุ้ยสะวะ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126336   นางสาวจันทกานต์   ยาง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126340   นายจิรโชติ   พรธนโชคทรัพย์ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126341   นางสาวจิรนันท์   มหานาม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126355   นายชยานันท์   สุภาพันธ์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126356   นางสาวชลธิชา   สมประเสริฐ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126357   นางสาวชลิตา   ทองดอนน้อย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126359   นางสาวชาลิสา   โลไธสง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126360   นางสาวชุติกาญจน์   แสนชัยรุ่ง : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126368   นายณรงค์ฤทธิ์   ลือชา : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126375   นายณัฐพงษ์   เทียนเจษฎา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126378   นายณัฐวรา   พันเดช : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126428   นางสาวเบ็ญจพร   พลซา : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126435   นางสาวปนิษฐา   สีมาเหล็ก : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126443   นางสาวปิย์รดา   คำสี : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126461   นายพีรธัช   พรมศรี : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126495   นางสาวรัตติกาล   เหลืองเอี่ยม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126506   นางสาววชิรญาณ์   บุตรสิม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126522   นางสาววิลาวัณย์   สิทธิธรรม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126524   นางสาววีรดา   มหานิยม : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126564   นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสิงห์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126572   นายอนุรักษ์   จันเจือ : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126580   นายอัมฤทธิ์   สุจริต : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126586   นางสาวอิสริยา   สีทอง : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126587   นางสาวฐานิดา   รื่นเรณู : เกษตรศาสตร์ 3ชั่วโมง
6501126595   นายวีรภัทร   แทนสอน : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126596   นางสาวกฤษณาทิพย์   ชูช่วย : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126600   นางสาวศิริประภา   ปู่จันทร์ : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6501126605   นายปวเรศ   กระจ่างโชคสุข : เกษตรศาสตร์ 1ชั่วโมง
6503101307   นางสาวจิรวดี   วจีสิงห์ : วิศวกรรมเกษตร 1ชั่วโมง
6503103313   นางสาวกิตติยา   จำหลัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6503103367   นางสาวภาพตะวัน   วิชิตนันทน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1ชั่วโมง
6504102303   นางสาวกรรณิกา   ดอกบัว : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102304   นายกฤษณรักษ์   ทับผึ้ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102305   นายกวีพล   อินต๊ะวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102307   นายกิตติภูมิ   สมทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102311   นางสาวจิราภรณ์   เนนเลิศ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6504102312   นางสาวชฎาวีร์   คงยอด : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102316   นางสาวญาณิศา   พละแสน : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102321   นายธนวัฒน์   จันทร์ทรัพย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102322   นายธราเทพ   พาลี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102324   นายนนทิกร   บุญเจริญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102328   นางสาวบุญชิตา   ไชยมงคล : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102345   นายรณกร   ปากหวาน : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102346   นางสาวรังสินี   หนูเริก : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102354   นางสาวสุชัญญา   จ๋าก๋าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504102355   นายสุบิน   แสนขัติยรัตน์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6504103344   นายอรรถกร   ปิงแก้ว : เคมี 1ชั่วโมง
6504106372   นางสาวปิยฉัตร   ถึงสุข : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1ชั่วโมง
6504108316   นางสาวสุนิสา   ตระกูลศรี : นวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม 1ชั่วโมง
6505101315   นางสาวกัญญาวัชร   สุภชัยเลิศสกุล : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101358   นางสาวณิชารีย์   บุญสนิท : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101369   นายธนะพัฒน์   จันทราช : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101374   นายธนาวัฏ   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101392   นายนิมิต   ประวัติงาม : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101454   นางสาววิชุดา   แก้วภูมิแห่ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505101478   นางสาวสุภาพร   สายตรง : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101479   นางสาวสุรัชณี   แปรพิมพา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505101481   นางสาวแสงรพี   เพชรรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105371   นางสาวนัฐกานต์   จันทร์สีมุ่ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105373   นายนันทิพัฒน์นาคินทร์   วงษ์กรด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6505105385   นางสาวปาริชาติ   ปราศทุกข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105404   นายภูวดล   นาคศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105411   นางสาวรชนีกร   สีหาราช : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6505105439   นายสรวิชญ์   แสงศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6506102307   นางสาวกนกอร   ต๊ะสิทธิ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102319   นางสาวกัลยกร   สุทธะมุสิก : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102331   นางสาวขวัญตา   รุ่งเรือง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102352   นางสาวเจติยา   บุญมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102353   นางสาวเจียระไน   ไชยสืบ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102364   นางสาวชาลิสา   มีเมล์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102407   นายธนดล   ยาวิชัย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102435   นางสาวนัทชานันท์   มูลศรี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102437   นางสาวน้ำฝน   แก้วกันทา : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102444   นางสาวนิศาบดี   มิเถาวัลย์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102445   นางสาวนุชวรา   พุ่มทอง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102450   นายบุณยากร   หนูใจ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102453   นางสาวเบญจมาศ   ดอกปี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102454   นางสาวเบญจวรรณ   ขำมี : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102455   นางสาวเบญจวรรณ   ชาวเวียง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102476   นางสาวปิยธิดา   จันทร์ไชย : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102501   นางสาวณิชชาภัทร   สิทธิยศ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102510   นางสาวภัทรจาริน   บุรีขันธ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102542   นางสาวลดาพร   คีรีรัตน์กมล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102569   นางสาวศรุตยา   เขียวหวาน : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102582   นางสาวศุภกาญจน์   ทริยะ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102593   นางสาวสิรินาถ   นาปรัง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506102638   นางสาวศิริลักษณ์   อ่ำบำรุง : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506103301   นางสาวกนกภรณ์   โคตรสมบัติ : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103355   นางสาวณัฐนิชา   จันทรบง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103410   นายพงศกร   มาก๋อง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103423   นางสาวภัทรธิตา   กนิษฐ์สกุล : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103443   นายเรืองศักดิ์   สีขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103448   นางสาววชิราภรณ์   บุญชัยศรี : บัญชี 1ชั่วโมง
6506103455   นางสาววิฑุลดา   ศรีบัว : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103457   นางสาววิลาสินี   สมวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103458   นางสาววีรวัลย์   เทพรักษา : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103504   นางสาวอรฤทัย   ไชยวรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103506   นางสาวอริสรา   สระจันทึก : บัญชี 3ชั่วโมง
6506103520   นางสาวพิชชาภา   ชาวยอง : บัญชี 1ชั่วโมง
6506104468   นางสาวอัจฉรา   ไพรทูล : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105036   นางสาววรรณิสา   แผ่นทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 1ชั่วโมง
6506105360   นายณภัทร   น้อยไทย : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6507101310   นายบุญฤทธิ์   แก้วถนอม : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 1ชั่วโมง
6507104003   นายสิทธิพล   สีสดสุข : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 1ชั่วโมง
6509101305   นายกฤษฎิ์   เชื้อสิงห์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101317   นางสาวจุฑามาศ   คุรุกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101320   นางสาวชนิตา   นันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101337   นางสาวธนาภรณ์   บุญวิจิตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101340   นางสาวธัญชนก   จุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101344   นางสาวนภัสสร   อัครวิชัยกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101376   นางสาวยุพารัตน์   นิยมกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101386   นางสาววารียา   ดำผอม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101388   นางสาววิรดี   ปูหา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101390   นางสาวศศิภา   อินเขียวสาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509101393   นางสาวศุภิสรา   ตระกุลกิจปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6509102350   นางสาวน้ำเพชร   ทองหล่อ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102390   นายศุภวิชญ์   รำนา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102396   นางสาวสุจิตรา   จำปาคำ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 3ชั่วโมง
6509102405   นางสาวอาหมี่   ยูเบีย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 1ชั่วโมง
6510101027   นางสาวไพรินทร์   เจียรบุตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101315   นายชลชนก   วรวัฒน์ : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510101349   นางสาวพรรณธิตา   ทัพแป้น : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 1ชั่วโมง
6510101352   นางสาวพิชญา   เปรมเจริญจิตร : การประมงและนวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำ 3ชั่วโมง
6510102302   นางสาวเกวลิน   กรแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6512101324   นายณัฐพงศ์   สุวรรณมามูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6512106309   นายณัฐธวัช   เข็มจรูญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106319   นางสาวแป้ง   เล็กตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106320   นายพงศกร   เพลินทรัพย์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106328   นายยศวรรธน์   ปันนวน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6512106332   นายวีรยุทธ   วัฒนะไชยศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6514101316   นางสาวเกวลิน   ขวาธิจักร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6514102324   นางสาวจิตราภร   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102325   นางสาวจิตราภา   ถุนาพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102437   นายภูชิต   ก้องสุวรรณคีรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102441   นางสาวมนัสนันท์   สุธรรม : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102442   นางสาวมัสนี   เจ๊ะหะ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102446   นางสาวมุทิตา   น้ำมลิวรรณ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6514102450   นางสาวรพีพรรณ   พลหนองหลวง : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6515123351   นางสาวสุจิรา   ปรีสิงห์ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6515123367   นางสาวกรกนกวรรณ   ใจใหม่ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6515124007   นายฉัตรทอง   เหลือหลาย : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6515125017   นายชวัลวิทย์   เตียวตระกูล : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125040   นายพิเชษฐ์   หล้าอ้าย : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6515125071   นายภูวิศ   อนันท์รุ่งเรือง : วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6518102425   นางสาวนันณภัทร   ธัญญเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102498   นางสาวรัชนก   ฮงสี : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102503   นางสาวรุจิรา   พรมจาด : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102504   นางสาวลลดา   ธีระเหมวุฒิ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6518102556   นางสาวสุทธิตา   ศรีดวงแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6522101001   นางสาวคัทลียา   เอกมณีไพรพงศ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101005   นางสาวชนกพรรณ   ฝ้ายไทย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101006   นายธนกร   แก้วชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101009   นางสาวนพเก้า   พรหมอินทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101013   นางสาวพิมพ์ใจ   ปินใจ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101015   นายศตวรรษ   ตันแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101017   นายสหรัฐ   รุ่งเรือง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101018   นายอนุพันธ์   ร้อยก๋า : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101374   นางสาวนัทสุพร   เฟื่องฟู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6522101448   นางสาวศิริอาภา   พรทศพล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6522101449   นางสาวศิวนันท์   อุดทา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6522101453   นางสาวศุภวรรณธ์   วัดศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6522101474   นางสาวอดิสา   ศรีมอย : สัตวศาสตร์ 1ชั่วโมง
6530101326   นางสาวปาริชาติ   ศรีสกุล : พยาบาล 1ชั่วโมง
6530101338   นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ย่าง : พยาบาล 1ชั่วโมง