ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6106101393   นายปุณยวีร์   กลิ่นสิงห์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6115123336   นายธัชชัย   บำรุงกิจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6206101421   นางสาวอภิชญา   เฉิน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6206103391   นายศราวุธ   ธิลังการ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6301102369   นายปรเมศวร์   คิดแสวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301102375   นางสาวพรชิตา   ทรายคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6301124307   นางสาวพรธิดา   ชัยสงคราม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6301125303   นายกิตติ   มีสุข : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6303101302   นายกษิดิศ   ศิลป์ประกอบ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101306   นางสาวณัฐนรี   มูลเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101307   นายณัฐพงษ์   คนเที่ยง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101308   นางสาวณิชลดา   อุ่นเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101311   นางสาวทิพย์วรรณ   แสงเรือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101318   นายธีรศักดิ์   ฮุนตระกูล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101322   นางสาวปนัดดา   วัฒนาพันธุ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101324   นางสาวพิชญาภา   เทเพนทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101325   นางสาวพิมธิดา   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101339   นางสาวอธิตญา   จันทร์สม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101341   นายอัครชัย   ปูดอก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303101345   นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6303102307   นายเจษฎา   งามพักตร์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102309   นายชวลิต   อินตาเส้า : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6303102318   นายปฏิญญา   พาดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6304103314   นางสาวรัตติกรณ์   หยง : เคมี 6ชั่วโมง
6304103315   นางสาวรุ่งธิวา   เรือนมูล : เคมี 6ชั่วโมง
6304103316   นางสาววรรณนิสา   คงยอด : เคมี 6ชั่วโมง
6304103317   นางสาววัชรินทร์   สุวรรณรัตน์ : เคมี 6ชั่วโมง
6304103318   นางสาววิศรุตา   พึ่งปา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103322   นางสาวสุภาภรณ์   แสงจินา : เคมี 6ชั่วโมง
6304103324   นางสาวอัยฮาดา   แซ่ลิ้ม : เคมี 6ชั่วโมง
6304103325   นางสาวอาทิตยา   พิศแสวง : เคมี 6ชั่วโมง
6304103326   นางสาวไอริณ   สุวรรณรักษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6305105304   นางสาวเกตุสุดา   แย้มกระจ่าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105310   นางสาวจารุมน   โพธริน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105311   นางสาวพิชญนัทธ์   ปัญญากูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105313   นางสาวชั้นบุญ   เชียงปาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105322   นางสาวทรรศภรณ์   ภูมิมะนาว : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105337   นางสาวปวีณ์นุช   ภูครองหิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105347   นางสาวรินรดา   ป้องกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105352   นางสาววาสนา   จันทร์สุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105368   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105388   นางสาวชวัลนัทธ์   ทองมีมาก : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6305105398   นางสาวพิมพ์ปภัส   อ้นบ้านดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6306101308   นางสาวกัญญาพัชร   อาจธัญกรรม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101324   นางสาวชฎารัตน์   จักรปา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101333   นางสาวณัชชา   การดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101334   นางสาวณัฏฐณิชา   สายอินต๊ะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101342   นางสาวณัฐวรันทร   แซ่ตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101343   นางสาวณิชนันทน์   ฤกษ์งาม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101359   นางสาวปณาลี   นิจศรีวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101360   นายปภาวิน   บัวรวย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101361   นายปรมินทร์   ตรีรัตนาเศรฐ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101362   นางสาวปอรรัชม์   วงค์โห้ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101363   นางสาวปาลิดา   ธนภัทรหิรัญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101364   นายปีติภัทร   ใจพรหม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101372   นางสาวพัชรินทร์   ศรีชนะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101395   นางสาววริยาภรณ์   หล่อประเสริฐกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101397   นางสาวศศิกานต์   ไชยวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101398   นางสาวศศิกานต์   บุญเปี่ยม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101399   นางสาวศศิวรรณ   ปู่ทอน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101402   นางสาวศิริพร   งามสุวรรณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101410   นายสหรัถ   จันทร์ปัน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306101425   นางสาวอรอมล   วงศ์คำ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6306102315   นายจิระพงศ์   แจ้งน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102319   นางสาวชลธิชา   บุญปราณีวงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102322   นายชาญวิทย์   ยานะ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102324   นายชินวัตร   กวินเดโช : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102337   นายต้นข้าว   พิมขนิษฐ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102338   นายต้นน้ำ   เด่นดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102340   นางสาวทักษิณา   มะโนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102341   นางสาวทิพย์วรรณ   เอี่ยมรอด : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102345   นางสาวธนรัตน์   กุลมอญ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102346   นางสาวธนัชชา   สระทองคลื่น : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102353   นางสาวธีรกานต์   วงศา : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102360   นางสาวเบญญาภากรณ์   ตันวิตรานนท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102361   นางสาวปัญจมา   ปาละโค : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102362   นายปุณณะสิริ   ฤทธิ์มนตรี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102406   นางสาวอรณิช   ปันสกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102416   นางสาวแพรวา   ปาละดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6306102423   นางสาวภัทรนิษฐ์   กาญจนเจริญกุล : การตลาด 6ชั่วโมง
6306103323   นางสาวฐิติชญา   ขอนดอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103324   นายณฐนนท์   เชื้อเจ็ดตน : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103338   นางสาวธิญาดา   ทาป้อ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103343   นางสาวนริศรา   การิยา : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103408   นายสุปรีชา   ดีอินทร์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6306103423   นายสิทธิโชค   นิลนุ้ย : บัญชี 6ชั่วโมง
6306105308   นางสาวภูนิศา   มูลพนัส : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6306105309   นายศดานันท์   มัธยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6306106307   นางสาวณิชนันท์   เทศมาก : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6306106315   นางสาววลัยกร   สินหมี่ : นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 6ชั่วโมง
6309101397   นายรชต   แสนบุดดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6310101323   นางสาวมญชุ์ปริยา   เชียงรินทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6310101326   นางสาวรัตติกาล   กันเชียง : การประมง 6ชั่วโมง
6312102313   นางสาวปฐมาวดี   เชื้อดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312102328   นายชัยณรงค์   ผันยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6312107307   นายชัยวัฒน์   นะบุตร : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 6ชั่วโมง
6314101301   นายอนุชิต   เทพทัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101310   นายจิรภาส   ศรีดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101314   นายชโรธร   ศรีไพรสนธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101316   นายไชยวัฒน์   จันทร์ดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101318   นางสาวญาดา   ไชยแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101324   นางสาวณัชยา   รัตนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101328   นายเดชาธร   ณ ลำพูน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101335   นายเมธาวี   พังยะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101337   นางสาวธันย์ชนก   อ่องบางน้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101338   นายธีรศานติ์   ศิริกุลธรรมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101344   นางสาวนันทิญา   ไชยคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101355   นายปัญญาพล   เป็งนวล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101361   นายพงศธร   ศรีวิชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101363   นายพชรพล   ดวงเพ็ชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101366   นายรภีพาญจณ์   พิภัฌรเวชกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101370   นายพีรวิชญ์   อุตวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101373   นายภัทรโชค   ทุมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101374   นายภัทรพล   ใจล่วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101384   นายรณกร   อัศวบวรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101401   นางสาวศิริธิดา   สิทธิพูนอนุภาพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101406   นางสาวสุกัญญา   อู่วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101407   นางสาวสุดารัตน์   สุกคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101421   นางสาวอัญชิษฐา   ชีแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314101425   นายเอกอุดม   เป็งเมืองมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6314102302   นางสาวกนกพร   บุญเฉลียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102304   นางสาวกนกวรรณ   พุ่มพวง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102308   นางสาวกฤติมา   ถนอมกล่อม : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102321   นางสาวจุฑารัตน์   ติ๊บแดง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102322   นางสาวฉัตรพร   สกุลธนาภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102323   นางสาวชนกนาถ   ปู่หวาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102325   นางสาวชลธิชา   ภานุโสภา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102326   นางสาวชลิตภากร   ปานกลาง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102327   นายชัชนันท์   สัตรูพ่าย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102335   นายณรงค์ฤทธิ์   แช่มช้อย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102344   นางสาวณัฐมน   เตชะขจรเกียรติ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102345   นางสาวดนุนุช   สุจา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102373   นางสาวนูรอิห์ซาน   อินนูยูซี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102377   นางสาวปฏิกานต์   เข่งเฮง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102378   นางสาวปทิตตา   อ่ำรัศมี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102379   นางสาวปรียาพร   ฤทธิโยธิน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102420   นางสาววณพันธน์   อิงควระ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102422   นางสาววรรณทสา   ขืนเขียว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102425   นางสาววราลี   ทองใส : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102429   นางสาววิชุดา   ขำฉนวน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102430   นางสาววิญาดา   ห้าด่านจาก : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102431   นางสาววิลาสินี   เที่ยงทุกข์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102445   นางสาวสาวิตรี   เทียนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102446   นางสาวสาวินี   กวินวรรณา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102449   นางสาวสิริลักษณ์   ด้วงทอง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102451   นางสาวสุปริญา   หมายมั่น : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102452   นางสาวสุพัตรา   เพ็งหมู : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102461   นางสาวอรุณี   ดอกไม้ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102462   นางสาวอรุณี   มาเยอะ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102465   นางสาวอาณาประกาย   ไชยวงค์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102466   นางสาวอานีส   ลานง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102470   นางสาวอุมาพร   ฟักสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102471   นางสาวอาอีซะห์   สาลัง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314102472   นางสาวอนีตา   ชัยรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6314103304   Mr. Wentian   Qiu : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 6ชั่วโมง
6315123302   นายกษิเดช   สายโท๊ะ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123315   นายธีรภัทร   วงค์ษา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123323   นายพฤกษ์   ปัทมานุช : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123340   นางสาวอาทิตย์ตยา   สุทอง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6315123341   นายอิทธิพัทธ์   กัญมะใจ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6318102340   นายณัฐภพ   มีชำนาญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102394   นายภาณุพัฒน์   มัธยะจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102404   นางสาววรัญญา   บุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6318102410   นางสาวศรัญญา   โต๊ะเก็ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6322101393   นางสาววรนุช   พนาจำปาสถิต : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101395   นางสาววรรณิกา   สุดใจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6322101402   นางสาววัทนวิภา   ใหม่ทองดี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6401101324   นายปรุฬห์วิชญ์   วงโค้ง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6401102301   นายกตัญญู   วงศ์ตา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102334   นางสาวชนาภา   ชะหมู่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102341   นายฐิติพงษ์   ทองโชติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102343   นางสาวณัฐกฤตา   รัตนกิจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102350   นางสาวณุตตรา   มาเยอะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102353   นายดุษฎี   เย็นใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102354   นายติณณภพ   โสภา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102373   นางสาวนฏกร   ขันตีต่อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102435   นายศุภกร   จินดาธรรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102436   นายศุภวัทน์   วงค์หลวง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102468   นางสาวอริยา   ใจกิ่ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102473   นางสาวอัญชลี   บุญเป็ง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102475   นายอัสดง   เจริญสิทธิ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102487   นายกิตติกร   พิมสารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102501   นายบุญญภัทร   แสงนิล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102506   นางสาวภาวนา   ชมภูวงษ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401102519   นางสาวอิสตรี   แก้วด้วง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6401113304   นางสาวนราทิพย์   พิมพ์บุษผา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113316   นางสาวแจ่มจันทร์   ตาเมือง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6401113318   นางสาวนันท์นลิน   ปะกินัง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6403101354   นายรัชชานนท์   อินนันท์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6403103359   นางสาวรุ่งนภา   ฤกษ์พิชญโยธิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403103362   นางสาวสุภาพร   สรนุศิลป์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6403104307   นายพงศธร   นาน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6404101379   นางสาวไอลดา   แสงภิรมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6404103323   นางสาวมณฑกานต์   ใจกาศ : เคมี 6ชั่วโมง
6404105307   นางสาวภัครมัย   ไชยสวรรค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6404105310   นางสาวบุษยามาศ   ศรีลาวงศ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6404105311   นางสาวพิมพรัศมิ์   จันทร์แก่น : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101319   นายเฉลิมชัย   ปัญญากาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101330   นายฐิติพันธ์   ฟองศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101338   นางสาวณัฐริกา   แสนสุภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101408   นายอนุกุล   ใจจันทร์ติ๊บ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101412   นางสาวอาภารัตน์   พงษ์รูป : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101444   นางสาวพรพิมล   บุญส่ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405101446   นางสาวพิมพ์นภัทร   เตชะแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105306   นายจีรพันธ์   จันเป็ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105308   นายฉัตรชัย   โม๊ะดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105309   นางสาวชลธิชา   มงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105328   นางสาวพัณณิตา   โอบอ้อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105329   นางสาวพิมพ์วิภา   สมบุญชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105333   นางสาวมลธิดา   มะคาลือ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105335   นางสาวเมษนี   มีตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105351   นางสาวศุภาพิชญ์   บุญสนอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105359   นายกรกช   พูลทรัพย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105378   นายทศพล   สิทธิวงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6405105389   นางสาวภควดี   จันทรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6406101303   นางสาวกนกพร   หวังหุ้นกลาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101307   นางสาวกัลยารัตน์   ปานาที : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101310   นางสาวเกวลิน   แสงกาศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101327   นายชินวัตร   จันทรมณฑล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101334   นางสาวณัฐติกานต์   ศรีวิรักษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101335   นางสาวณัฐธิดา   กาจินา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101337   นายณัฐพล   ไชยจิตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101344   นายตุลยวัฒน์   กล้าผจญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101355   นางสาวนพวรรณ   ชะนะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101359   นางสาวนภัสกร   อภิชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101360   นางสาวนภา   ตะนะเกต : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101362   นางสาวนลิน   เธอจันทึก : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101367   นางสาวนารียา   สมบุญโสด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101368   นางสาวน้ำทิพย์   เกาะดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101369   นางสาวนิชกานต์   วงศ์สมศักดิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101371   นางสาวบัณฑิตา   แก้วยศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101377   นางสาวปานชีวา   คีมทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101380   นางสาวพนิดา   เพ็ชรอินทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101398   นายภาณุพัฒน์   มงคล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101400   นายภูรินทร์   สมัครธัญญกรณ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101401   นายรชต   มาภิวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101402   นายรพีพัฒน์   ใจจำนงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101404   นางสาวรัชนีวรรณ   ปันแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101405   นางสาวรัญชิดา   วันมาละ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101407   นางสาววรางคณา   สุติวงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101413   นางสาวศิลป์ศุภา   บรรจง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101423   นางสาวสุพัตรา   ยกบัตร : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101424   นางสาวสุภาวรรณ   โท่นตั้ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101431   นางสาวอภิชญา   หมู่หนอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101433   นางสาวอริสา   สิทธิโชค : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101434   นายอัครพนธ์   สุขเกษม : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101451   นางสาวจิรัชญา   บุญประสิทธิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101453   นางสาวจีรนันท์   เจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101454   นางสาวจุฑาทิพย์   นิพนธ์ปัญญา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101457   นางสาวชรัญญา   ตาถา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101458   นางสาวฐิตารีย์   ฉัตรศรี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101459   นางสาวฐิติกาน   จิรวรเดช : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101461   นางสาวฐิติรัตน์   สุจริตจันทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101464   นางสาวณัฐธยาน์   สุติน : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101465   นางสาวณัฐริกา   เครื่องพาที : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101471   นางสาวธัญธารา   ทะปัญญา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101477   นายนิธิศ   พลสิงห์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101479   นายบุญทำมา   กิจณัทกิจฑ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101483   นางสาวเปรมสินี   พลายกลาง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101484   นางสาวพนิดา   คำห้าง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101486   นางสาวพิงค์ตะวัน   รอบคอบ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101489   นางสาวพิมลพรรณ   จันทร์ธรรมกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101491   นางสาวพิไลวรรณ   โอ้อารี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101493   นายภัทรพล   เรือนปา : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101499   นางสาววณิชชา   วิละน้อย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101500   นางสาววนัสนันท์   คงสวัสดิ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101506   นางสาวศิริกัญญา   เอี่ยมชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101507   นางสาวศิริธิดา   ผดุงสัตยวงศ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101510   นางสาวสรินทร์พัสตร์   เฉลียว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101511   นางสาวสิณัสการณ์   สารยศ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101512   นายสิมะโรจน์   สิมะรักษ์อำไพ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101515   นางสาวสุภาพร   มูลลี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101518   นายอรรฆพร   สรรณพงษ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101520   นางสาวอริสา   การะภักดี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101527   นายอิทธิพัทธ์   เจริญกิตติภัทร์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101530   นางสาวรัญชนา   จิตรค้ำคูณ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101532   นางสาวณัฐธิดา   นาวี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101534   นางสาวปัทมา   จันทน้อย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101536   นางสาววรินทร์พัทธ์   หลุยบุญเป็ง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101542   นางสาวณัฏฐณิชา   มีครัว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101549   นางสาวพรหมพร   พัวพันธุ์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406101550   นางสาวภัทรานิษฐ์   ชัยวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102303   นายกรกช   สิงห์แก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102306   นายกิตติพงษ์   เสาะสมบูร : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102315   นางสาวชาลิสา   เกเย็น : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102316   นางสาวญาณิศา   ธูปคำ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102317   นางสาวญาดาวี   คำนิล : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102322   นางสาวณิชกานต์   รุ่งเรือง : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102323   นางสาวดวงฤดี   ทองอิน : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102324   นางสาวต่าย   คำแก้ว : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102325   นายทนุธรรม   อุเลา : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102326   นางสาวทักษพร   อินต๊ะวงค์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6406102327   นายธนกฤต   ไชยพูน : การตลาด