ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6201125302   นางสาวกนกอร   ชื่นเสม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125334   นายพีรพล   ยะคำดุก : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6201125354   นางสาวสุชัญญา   เนตรมณี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6301101351   นางสาวจุฑาทิพย์   ศรีสังข์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6305101314   นายจิตรกร   สุดเต้ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305101377   นางสาวพิชญา   ภัทรบรรพต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6305105320   นายดัสกร   กัญจนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6309101317   นายชนม์ชนก   ศรีสมบัติ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6309101356   นายภูษณะ   เสถียรวงศ์นุษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6314101305   นายกฤติน   พรนิมิตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6314102400   นางสาวภัทรพรรณ   ทรัพย์พ่วง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6314102403   นางสาวมณีนพรัษน์   สว่างคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6315123322   นายพนมกร   ผลาผล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6403103343   นางสาวอังคนา   จันทร์ปุย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6404103319   นางสาวอณันธิญาต์   พันธุ : เคมี 3ชั่วโมง
6406103011   นางสาวกัญญามาศ   ชัยวรรณา : บัญชี 3ชั่วโมง
6406104312   นางสาวเมขลา   เหล็กชาย : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104317   นางสาววัชราภา   ปงก๋าวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104324   นายธนดล   ศรีสวัสดิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6406104338   นางสาวศิริพร   หมื่อแล : การเงิน 3ชั่วโมง
6414102316   นางสาวญาดา   เผือกโสมณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102380   นางสาวญาณิศา   มูลไทย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6414102384   นางสาวณัฐฐาพร   ละอองศรี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6418102008   นายณพงศ์   จันทาพูน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102028   นางสาวอารีดา   นูนคาน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102030   นายณัฐนันท์   เบญจวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102038   นายรัชภูมิ   เชียงมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6418102040   นายภูรินท์   เกตุศรีบุรินท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6422102007   นางสาวนิศาชน   แพ่งรักษ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6422102016   นางสาวสุประวีณ์   หล้าเดือน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6501102351   นางสาวชัชชนก   เรืองสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6501126411   นางสาวนภัสกร   ศิริเขตการณ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6504103341   นางสาวธิชา   เด็งแมะ : เคมี 3ชั่วโมง
6504103345   นางสาวอรุณี   ทรายเพ็ชร : เคมี 3ชั่วโมง
6504103346   นางสาวบุศรินทร์   เดชอุดม : เคมี 3ชั่วโมง
6506101358   นางสาวชลิตา   ยอมพันธ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101362   นางสาวชาลินี   แก้วอินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101452   นายปิยะศักดิ์   จงรักษ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101481   นางสาวภัทรวรินทร์   สีหลักคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101494   นางสาวยี่กึง   - : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506101531   นางสาวศศิธร   ยศบุตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6506102311   นายกฤษณะ   จารุกรภู่สกุล : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102343   นายจิรัฐตินันท์   พาณิชยวัฒน์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102349   นายจุติเทพ   ไชยวร : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506102532   นายรติพงศ์   ศิริเศรษฐ์ : นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506104365   นางสาวธีรารัตน์   โชติช่วง : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104371   นางสาวนันท์นภัส   กุลทา : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104376   นางสาวนิลนี   ปละดี : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104391   นางสาวพรภัสสร   วงศ์วิวัฒน์ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104405   นายภาณุวัฒน์   ศรีสวัสดิ์เพ็ญ : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104415   นางสาวรัชนีกร   บุญสุข : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104420   นางสาววริศรา   ศิริพูน : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506104424   นางสาวศรีอำพร   แซ่อึ่ง : การบริหารการเงินและการลงทุน 3ชั่วโมง
6506105313   นายญาณวิทย์   คงทอง : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105324   นางสาวบัณฑิตา   บัณฑิตย์ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6506105329   นางสาวพัชรพร   ทวีพิริยะ : นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล 3ชั่วโมง
6509101040   นายรุจิภาส   กล้าหาญสุขสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6514101347   นายณฐพล   ลือไชย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101392   นางสาวบุษกร   อนันตสกุลวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101399   นางสาวปิยฉัตร   จันทร์สม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101404   นางสาวพรชิตา   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101405   นางสาวพรฐิตา   บุญแจ้ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514101435   นายรัชชานนท์   ช่างเหล็กปั้น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6514102440   นางสาวมธุรส   เอนกกมล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102441   นางสาวมนัสนันท์   สุธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102446   นางสาวมุทิตา   น้ำมลิวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6514102450   นางสาวรพีพรรณ   พลหนองหลวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6515123311   นายณัฐดนัย   ทำเสร็จ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6515124061   นายสุภามิตร   ฤทธีนรกานต์ : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3ชั่วโมง
6518102420   นายนพภดา   คันทะชมภู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102445   นายผไท   บำรุงเทียน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102452   นางสาวพรรณษา   มนุเสาร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102477   นายภัทรดนัย   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102479   นายภัทรพล   ขว้างไชย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6518102486   นายภูวดล   สายอินต๊ะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง