โครการ Korea Night
Korea Night
วันที่เริ่มต้น 11/01/2566 เวลา 16:30 วันที่สิ้นสุด 11/01/2566 เวลา 21:00
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน ชมรม Campus Student Link
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6306101426   นางสาวอังค์วรา   แซ่ฉั่ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6406102369   นางสาวหทัยรัตน์   นภัสกูล : การตลาด 6ชั่วโมง
6414102301   นางสาวกรรณิการ์   กลิ่นขจรไกล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102305   นางสาวกานติมา   เขาคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102387   นางสาวณิชา   บุญหลง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102398   นายธิติวุฒิ   ยินดี : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6414102415   นางสาวฝ้าย   - : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6501126422   นางสาวนาฏยา   ษมาจิตสวยงาม : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6501126537   นายศุภกิตติ์   ศรีพิชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6503101306   นางสาวจันทนี   พงศ์คีรีวัฒนะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6506101335   นางสาวจันทร์นิภา   นทีธารทองชัย : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101503   นางสาวลุมายด์   ละชี : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506101587   นางสาวอาใหม่   ละทอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6506103493   นางสาวอนุธิดา   ปูดอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6530101348   นางสาวสุภาวดี   วงศ์ชัย : พยาบาล 6ชั่วโมง
ชมรม Campus Student Link จัดโครงการ Korea night เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาระหว่างประเทศไทย-เกาหลี เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษา พัมนาศักยภาพความเป็นผู้นำผ่านการทำกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล